Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Dodatok č. 1/2007 k metodickému pokynu č. 2/3/2006: Postup pri uplatňovaní zásad verejného obstarávania

Úvodné ustanovenie

Týmto dodatkom sa mení čl. 3 ods. 1 a čl. 8 ods. 4 a 7 metodického pokynu č. 2/3/2006 Postup pri uplatňovaní zásad verejného obstarávania (ďalej len ,,metodický pokyn") nasledovne:

  1. V čl. 3 ods. 1 metodického pokynu sa 100 000,- Sk bez DPH nahrádza 300 000,- Sk bez DPH.
  2. V čl. 8 ods. 4 metodického pokynu sa 100 000,- Sk nahrádza 300 000,- Sk.
  3. V čl. 8 ods. 7 metodického pokynu sa 100 000,- Sk nahrádza 300 000,- Sk.

Prechodné záverečné ustanovenia

  1. Dodatok č. 1 k metodickému pokynu nadobúda účinnosť dňom 01.01.2008.
  2. Ostatné ustanovenia metodického pokynu ostávajú nezmenené.
  Ing. Darina Kyliánová, v.r.
predsedníčka