Patenty

Politika kvality Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa uplatňuje na jeho strategické ciele a priority, ktoré sleduje v rámci plnenia jeho hlavného poslania – výkonu štátnej správy v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení, správy ústredného fondu patentovej literatúry, zabezpečovania výmeny a sprístupňovania informácií v oblasti priemyselných práv a vykonávania medzinárodných rešerší a medzinárodných predbežných prieskumov v mene Vyšehradského patentového inštitútu (ďalej „VPI").

V zmysle poslania Úradu priemyselného vlastníctva SR je politika kvality založená na nasledovných zásadách:

  1. Úrad priemyselného vlastníctva SR je v zmysle § 32 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. V zmysle článku 8 ods. 4 Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte v mene VPI vykonáva aj činnosti VPI ako orgánu pre medzinárodnú rešerš a
    orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum. Tieto zverené úlohy si plní profesionálne, nestranne, efektívne a v súlade s požiadavkami, ktoré sú kladené na modernú štátnu správu.
  2. Úrad priemyselného vlastníctva SR pri výkone štátom a VPI zverených úloh dbá na zvyšovanie kvality a efektívnosti všetkých svojich činností a orientuje ich na požiadavky svojich klientov. V rámci zavedeného systému manažérstva kvality postupuje pri všetkých svojich činnostiach v zmysle aktuálnej normy ISO 9001 s dôrazom na zabezpečenie kvality poskytovaných produktov a služieb pri zohľadnení riadenia rizík a príležitostí, ktoré môžu v rámci jeho činnosti vyvstať.

  3. Úrad priemyselného vlastníctva SR je súčasťou formovania politiky ochrany práv priemyselného vlastníctva na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Túto úlohu si plní s ohľadom na požiadavky a potreby klientov úradu a s ohľadom na presadzovanie záujmov Slovenskej republiky a jej občanov.

  4. Úrad priemyselného vlastníctva SR potrebuje na profesionálne, nestranné, efektívne a moderné plnenie úloh štátnej správy v oblasti priemyselného vlastníctva vysokokvalifikovaných zamestnancov. ÚPV SR preto dbá na neustále odborné vzdelávanie a profesijný rast svojich zamestnancov.

  5. Vedenie Úradu priemyselného vlastníctva SR prijíma také rozhodnutia a opatrenia, ktoré neustále zlepšujú a skvalitňujú činnosti a výstupy úradu smerom k internému a externému prostrediu.

Banská Bystrica, január 2018

JUDr. Richard Messinger
predseda úradu