Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Informácie pre prihlasovateľa

 1. Druh prihlášky. Národná prihláška dizajnu je prihláška, ktorej prihlasovateľ (prípadne prvý uvedený prihlasovateľ, ak je ich viac) má sídlo v Slovenskej republike. Ak je prvým uvedeným prihlasovateľ, ktorého sídlo je mimo územia Slovenskej republiky, ide o prihlášku zahraničnú.
  Ak prihláška obsahuje jediný dizajn, ide o prihlášku jednoduchú. Hromadná prihláška obsahuje viac dizajnov. Pri hromadnej prihláške sa uvedie skutočný počet dizajnov obsiahnutých v prihláške (ten musí zodpovedať zoznamu dizajnov obsiahnutých v prihláške - pozri ods. 6). Od tohto počtu závisí výška správneho poplatku za podanie prihlášky. Za každý druhý a ďalší dizajn sa zvyšuje prihlasovací poplatok.
  Pokiaľ je prihláška podávaná ako rozdelená v nadväznosti na rozdelenie podanej prihlášky na dve alebo viac prihlášok, vyznačí sa to v príslušnej časti prihlášky spolu s uvedením čísla pôvodnej prihlášky.
 2. Názov dizajnu. Zvolený názov dizajnu musí byť stručný, výstižný a musí vyjadrovať všeobecné označenie druhu výrobku (stôl, pero, tvárnica) v súlade s použitým názvoslovím príslušnej triedy či podtriedy medzinárodného triedenia pre dizajny. Nesprávne je použitie výrobných, obchodných a podobných názvov a použitie skratiek pozostávajúcich z písmen a číslic, pretože nehovoria o tom, čo výrobok predstavuje, t. j. o aký druh výrobku ide a aké je jeho určenie.
 3. Zatriedenie. Dizajny sa zatrieďujú do tried a podtried podľa platnej verzie medzinárodného triedenia pre dizajny. V hromadnej prihláške môžu byť obsiahnuté iba také dizajny, ktoré patria do jednej triedy medzinárodného triedenia dizajnov.
 4. Prihlasovateľ. Uveďte údaje o prihlasovateľovi. Prihlasovateľom je ten, kto prihlášku podáva a v prípade zápisu dizajnu do registra sa stáva jeho majiteľom. Prihlasovateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba. Názvy právnických osôb sa udávajú spolu s úplným obchodným menom.
 5. Zástupca prihlasovateľa. V konaní o prihláške dizajnu pred úradom rokuje úrad s prihlasovateľom alebo, ak si prihlasovateľ ustanoví zástupcu, s jeho zástupcom. Pokiaľ má prihlasovateľ sídlo v Slovenskej republike, je otázka zastupovania vecou jeho vôle (dôvodom pre nechanie sa zastupovať môže byť, že sa prihlasovateľ necíti byť na spracovanie prihlášky dostatočne kvalifikovaný alebo, že nebude na svojej adrese dlhodobo dosiahnuteľný). Pokiaľ má prihlasovateľ sídlo v zahraničí, musí byť zastúpený patentovým zástupcom alebo advokátom, pričom povinné zastúpenie sa nevzťahuje na účastníkov konania pochádzajúcich zo zmluvnej strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Takíto účastníci sú povinní oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky. Ak je na konanie pred úradom ustanovený zástupca, musí byť k prihláške priložená platná plná moc. Plná moc musí obsahovať meno a plnú adresu splnomocniteľa, jeho podpis a rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Pokiaľ prihlasovateľ poveril zástupcu generálnou plnou mocou, ktorej originál je uložený na úrade, je potrebné v prihlasovacom formulári uviesť úradom pridelené číslo generálnej plnej moci. Názvy právnických osôb sa v prihláške uvádzajú plným obchodným menom. Zástupca účastníka konania je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.
 6. Zoznam príloh. Vyznačte prílohy, ktoré sú pri podaní k formuláru prihlášky priložené.
  Fotografie alebo iné vyobrazenia – Vyobrazenia musia zobrazovať iba vzhľad výrobku – dizajn, na ktorý je požadovaná ochrana, v toľkých pohľadoch, aby boli zrejmé všetky charakteristické znaky vzhľadu výrobku. Každý exemplár vyobrazenia dizajnu musí spĺňať podmienky reprodukcie a tlače. Ak prihlasovateľ predloží farebné vyobrazenia dizajnu, je predmetom ochrany zapísaného dizajnu dizajn v konkrétnom farebnom vyhotovení. Vyobrazenie dizajnu musí byť očíslované. Číselné označenie sa podľa medzinárodnej normy skladá z dvoch čísel oddelených bodkou. Pred bodkou je poradové číslo dizajnu v prihláške (musí zodpovedať zoznamu dizajnov obsiahnutých v prihláške) a za bodkou poradové číslo pohľadu na dizajn (príklad očíslovania vyobrazení druhého dizajnu v piatich pohľadoch: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5).
  Určenie výrobku – Táto príloha má formu krátkeho textu (na voľnom liste papiera), ktorý vyjadruje určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo aplikovaný, a to v logickej zhode so zvoleným názvom prihlášky a zatriedením dizajnu. Účelom „určenia výrobku" je zaistiť, aby predmet prihlášky dizajnu bol jednoznačne určený, a to jeho účel či spotrebiteľské určenie, alebo funkcia.
  Opis – Účelom opisu, pokiaľ je predložený (jeho predloženie nie je povinné), je prípadne vysvetliť vyobrazenie (uľahčiť orientáciu vo vyobrazeniach jednotlivých dizajnov, resp. pohľadov na ne).
  Zoznam dizajnov obsiahnutých v hromadnej prihláške – Ide o zoznam jednotlivých dizajnov obsiahnutých v hromadnej prihláške, korešpondujúci s číslovaním priložených vyobrazení.
 7. Právo prednosti podľa medzinárodnej zmluvy. Právo prednosti, vyplývajúce z Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva, pokiaľ ho prihlasovateľ získal a chce ho uplatniť, musí už uplatniť v podaní a do troch mesiacov od podania toto právo preukázať, inak sa naň neprihliada.
 8. Odklad zverejnenia dizajnu po jeho zápise do registra. V prípade, že žiadate o odklad zverejnenia dizajnu do registra, je potrebné uviesť dátum, kedy má byť dizajn zverejnený. Odklad nesmie presahovať 30 mesiacov od dátumu podania prihlášky alebo od vzniku práva prednosti.
 9. Podnikový dizajn. Ak vytvorí pôvodca dizajn ako splnenie úlohy v pracovnom pomere, ide o podnikový dizajn. Ak nie je prihlasovateľ súčasne pôvodcom alebo nejde o podnikový dizajn, musí prihlasovateľ predložiť doklad o nadobudnutí práva podať prihlášku dizajnu.
 10. Pôvodca. Pôvodca je fyzická osoba, ktorá vytvorila predmet dizajnu vlastnou tvorivou činnosťou. Je potrebné uviesť údaje o pôvodcovi alebo pôvodcoch. V prihláške dizajnu musí byť uvedené, kto je jeho pôvodcom. Výnimku predstavuje situácia, keď sa pôvodca vzdal práva byť v prihláške uvedený. V takomto prípade musí prihlasovateľ predložiť svoje písomné prehlásenie o tejto skutočnosti.
 11. Podpis prihlasovateľa alebo jeho právneho zástupcu. Nepodpísaná prihláška sa považuje za nepodanú (lebo prihláška neobsahuje právoplatný prejav prihlasovateľovej vôle) a nezakladá právo prednosti z podania prihlášky.