Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Európske patentové prihlášky a európske patenty s určením pre SR

Vykonávanie Európskeho patentového dohovoru a práva vyplývajúce z európskych patentových prihlášok a európskeho patentu s určením pre Slovenskú republiku, ako aj ich spracovanie upravuje zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 60 – 67.
Európska patentová prihláška s určením pre Slovenskú republiku má od priznaného dňa podania alebo odo dňa vzniku práva prednosti uplatneného prihlasovateľom európskej patentovej prihlášky rovnaké účinky ako národná patentová prihláška, ktorá je podaná ten istý deň alebo prihláška s rovnakým dňom vzniku práva prednosti.
Európsky patent udelený Európskym patentovým úradom s určením pre Slovenskú republiku má rovnaké účinky ako národný patent odo dňa oznámenia udelenia európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.
Údaje týkajúce sa európskych patentových prihlášok a európskych patentov s určením pre SR sú dostupné verejnosti na:
https://wbr.indprop.gov.sk/webregistre/?lang=sk
https://www.indprop.gov.sk/produkty-a-sluzby/produkty-uradu/vestnik-upv-sr