Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Prihlasovanie medzinárodných ochranných známok

Služba zabezpečuje prihlasovateľom, ktorí majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území Slovenskej republiky alebo sú štátnym príslušníkom Slovenskej republiky podať v úrade žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa madridského systému. Predmetnú žiadosť je možné podať súčasne s podaním prihlášky národnej ochrannej známky alebo kedykoľvek po jej podaní. Všetky úkony v Medzinárodnom úrade sprostredkúva pre prihlasovateľa/majiteľa medzinárodnej ochrannej známky úrad. Prihlasovateľ/majiteľ nekomunikuje s Medzinárodným úradom priamo, iba mu uhrádza poplatky podľa platného sadzobníka v jednotnej mene (švajčiarskych frankoch).

Služba je súčasť procesov v rámci častí konania o medzinárodných ochranných známkach v úrade, pričom prebieha vo viacerých krokoch ako sú podanie žiadosti o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa madridského systému, obojsmernej komunikácie žiadateľa s úradom prostredníctvom následných podaní a uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.

Odkaz na službu Prihlasovanie medzinárodných ochranných známok