Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Hľadanie finančných zdrojov a obchodných partnerov

Ak máte vaše nápady a riešenia priemyselnoprávne chránené, resp. podané žiadosti o priemyselnoprávnu ochranu v Úrade priemyselného vlastníctva SR, a máte aj komplexný profesionálny podnikateľský plán, môžete uvažovať aj nad možnosťou financovania vášho zámeru z externých zdrojov.

Takéto finančné prostriedky môžete získať:

  • z úverov (banky, podnikateľské subjekty a pod.),
  • z grantov (vlády SR, EÚ a pod.),
  • alebo z tzv. venture capital, kde zvyčajne investor kúpi podiel vášho podnikania.

Spoločnosti pôsobiace v oblasti rizikového kapitálu

Jednou zo spoločností zaoberajúcich sa rizikovým kapitálom je Fond fondov, s. r. o. Spoločnosť zastrešuje fungovanie siedmich fondov rizikového kapitálu s rozdielnymi investičnými stratégiami, ktorých poslaním je stimulovať rozvoj sektora malých a stredných podnikov.

So zámerom zvýšiť povedomie o prístupnosti rizikového kapitálu na Slovensku bola založená Slovenská asociácia rizikového kapitálu. SLOVCA spolupracuje s rôznymi slovenskými a zahraničnými inštitúciami a organizáciami pri riešení problémov svojich členov a všeobecných otázok týkajúcich sa oblasti súkromného podnikania a v súčasnosti ponúka možnosť zastupovať spoločné záujmy investorov rizikového kapitálu.

Slovensko-americký podnikateľský fond (SAEF) je investičná spoločnosť typu rizikového kapitálu, ktorá investuje finančné zdroje do segmentu malých a stredných podnikov. Jeho hlavným poslaním je pôsobiť ako katalyzátor pre trvalo udržateľný rozvoj týchto podnikov na Slovensku. Fond investuje svoje finančné prostriedky formou zvýšenia základného imania, úveru alebo kombináciou oboch.

Prístup kapitálu pre malé a stredné podniky by mala zlepšiť iniciatíva Jeremie, http://www.eif.org/jeremie, ktorú slovenská vláda schválila v decembri 2008. Čerpanie z fondov rozvojového kapitálu, ktoré bude sprostredkúvať Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, www.nadsme.sk, sa začne približne v roku 2010. Celkový objem alokovaných peňazí v rámci iniciatívy predstavuje 122 miliónov eur. Z toho 103 miliónov eur má zabezpečiť Európsky fond regionálneho rozvoja, zvyšok poskytne štátny rozpočet.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., www.szrb.sk, ako špecializovaná banková inštitúcia poskytuje záručné a úverové programy na podporu malého a stredného podnikania. Hlavným vlastníkom a výlučným akcionárom banky je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR.

Iniciatívy na podporu podnikania, inovácií a výskumu

Európska sieť podnikov, www.een.sk, je nová iniciatíva Európskej komisie, ktorá poskytuje podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Sieť združuje vyše 500 organizácií so 4 000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby takmer v 40 krajinách. V rámci Európskej siete podnikov fungujú nasledovné databázy:

Databáza technologických ponúk a požiadaviek – Bulletin Board Service (BBS)

http://www.enterprise-europe-network.sk/bbs/

Databáza pozostáva z technologických ponúk a technologických požiadaviek, ktoré sa generujú v členských a asociovaných krajinách EÚ. Každá takáto ponuka a požiadavka vstupuje do databázy prostredníctvom regionálnej jednotky Európskej siete podnikov na podnet subjektu, ktorý má záujem predmetnú ponuku alebo požiadavku zverejniť v rámci Európy. Všetky ponuky a požiadavky sa potom dostanú prostredníctvom internetu do každej jednotky Európskej siete podnikov a následne až ku koncovému subjektu. Na základe technologického kódu sa technologické ponuky nadväzne stretávajú s adekvátnymi technologickými požiadavkami. Databáza je vyvinutá na uľahčenie prenosu inovácií v členských a asociovaných krajinách EÚ.

Databáza výsledkov výskumu a vývoja – RTD Results

http://www.enterprise-europe-network.sk/rtd/

Databáza obsahuje výsledky výskumu a vývoja z projektov financovaných EÚ prostredníctvom rámcových programov pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity a predstavuje významnú bázu nových technológií a služieb pripravených na komerčnú aplikáciu. Databáza obsahuje stovky aktuálnych výsledkov projektov, ktoré sa môžu využiť pri podnikaní alebo v ďalšom výskume, a poskytuje tiež informácie o súčasnom stave vývoja technológií vo vybraných oblastiach.

Databáza pre spoluprácu podnikateľov – Business Cooperation Database (BCD)

http://www.enterprise-europe-network.sk/bcd

Táto databáza je využívaná viac ako 300 partnermi Európskej siete podnikov a umožňuje vyhľadávanie kooperačných partnerov vo viac ako 43 štátoch sveta. Ide o elektronický systém vytvorený a spravovaný Generálnym riaditeľstvom EK pre podnikanie a priemysel určený pre inštitúcie podporujúce podnikanie a podnikateľov. Systém umožňuje podnikateľským subjektom publikovať prístupnou formou svoje ponuky na spoluprácu a obsahuje kooperačné profily firiem z celého sveta. Systém je budovaný od roku 1973.

Databáza pre spätnú väzbu malých a stredných podnikov

http://www.enterprise-europe-network.sk/fbd

EK podnety od podnikateľov súvisiace s legislatívou EÚ zaznamenáva prostredníctvom databázy pre spätnú väzbu. Tá jej pomáha v tvorbe a zlepšovaní politiky EÚ. Vyplnením formulára môžu aj slovenskí podnikatelia zasielať podnety priamo do EK a informovať sa tak o svojich problémoch alebo postrehoch týkajúcich sa predovšetkým podnikateľského prostredia v EÚ.

Agentúra na podporu vedy a techniky, www.apvv.sk, ako rozpočtová organizácia zapojená na rozpočet SR cez kapitolu Ministerstva školstva SR podporuje výskum a vývoj prostredníctvom súťažného financovania projektov výskumu a vývoja. Príjemcami finančných prostriedkov sú organizácie sektora vysokých škôl, štátneho sektora výskumu a vývoja, podnikateľského sektora výskumu a vývoja, neziskového sektora výskumu a vývoja, fyzické osoby výskumu a vývoja v zmysle živnostenského zákona.

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie, www.vedatechnika.sk, predstavuje jeden zo základných informačných, manažérskych a kontrolných nástrojov štátnej vednej a technickej politiky. CIP VVI poskytuje informácie o projektoch financovaných prostredníctvom agentúry, o projektoch riešených v rámci štátnych programov výskumu a vývoja, o projektoch riešených v rámci štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja vrátane informácií o ich výsledkoch, o výsledkoch riešenia úloh výskumu a vývoja uskutočňovaných podľa doterajších predpisov, o výsledkoch účasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch a iniciatívach v oblasti výskumu a vývoja, súhrnné správy a ďalšie informácie týkajúce sa oblasti výskumu a vývoja podľa rozhodnutia ministra školstva. Správcom portálu je Ministerstvo školstva SR, www.minedu.sk, a prevádzkovateľom Centrum vedecko-technických informácií SR www.cvtisr.sk.