Patenty

EN

Elektronické formuláre pre eFiling a eServices boli vytvorené v rámci spolupráce Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na projekte Future Software Package, kde bol úrad z hľadiska implementácie v pozícii pilotného úradu.

Prostredníctvom elektronických formulárov je možné vytvárať elektronické podania a následne ich odosielať na úrad, t. j. ide len o jednosmernú elektronickú komunikáciu od používateľa smerom na úrad.

Elektronické podania vytvorené prostredníctvom elektronických formulárov nie je v súčasnosti možné podpísať elektronickým podpisom/kvalifikovaným elektronickým podpisom a preto je potrebné ich následné doplnenie v písomnej forme v lehote do jedného mesiaca. V opačnom prípade sa takéto podania budú považovať za nepodané.

Na podania realizované prostredníctvom elektronických formulárov nie je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podaním elektronického podania vzniká poplatníkovi poplatková povinnosť. Informácie k poplatku za žiadosť o zápis ochrannej známky do registra posiela úrad poplatníkovi v písomnej forme v rámci potvrdenia o podaní žiadosti.

Z dôvodu plnej kompatibility elektronických formulárov doporučujeme použiť internetový prehliadač Mozilla Firefox.

S prípadnými problémami týkajúcimi sa práce s elektronickými formulármi sa môžete obrátiť na používateľský servis úradu.