Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Zásady upravujúce prezentáciu priemyselnoprávne chránených produktov na výstavách v zahraničí

S cieľom prispieť k vedecko-technickej tvorivosti na Slovensku, priemyselnoprávnej ochrane jej výsledkov a propagácii hodnotných slovenských technických a dizajnérskych riešení, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) umožní od roku 2004 prezentáciu predmetov prihlásených na priemyselnoprávnu ochranu alebo takto chránených produktov s mimoriadnou technickou a dizajnérskou hodnotou na výstavách v zahraničí.

V záujme objektivizácie úrad upravuje postup výberu takýchto produktov nasledovne:

Článok 1
PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

 1. Možnosť propagácie a prezentácie úradom sa vzťahuje za konkrétne mimoriadne hodnotné technické a dizajnérske, na Slovensku priemyselnoprávne chránené riešenie alebo produkt, ktorého majiteľom je fyzická/právnická osoba zo Slovenskej republiky (ďalej chránený produkt).
 2. Každý rok za predpokladu účasti úradu na zahraničných a domácich výstavách a vyčlenenia finančných prostriedkov na takúto formu prezentácie chránených produktov sa uskutoční výber riešení, ktoré budú nadväzne propagované na výstavách s podporou úradu.
 3. Úrad na základe výberu pripraví propagačné materiály pre slovenské médiá a umožní prezentáciu najviac 8 chránených produktov, ktorým zabezpečí prezentáciu vo forme plagátov, ktoré budú umiestnené vo výstavnom stánku úradu na výstavách.
 4. Presný počet vybraných riešení bude určený vždy v januári každého roku po pridelení finančných prostriedkov na daný rok.

Článok 2
PREDKLADANIE NÁVRHU

 1. Návrhu na propagáciu môže podať ktokoľvek, predovšetkým však:
  1. pôvodcovia a majitelia chránených produktov,
  2. odborní radcovia a predstavení úradu,
  3. patentoví zástupcovia,
  4. novinári.
 2. Návrh sa predkladá písomne a musí obsahovať:
  1. číslo a názov ochranného dokumentu
  2. meno pôvodcu, príp. jeho dedičov a majiteľa
  3. aktuálnu adresu pôvodcu, príp. jeho dedičov
  4. odôvodnenie návrhu.
 3. Návrh možno podať s uvedením mena a kontaktu predkladateľa a tiež anonymne.
 4. Návrh sa predkladá úradu v jednom vyhotovení vždy do 15. septembra.

Článok 3
VÝBER Z NÁVRHOV

 1. Došlé návrhy posúdi výberová komisia do dvoch týždňov.
 2. Výberová komisia je 9-členná a tvoria ju:
  1. šiesti zamestnanci úradu (vedúci oddelení Patentového odboru, vedúci oddelenia dizajnov, zamestnanec Odboru patentových fondov a informácií),
  2. predstaviteľ Slovenského združenia vynálezcov a zlepšovateľov,
  3. pôvodca s praktickými skúsenosťami,
  4. zástupca vedecko-výskumnej komunity, napr. pracovník Slovenskej akadémie vied.
 3. Výberovú komisiu a jej predsedu menuje predseda úradu. Tajomníkom komisie je vždy zamestnanec Kancelárie predsedníčky. Činnosť v komisii nie je honorovaná.
 4. Výberová komisia si vypracuje a prijme pravidlá zasadnutí a vlastné objektívne kritériá posudzovania, hodnotenia a výberu závislé od typu a množstva došlých návrhov, pričom zohľadní najmä nasledovné kritéria: ochrana v zahraničí, predpoklad širšieho uplatnenia v zahraničí, súvisiace know-how, rozsah využitia v SR, reálnosť a reprezentatívnosť prezentácie. Na ich základe vyberie max. 8 chránených produktov na propagáciu a prezentáciu na výstavách.
 5. Prehľad vybratých chránených produktov predloží komisia riaditeľovi Kancelárie predsedu úradu v písomnej forme najneskôr do 1. októbra.
 6. O propagácii a prezentácii vybratých chránených produktov rozhoduje predseda úradu s konečnou platnosťou/nemožno sa proti nemu odvolať.
 7. Vybrané riešenia získajú navyše aj možnosť prezentácie aj na webovej stránke úradu počas obdobia jedného roka (so začiatkom od 1. 11. 2004).

Článok 4
ORGANIZAČNÉ A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE

 1. Organizátorom propagácie a prezentácie vybraných riešení je úrad.
 2. Úrad zabezpečuje všetky organizačné a výkonné práce súvisiace s propagáciou vybraného riešenia, s archivovaním návrhov, vymenovaním a zasadaním komisie, hodnotením ako aj súhlas majiteľov navrhnutých riešení s propagáciou a prezentáciou a prípadné doplnenie návrhov majiteľom/majiteľmi.
 3. Úrad bude z vyčlenených zdrojov financovať:
  1. prenájom výstavnej plochy,
  2. výrobu informačných plagátov popisujúcich hlavné znaky chráneného produktu v súčinnosti s majiteľom.
 4. Úrad zabezpečí prepravu informačných plagátov z úradu na miesto konania výstavy a ich inštaláciu z vyčlenených zdrojov.
 5. Po dohode s majiteľom chráneného produktu zabezpečí prípadne kvalifikované poskytovanie informácií o jeho chránenom produkte.
 6. Finančné náklady, spojené s prípravou výberu, výberom, s činnosťou hodnotiacej komisie, vrátane cestovných nákladov externých členov komisie, ako aj náklady nadväznej prezentácie chránených produktov na výstavách, sú hradené z rozpočtu úradu.
 7. Úrad nehradí náklady spojené s predložením, príp. doplnením návrhu a účasťou pôvodcov a majiteľov chránených produktov na výstavách.
 8. Úrad umožní účasť majiteľom a tvorcom chráneného produktu na výstave. Vstup na výstavu zabezpečí úrad. Všetky ostatné náklady (prepravu prípadných exponátov, cestovné, ubytovacie náklady a pod.) si hradí majiteľ a tvorca chráneného produktu sám.

Článok 5
OCHRANA INFORMÁCIÍ

 1. Organizátor ani výberová komisia nebudú požadovať údaje, ktoré majiteľ navrhnutého alebo vybraného chráneného produktu pokladá za dôverné.
 2. Predkladateľ návrhu alebo navrhnutý môže požiadať o utajenie skutočností, ktoré sú uvedené v návrhu alebo v jeho doplnení.
 3. Majiteľ vybraného a propagovaného chráneného produktu rozhoduje o forme a rozsahu o ňom poskytovaných informácií, schváli text a grafiku s produktom súvisiaceho plagátu.

Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predseda úradu stanovuje uvedené podmienky na rok 2004.
 2. Predseda úradu si vyhradzuje právo upraviť štatút na budúce roky na základe skúseností a pripomienok; ak sa tak nestane platí toto znenie.
 3. Tieto zásady úrad zverejní vo Vestníku a na svojej webovej stránke.
 4. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť od 1. júna 2004.