Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Stratégie na ochranu Vašich práv

Využitie PPO

Prečo chrániť vynález patentom?
Najdôležitejším dôvodom na získanie patentovej ochrany je úsilie ochrany jedinečného riešenia a jeho komerčného využitia, pretože vynález chránený patentom nemôže žiadna iná osoba bez súhlasu jeho majiteľa využívať. Nesmie ho vyrábať, predávať, ani využívať iným spôsobom. Patent tiež zakazuje dovoz chránených výrobkov z krajín, kde tento vynález nie je patentovaný. To znamená, že majiteľ patentu získa na určité obdobie a na určitom území monopol na jeho využívanie. Z toho vyplýva pre neho možný ekonomický prospech, návrat investícií vložených do vývoja vynálezu a zisk.
Ak majiteľ nemá záujem sám patent využívať, môže s ním narábať ako s každým iným predmetom vlastníctva, čiže ho môže previesť na iného majiteľa, môže poskytnúť súhlas na jeho využívanie poskytnutím licencie, prípadne ho dať do zálohu.

Prečo chrániť úžitkovým vzorom?
Najdôležitejším dôvodom na získanie ochrany úžitkovým vzorom je získať ľahko, rýchlo a lacno účinnú ochranu na svoje technické riešenie. Zápisom úžitkového vzoru do registra získava majiteľ úžitkového vzoru také isté práva, aké získa majiteľ patentovaného vynálezu. To znamená, že nik nemôže bez súhlasu majiteľa chránený úžitkový vzor pri svojej hospodárskej činnosti vyrábať, uvádzať do obehu alebo ho využívať. Majiteľ má tiež právo poskytnúť licenciu iným osobám alebo úžitkový vzor na ne previesť.

Prečo registrovať ochrannú známku?
Najdôležitejším dôvodom na registráciu označenia ako ochrannej známky je jej ochranná funkcia, ktorá spočíva v tom, že majiteľ známky je v dôsledku práv vyplývajúcich zo zápisu do registra chránený proti všetkým, ktorí by chceli jeho zákonné práva na ochrannú známku porušovať. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmie nikto používať zhodné alebo zameniteľné označenie s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary či služby.
Majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, ako aj toho, aby sa tovary takto označené stiahli z trhu. Viac informácií.

Prečo registrovať dizajn?
Výhoda chráneného dizajnu spočíva v tom, že majiteľ dizajnu je v dôsledku práv vyplývajúcich zo zápisu do registra chránený proti všetkým, ktorí by chceli jeho zákonné práva na dizajn porušovať. Pôsobí tak proti kopírovaniu. Je to právo, ktoré sa dá získať rýchlym a jednoduchým spôsobom.
Dizajn alebo tvar výrobku sa môže stať charakteristickým (podobne ako dobré meno spoločnosti) pre firmu a predstavuje jej peňažnú hodnotu. Táto hodnota neustále získava väčší význam. Bez ochrany dizajnu môže ktokoľvek profitovať z tvorivej činnosti autora. Viac informácií.

Prečo zapisovať označenie ako ochrannú známku?
Najdôležitejším dôvodom na zapísanie označenia ako ochrannej známky je jej ochranná funkcia, ktorá spočíva v tom, že majiteľ známky je v dôsledku práv vyplývajúcich zo zápisu do registra chránený proti všetkým, ktorí by chceli jeho zákonné práva na ochrannú známku porušovať. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmie nikto používať zhodné alebo zameniteľné označenie s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary či služby.
Majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, ako aj toho, aby sa tovary takto označené stiahli z trhu.

Utajenie

Uchovajte vaše dobré nápady v tajnosti - pokiaľ si nepremyslíte, ako ich ochrániť! Ak niekomu rozprávate o vašich zámeroch, využite dohodu o utajení - inak riskujete vaše právo na právnu ochranu a konkurenčnú výhodu. Ak je raz dohoda podpísaná, dáva vám právo a záruku na nezverejňovanie predmetu dohody, bez vášho súhlasu, druhou stranou. Dobrý právnik vám pri jej koncipovaní iste pomôže.

Mali by ste zvážiť udržanie v tajnosti najmä všetkých nasledovných nápadov, kým zvážite, ako ich vhodne ochránite:

 1. Vynálezov a zlepšení,
 2. Nákresy, výkresy nástrojov alebo zariadení na výrobu,
 3. Dizajn komponentov, nové postupy spracovania,
 4. Nezverejnené logá, budúce obchodné značky

Taktiež by mali byť držané v tajnosti aspoň nasledujúce komponenty, aby vám zachovali hodnotu vášho DV počas životného cyklu vášho podnikania:

 1. Správy o vašom podnikaní,
 2. Obchodné tajomstvá,
 3. Zoznamy zákazníkov,
 4. Osobné informácie,
 5. Marketingové stratégie,
 6. Potenciálne obchodné vzťahy a kapitál,
 7. Podnikateľské zámery.