Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktivity ÚPV SR pre MSP

ÚPV SR má vo svojej ponuke mnoho aktivít podporujúcich šírenie informácií o možnostiach priemyselnoprávnej ochrany, prezentovanie Vašich konkrétnych priemyselnoprávne chránených riešení ako aj vzdelávanie pre široké podnikateľské vrstvy. Stačí si len vybrať a kontaktovať nás…

Deň otvorených dverí

Každoročne pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva (26.4) úrad otvorí svoje priestory pre všetkých záujemcov. Najzaujímavejšími časťami úradu sú: archív, kongresová miestnosť, rešeršné pracovisko a od apríla 2004 aj revitalizované vstupné priestory pre verejnosť, kde sa možno dozvedieť mnoho zaujímavého z histórie a súčasnosti vynálezcovských aktivít vo svete i na Slovensku.

Cena Jána Bahýľa

Mediala Jána BahýľaCena Jána Bahýľa (Ján Bahýľ - vynálezca helikoptéry) je udeľovaná predsedom Úradu priemyselného vlastníctva SR za mimoriadne hodnotné priemyselnoprávne chránené slovenské riešenie. Jej cieľom je motivovať a podporiť rozvoj tvorivosti na Slovensku. O Cenu Jána Bahýľa možo súťažiť na základe štatútu. Cena sa udeľuje v troch kategóriách.Víťaz získa medailu a finančnú prémiu.

Výstava UmInEx

Úrad usporadúva národnú kontraktačnú výstavu UmInEx pre tvorcov priemyselnoprávne chránených alebo na ochranu prihlásených vynálezov a technických riešení, hľadajúcich podporu pri ich výrobe. Výstavu tradične organizuje v Banskej Bystrici. 

Odborné, špecializované semináre prednášky a semináre

V prípade záujmu o určitý predmet priemyselného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, dizajny a pod.) úrad sprostredkuje lektorov pôsobiacich v uvedených oblastiach a zorganizuje prednášky a semináre pokrývajúce vaše potreby.

Kurz duševného vlastníctva

Úrad priemyselného vlastníctva SR umožňuje záujemcom vzdelávanie v rámci 4 modulového kurzu "Duševné vlastníctvo", ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.