Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť") a tiež práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. 

Oznamovateľom podľa zákona je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Vybavovanie oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach ÚPV SR upravuje metodický pokyn č. Mp/7/2017 (PDF, 107,8 kB) (.pdf, 105 kB) v platnom znení.

Zodpovednou osobou v zmysle zákona je zamestnanec referátu zvláštnych úloh.

Oznámenie protispoločenskej činnosti možno podať:

 • písomne na adresu
  Úrad priemyselného vlastníctva SR
  Referát zvláštnych úloh
  Švermova 43
  974 04 Banská Bystrica 4
 • elektronicky na e-mailovú adresu
  email
 • elektronicky na adresu elektronickej podateľne ÚPV SR nachádzajúcej sa na portáli
  www.slovensko.sk
 • osobne
  zodpovednej osobe v priestoroch ÚPV SR v Banskej Bystrici (v pracovných dňoch počas úradných hodín).