Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Námietkové konanie pri ochranných známkach a úžitkových vzoroch

Materiál na verejnú konzultáciu
Námietkové konanie pri ochranných známkach a úžitkových vzoroch

Máj 2021

Otázky na verejnú kazultáciu sa nachádzajú priamo v texte nižšie vyznačené červenou farbou.
Dotazník poprosíme vyplniť do 20. júna 2021

Manažérsky sumár

V júli 2020 informoval Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o svojich prioritách na nasledujúce obdobie, ktoré sú zamerané na efektivitu a transparentnosť, poskytovanie podpory prihlasovateľom, rozširovanie povedomia o priemyselnom vlastníctve, ako aj na zrýchlenie konania vo všetkých predmetoch priemyselných práv pri zachovaní kvality rozhodovania.
Napriek tomu, že mnohé kroky na zrýchlenie konania sú priebežne realizované, ako napr. publikovanie vestníka úradu dvakrát mesačne (od 1. januára 2021) alebo spustenie služby zrýchleného postupu (Fast Track) v konaní o ochranných známkach a patentoch, a ďalšie sú v štádiu prípravy, Úrad priemyselného vlastníctva SR sa rozhodol získať ešte viac informácií a poznatkov zo strany verejnosti predtým, ako sa rozhodne prijať ďalšie kroky, ktoré by si potenciálne vyžiadali aj zmenu zákonnej úpravy.
Cieľom tohto materiálu je získať názor na zmenu námietkového konania a jeho možné presunutie z predregistračného na postregistračné, čo by zásadne znížilo celkovú dobu konania o zápise priemyselného práva do registra (napríklad pri ochranných známkach až zo 135 na 45 dní). Jedným z kľúčových cieľov Úradu priemyselného vlastníctva SR je skrátiť lehoty konaní, a tak reagovať na dynamický inovačný cyklus, ale zachovať kvalitu služieb úradu.
V tejto súvislosti poukazujeme aj na relatívne nízke počty námietok, a to cca 5 % z celkového počtu zverejnených prihlášok ochranných známok a 1,5 % pri úžitkových vzoroch, samozrejme bez toho, aby sme nejakým spôsobom znižovali mieru ich validity alebo relevantnosti.
Práve konania o námietkach proti zápisu zverejnených prihlášok ochranných známok a úžitkových vzorov vytvárajú priestor na konkrétne opatrenia a zmeny, ktoré umožnia skrátiť dobu konania o zápise prihlášok ochranných známok a úžitkových vzorov do registra. V rámci týchto konaní je vytvorená zákonná možnosť pre majiteľov skorších práv vzniesť námietky proti zápisu ochranných známok do registra, resp. tretích osôb vzniesť námietky proti registrácii úžitkových vzorov, a to v súlade s podmienkami a na základe dôvodov vymedzených v príslušných zákonných normách (zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
V oboch prípadoch sa námietky proti zápisu podávajú v zákonnej lehote troch mesiacov od dátumu zverejnenia prihlášky ochrannej známky a prihlášky úžitkového vzoru vo vestníku úradu.
Materiál prináša stručný opis súčasného stavu, vytvára priestor na získanie názoru odbornej i laickej verejnosti na prípadnú zmenu v konaniach o námietkach proti zápisu ochranných známok a v konaniach o námietkach proti zápisu úžitkových vzorov do registra.

NÁMIETKY PROTI ZÁPISU OCHRANNEJ ZNÁMKY DO REGISTRA

V slovenskom známkovom práve sa problematika riešenia relatívnych dôvodov zápisnej nespôsobilosti už takmer štvrťstoročie uplatňuje na základe podania námietok dotknutých osôb pred samotnou registráciou ochrannej známky. Povinnosť námietkového konania ako súčasti registračného konania vyplýva zo smernice EÚ/2015/2436, ktorá pripúšťa existenciu námietkového konania vo fáze pred zápisom po zverejnení prihlášky, ale aj vo fáze po zápise. Cieľom zákonnej úpravy námietkového konania má byť taký model, ktorý spĺňa kvalitatívne parametre, ale je aj rýchly a účinný. V období uplynulých štyroch rokov sa počet námietok k počtu zverejnených prihlášok ochranných známok, ako aj počet neúspešne podaných námietok vyvíjal podľa nasledujúcej tabuľky a grafického znázornenia.

