Patenty

 Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Úradom priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) a ich poskytovanie zamestnancami úradu sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej infozákon) a metodickým pokynom č. Mp/8/2017 (.pdf, 445 kB) v platnom znení. 

Písomná žiadosť sa podáva na adrese:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Odbor správy a prevádzky
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4

Žiadosti podľa infozákona vybavuje odbor správy a prevádzky (ďalej "OSP"), ktorý tiež vedie evidenciu všetkých na úrad podaných žiadostí podľa infozákona.

Za deň podania žiadosti podľa infozákona sa považuje deň, keď bola žiadosť doručená úradu.

Na žiadosť žiadateľa OSP potvrdí podanie žiadosti podľa infozákona a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie požadovaných informácií.


Súvisiace odkazy