Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

PPO a začiatky podnikania

S podnikaním sa spája aj priemyselné vlastníctvo (PV). Veď všetko, čo sa dnes obchodne ponúka (služby) a predáva (tovary) má svoje meno, značku, dizajn a iné atribúty, ktoré niekto vlastní. A práve na základe rozpoznania niektorých druhov PV, najmä však značky alebo dizajnu si automaticky spájame aj kvalitu.

Každý kto vstupuje do podnikania sa chce líšiť od svojej prípadnej konkurencie a chce byť vo svojej obchodnej ponuke lepší, kvalitnejší, rýchlejší a získať čo najviac zákazníkov a dobré meno. A preto by mal rozmýšľať o možnostiach PV, ktoré mu k tomu pomôže nielen v začiatkoch budovania podnikania, ale aj v prípade poškodzovania jeho práv.

Priemyselné práva, ktoré možno využiť pri budovaní a ochrane vášho podnikania zahŕňajú:

  1. Patenty
  2. Úžitkové vzory
  3. Ochranné známky
  4. Dizajny
  5. Topografie polovodičových výrobkov
  6. Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Čo je to patent?

Patent je ochranný dokument udelený na vynález, ktorý poskytuje jeho majiteľovi ochranu proti napodobňovaniu vynálezu a zároveň predstavuje pre verejnosť cenný zdroj najnovších technických informácií. Patent sa udeľuje na vynález, ktorý je nový, zahŕňa vynálezcovskú činnosť a je priemyselne využiteľný. Vynálezom môže byť výrobok, zariadenie, chemická látka alebo spôsob výroby. Objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvory, plány, pravidlá a počítačové programy sa za vynález nepovažujú.

Nie všetky vynálezy sú však patentovateľné. Ide napríklad o spôsoby liečenia a diagnostiku, ktoré sú chránené inými zákonmi, niektoré biotechnologické vynálezy a vynálezy, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi.

Čo je to úžitkový vzor?

Okrem patentov je možné technické riešenia chrániť aj úžitkovými vzormi. Úžitkovým vzorom je možné chrániť nové technické riešenie, ktoré prevyšuje úroveň bežných odborných znalostí a dá sa priemyselne využívať. Objavy, teórie, plány, počítačové programy alebo vonkajšie úpravy výrobkov sa nepovažujú za technické riešenie. Technickým riešením môže byť napríklad nový výrobok alebo zariadenie, nová látka či zmes látok. Nie všetky technické riešenia je možné chrániť úžitkovým vzorom, napríklad také, ktoré sú v rozpore so zásadami ľudskosti a morálkou, tiež odrody rastlín a plemená zvierat. Úžitkovým vzorom na rozdiel od patentov nie je možné chrániť biologické reproduktívne materiály a spôsoby výroby alebo výrobné činnosti.

Čo je to dizajn?

Za dizajn sa považuje vonkajší vzhľad výrobku alebo jeho časti spočívajúci v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia.

Pod pojmom dizajn schopný ochrany podľa zákona rozumieme dizajn výrobku, ktorého výrobu je možné kedykoľvek opakovať. Ide o priestorový alebo plošný výrobok, ktorý spĺňa zákonné podmienky, ako svetová novosť v okamihu prihlásenia na ochranu alebo k dátumu práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru a osobitý charakter. Inštitút zapísaného dizajnu nechráni technickú, konštrukčnú, funkčnú, materiálovú alebo inú podstatu výrobku, ako aj znaky prepojenia, hoci by táto bola z vyobrazení zrejmá v konkrétnom vyhotovení. Zápis dizajnu vykonáva na základe žiadosti prihlasovateľa Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Viac informácií.

Čo je ochranná známka?

Ochranná známka je slovné, grafické alebo trojrozmerné označenie, prípadne ich vzájomná kombinácia, ktoré je schopné rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov alebo poskytovateľov služieb. Hlavnou črtou ochrannej známky, ktorou sa odlišuje od ostatných označení používaných na označovanie výrobkov a služieb, je jej zápis do registra ochranných známok. Zápis ochrannej známky vykonáva na základe žiadosti podnikateľa Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Označenie ako ochranná známka nie je ochrany schopné samo osebe, ale vždy len v spojitosti s určitými tovarmi alebo službami. Viac informácií.