Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Vaše podnikanie

V tejto špecializovanej časti venovanej najmä vzťahu priemyselnoprávnej ochrany a podnikateľských aktivít Vám priblížime informácie, ktoré by vám mali pomôcť pri Vašom podnikaní. Keďže každý vstupuje do podnikania s tým, že sa chce výrazne odlíšiť od konkurencie a má záujem na tom, aby bol na trhu ľahko identifikovateľný a aby si zákazníci spájali jeho meno/značku s tovarmi a službami, ktoré poskytuje, mal by do svojho podnikateľského plánu celkom iste zahrnúť aj možnosti priemyselnoprávnej ochrany.

Aktivity ÚPV SR pre MSP

ÚPV SR má vo svojej ponuke mnoho aktivít podporujúcich šírenie informácií o možnostiach priemyselnoprávnej ochrany, prezentovanie Vašich konkrétnych priemyselnoprávne chránených riešení ako aj vzdelávanie pre široké podnikateľské vrstvy. Stačí si len vybrať a kontaktovať nás…

Deň otvorených dverí

Každoročne pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva (26.4) úrad otvorí svoje priestory pre všetkých záujemcov. Najzaujímavejšími časťami úradu sú: archív, kongresová miestnosť, rešeršné pracovisko a od apríla 2004 aj revitalizované vstupné priestory pre verejnosť, kde sa možno dozvedieť mnoho zaujímavého z histórie a súčasnosti vynálezcovských aktivít vo svete i na Slovensku.

Cena Jána Bahýľa

Ilustrácia - medaila Jána BahýľaCena Jána Bahýľa (Ján Bahýľ - vynálezca helikoptéry) je udeľovaná predsedom Úradu priemyselného vlastníctva SR za mimoriadne hodnotné priemyselnoprávne chránené slovenské riešenie. Jej cieľom je motivovať a podporiť rozvoj tvorivosti na Slovensku. O Cenu Jána Bahýľa možo súťažiť na základe štatútu. Cena sa udeľuje v troch kategóriách.Víťaz získa medailu a finančnú prémiu.

Výstava UmInEx

Úrad usporadúva národnú kontraktačnú výstavu UmInEx pre tvorcov priemyselnoprávne chránených alebo na ochranu prihlásených vynálezov a technických riešení, hľadajúcich podporu pri ich výrobe. Výstavu tradične organizuje v Banskej Bystrici. 

Odborné, špecializované semináre prednášky a semináre

V prípade záujmu o určitý predmet priemyselného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, dizajny a pod.) úrad sprostredkuje lektorov pôsobiacich v uvedených oblastiach a zorganizuje prednášky a semináre pokrývajúce vaše potreby.

Kurz duševného vlastníctva

Úrad priemyselného vlastníctva SR umožňuje záujemcom vzdelávanie v rámci 4 modulového kurzu "Duševné vlastníctvo", ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.