Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Ako udržiavať udelený patent

Udržiavanie patentu

Vynález môže byť chránený patentom maximálne 20 rokov od dátumu podania patentovej prihlášky. Za udržiavanie platnosti patentu je potrebné každý rok zaplatiť udržiavací poplatok. Prvý udržiavací poplatok vymeria úrad v rozhodnutí o udelení patentu. Udržiavací poplatok za každý nasledujúci rok sa platí bez výzvy úradu.

Ak majiteľ patentu podá úradu písomné vyhlásenie, že komukoľvek poskytne právo na využívanie vynálezu za primeranú úhradu (urobí ponuku licencie), udržiavací poplatok sa platí vo výške 50 %.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/495/

Zaplatenie udržiavacieho poplatku v dodatočnej lehote

Udržiavacie poplatky k patentu je možné zaplatiť najskôr jeden rok pred dňom jeho splatnosti. Ak udržiavací poplatok nie je zaplatený do dátumu splatnosti, môže byť dodatočne zaplatený do 6 mesiacov odo dňa jeho splatnosti. V tomto prípade je však potrebné zároveň so splatným udržiavacím poplatkom zaplatiť aj príplatok vo výške splatného udržiavacieho poplatku.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/495/

Zánik patentu

Ak udržiavací poplatok nebude zaplatený v zákonom stanovenej lehote, patent zanikne. Zánik patentu umožní verejnosti voľné využívanie vynálezu, ktorý bol chránený patentom.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/495/

Uvedenie patentu do predošlého stavu

Ak udržiavací poplatok za patent nebude zaplatený v stanovenej lehote, patent zanikne na konci obdobia určeného na zaplatenie udržiavacieho poplatku. Stav patentu v registri sa aktualizuje na „zaniknutý" po uplynutí lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku s poplatkom za oneskorenú platbu (t. j. po 6 mesiacoch po dátume splatnosti).

Patent je možné uviesť do predošlého stavu do 18 mesiacov od dátumu splatnosti udržiavacieho poplatku. Práva tretích osôb, ktoré môžu vzniknúť počas týchto 18 mesiacov, zostávajú zachované.

Úrad zamietne žiadosť o uvedenie patentu do predošlého stavu, ak majiteľ patentu nepreukáže, že poplatok za udržiavanie platnosti patentu nebol zaplatený napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/495/