Počty podaných námietok 
Rok2017201820192020
Počet zverejnených POZ 2396 2488 2708 2627
Počet podaných N 109 (4,5%) 118 (4,7 %) 157 (5,8 %) 147 (5,6 %)
Počet neúspešne podaných námietok 35 (26 %) 25 (19 %) 20 (15 %) 22 (14 %)

Počty podaných námietok - graf

Z uvedeného vyplýva, že podané námietky proti zápisu označenia do registra sa v celkovom počte držia na relatívne nízkej úrovni, cca 5 % z celkového počtu zverejnených prihlášok ochranných známok. Podané námietky sú v prevažnej miere úspešné. Podiel neúspešne podaných námietok sa znížil v poslednom sledovanom roku na 14 %. Na ilustráciu uvádzame porovnanie priemernej doby zápisu ochrannej známky do registra podľa súčasnej právnej úpravy, t. j. keď sú námietky uplatnené pred registráciou, verzus priemernej doby zápisu v hypotetickom prípade, t. j. keď by sa námietky uplatňovali po zápise ochrannej známky do registra. Z uvedeného vyplýva, že zavedením postregistračného systému pri námietkach by došlo k zásadnému zrýchleniu konaní o zápise ochranných známok do registra, a to zo 135 dní na 45 dní bez interakcie a z 300 dní na 70 dní pri zápise ochrannej známky s interakciou a námietkami.

Námietky uplatnené pred zápisom (súčasný stav) [počet dní]Námietky uplatnené po zápise (hypotetický stav) [počet dní]
Priemerná doba zápisu označenia bez interakcií (a bez námietok) 135 45
Priemerná doba zápisu označenia s interakciou a s námietkami 300 70

Priemedné doby zápisu s a bez interakcií

Z uvedeného porovnania vyplývajú pozitíva v podobe skrátenia doby zápisu do registra, a tým zrýchlenia procesu registrácie ochrannej známky.

Súčasne je potrebné uviesť aj slabé stránky návrhu uplatnenia námietok po zápise označenia do registra. Jednou z nich je možné zníženie validity zápisu, vzniknuté práva by sa následne priemerne v necelých 5 percentách prípadov „rušili“, čím by dochádzalo k oslabeniu právnej istoty a práv majiteľov starších práv. Zároveň tiež možno predpokladať pri predmetnej skupine ochranných známok nižšiu úroveň vymožiteľnosti práva a je potrebné uviesť, že by nastal rozdielny systém podania námietok v prípade ochranných známok EÚ (pred registráciou) a národných ochranných známok (po registrácii).

Zmena existujúceho systému uplatňovania námietok proti zápisu ochrannej známky do registra zo súčasného predregistračného systému na prípadný postregistračný by si vyžadovala zmenu príslušných ustanovení zákona o ochranných známkach.
Úrad priemyselného vlastníctva SR si dovoľuje skôr, ako pripraví príslušné návrhy legislatívnych zmien, osloviť zástupcov odbornej verejnosti s krátkym dotazníkom.

1. Považujete súčasný systém uplatnenia námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok (pred zápisom po zverejnení) za vyhovujúci?:
2. Myslíte si, že zavedenie postregistračného systému uplatnenia námietok proti zápisu ochrannej známky do registra by bolo prínosom pre majiteľov starších práv?:
3. Ste za zmenu systému uplatňovania námietok zo súčasného predregistračného systému na prípadný postregistračný systém?:
Ak ste odpovedali na prvú až tretiu otázku NIE, uveďte, aké zmeny by ste uvítali v systéme uplatnenia námietok proti zápisu ochrannej známky do registra.:NÁMIETKY PROTI ZÁPISU ÚŽITKOVÉHO VZORU DO REGISTRA

Možnosť podať námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra majú tretie osoby od 1. januára 2008, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 517/2007 o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o úžitkových vzoroch). Dovtedajšia právna úprava (zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch) takúto možnosť tretím osobám neposkytovala. Ako sa uvádza v dôvodovej správe k zákonu o úžitkových vzoroch, hlavným cieľom zavedenia námietkového konania bolo „zamedzenie vedomého zneužívania registračného princípu konania o zápise úžitkových vzorov“. Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra môže v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky podať ktokoľvek, a to z taxatívne vymedzených dôvodov. Uvádzame počet prihlášok úžitkových vzorov zverejnených Úradom priemyselného vlastníctva SR v rokoch 2008 až 2020 a počet námietok podaných proti zápisu predmetov zverejnených prihlášok do registra, ako aj úspešnosť podaných námietok.

