Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt na odbor zabezpečujúci poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Odbor legislatívno-právny
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4

Telefón: 048 4300 198 (v pracovných dňoch počas úradných hodín)
E-mail: infozakon@indprop.gov.sk