Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať rozklad (.pdf, 53 kB) v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o neposkytnutí informácie. Rozklad sa podáva Úradu priemyselného vlastníctva SR (adresa zhodná s adresou na podanie žiadosti o informáciu).

O rozklade proti rozhodnutiu rozhoduje predseda úradu na základe vyjadrenia komisie, ktorú na tento účel ustanovuje.

Predseda úradu rozhodne o rozklade do 15 dní od jeho doručenia. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým rozklad zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia takéhoto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.