Počet zverejnených prihlášok úžitkových vzorov4149
Počet podaných námietok 62 (1,5 %)
Počet ukončených konaní o námietkach 58

Počet úspešne podaných námietok

42 (72 %)
Počet neúspešne podaných námietok 15 (26 %)
Počet zastavených konaní o námietkach 1 (2 %)

Ukončené námietky - graf

Z uvedeného vyplýva, že podané námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra sa v celkovom počte držia na relatívne nízkej úrovni, cca 1,5 % z celkového počtu zverejnených prihlášok úžitkových vzorov. Na druhej strane prevažuje miera ich úspešnosti. Úspešnosť námietok podaných od roku 2008 do roku 2020 bola 72 %. Námietkové konanie predlžuje dobu od podania prihlášky po zápis úžitkového vzoru do registra o niekoľko mesiacov. Jeho zrušenie by vytvorilo priestor na skrátenie konania minimálne o tri mesiace. Na druhej strane by sa zvýšilo potenciálne riziko zneužívania inštitútu úžitkového vzoru. Zrušenie námietkového konania by v podstate znamenalo návrat k systému registrácie úžitkových vzorov, ktorý na Slovensku existoval pred rokom 2008, teda k systému, ktorý tretím osobám neumožňoval zabrániť registrácii úžitkového vzoru, a to ani v prípade, ak ide o riešenie, ktoré nespĺňa podmienky ochrany.
Presunutím námietkového konania z fázy pred zápisom do fázy po zápise úžitkového vzoru do registra by sa konanie o námietkach stalo nadbytočným, pretože všetky dôvody, na základe ktorých možno podať námietky proti zápisu úžitkovému vzoru do registra, sú súčasne dôvodmi, na základe ktorých môžu tretie osoby po zápise úžitkového vzoru podať návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra.
Skrátiť dobu od podania prihlášky po zápis úžitkového vzoru do registra pri súčasnom zachovaní možnosti tretích osôb zabrániť udeleniu monopolu na riešenie, ktoré nespĺňa podmienky ochrany, je možné skrátením lehoty na podanie námietok z troch napr. na jeden mesiac od zverejnenia prihlášky s možnosťou podať odôvodnenie námietok v dodatočnej lehote dvoch mesiacov od podania námietok, resp. uplynutia lehoty na podanie námietok. Uvedené návrhy majú samozrejme aj slabé stránky:

  • v prípade zrušenia námietkového konania vytvorenie väčšieho priestoru na zneužívanie ochrany úžitkovým vzorom na ochranu technických riešení, ktoré nie sú nové a/alebo nie sú výsledkom vynálezcovskej činnosti a
  • v prípade skrátenia lehoty na podanie námietok vytváranie väčšieho tlaku na tretie osoby, ktoré chcú podaním námietok zabrániť registrácii technického riešenia, ktoré nespĺňa podmienky ochrany.

Zmena existujúceho systému podávania námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra by si vyžadovala zmenu príslušných ustanovení zákona o úžitkových vzoroch. Úrad priemyselného vlastníctva SR si vás pred iniciovaním uvedenej zmeny s cieľom zistiť názor a preferencie verejnosti dovoľuje požiadať o zodpovedanie nasledujúcich otázok.

1. Považujete súčasný systém uplatnenia námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra za vyhovujúci?:
2. Ak ste odpovedali na prvú otázku NIE, uprednostňujete návrat k systému, ktorý by tretím osobám neumožňoval podávať námietky proti zápisu úžitkových vzorov do registra (k systému spred roka 2008)?:
3. Ak ste odpovedali na prvú otázku NIE, považujete za vhodné, aby bola lehota na podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra skrátená a odôvodenie námietok bolo možné podať v stanovenej lehote po podaní námietok?:
Ak ste odpovedali na prvú až tretiu otázku NIE, stručne opíšte zmeny, ktoré by mali byť vykonané v systéme uplatnenia námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra.: