Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Zoznam tovarov a služieb podľa tried - NCL 10-2016

V Ý R O B K Y


Trieda 1

Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo;
nespracované umelé živice, nespracované plasty;
pôdne hnojivá;
hasiace zmesi;
prípravky na kalenie a zváranie kovov;
chemikálie na konzervovanie potravín;
triesloviny;
lepidlá a spojivá pre priemysel.

Podrobný zoznam - Trieda 1 (.pdf, 121 kB)

 

Trieda 2

Farby, fermeže, laky;
ochranné prípravky proti hrdzi a poškodeniu dreva;
farbivá;
moridlá;
surové prírodné živice;
kovové fólie a práškové kovy na maľby, dekorácie, tlačoviny alebo výtvarné práce.

Podrobný zoznam - Trieda 2 (.pdf, 27,8 kB)

 

Trieda 3

Bieliace prípravky a pracie prostriedky;
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie;
mydlá;
voňavkárske výrobky, esenciálne oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody;
prípravky na čistenie zubov.

Podrobný zoznam - Trieda 3 (.pdf, 48,6 kB)

 

Trieda 4

Priemyselné oleje a tuky;
mazadlá;
prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu;
palivá vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel a materiály na svietenie;
sviečky a knôty na svietenie.

Podrobný zoznam - Trieda 4 (.pdf, 23,6 kB)

 

Trieda 5

Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky;
hygienické výrobky na lekárske použitie;
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá;
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá;
náplasti, obväzový materiál;
materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky;
dezinfekčné prípravky;
prípravky na ničenie škodcov;
fungicídy, herbicídy.

Podrobný zoznam - Trieda 5 (.pdf, 83,2 kB)

 

Trieda 6

Kovy a ich zliatiny;
kovové stavebné materiály;
prenosné kovové stavby;
kovové materiály na železničné trate;
kovové káble a drôty okrem elektrických;
zámočnícke výrobky a drobný železiarsky tovar;
kovové potrubia a rúry;
trezory;
rudy.

Podrobný zoznam - Trieda 6 (.pdf, 77 kB)

 

Trieda 7

Stroje a obrábacie stroje;
motory okrem motorov do pozemných vozidiel;
spojky a prevodovky (okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel);
poľnohospodárske náradie (okrem náradia na ručný pohon);
liahne;
predajné automaty.

Podrobný zoznam - Trieda 7 (.pdf, 100 kB)

 

Trieda 8

Ručné nástroje a ručné náradie (na ručný pohon);
nožiarsky tovar a príbory;
bodné a sečné zbrane;
holiace nástroje.

Podrobný zoznam - Trieda 8 (.pdf, 48,1 kB)

 

Trieda 9

Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie;
prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu;
prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu;
magnetické nosiče údajov, gramofónové platne;
kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov;
mechanizmy mincových prístrojov;
registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače;
počítačové programy;
hasiace prístroje.

Podrobný zoznam - Trieda 9 (.pdf, 124 kB)

 

Trieda 10

Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje;
umelé končatiny, umelé oči a umelé zuby;
ortopedické pomôcky;
chirurgické šijacie potreby.

Podrobný zoznam - Trieda 10 (.pdf, 49,5 kB)

 

Trieda 11

Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, prípravu jedál, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia.

Podrobný zoznam - Trieda 11 (.pdf, 62,6 kB)

 

Trieda 12

Dopravné prostriedky, vozidlá;
zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode.

Podrobný zoznam - Trieda 12 (.pdf, 52,9 kB)

 

Trieda 13

Strelné zbrane;
strelivo a strely;
výbušniny;
ohňostroje (pyrotechnické výrobky).

Podrobný zoznam - Trieda 13 (.pdf, 20,8 kB)

 

Trieda 14

Drahé kovy a ich zliatiny;
šperky, klenotnícke výrobky, drahé kamene;
hodinárske výrobky a chronometre.

Podrobný zoznam - Trieda 14 (.pdf, 23,8 kB)

 

Trieda 15

(.pdf, 22,4 kB)

Hudobné nástroje.

Podrobný zoznam - Trieda 15 (.pdf, 22,4 kB)

 

Trieda 16

Papier a lepenka;
tlačoviny;
knihárske potreby;
fotografie;
papiernický tovar a písacie potreby;
lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť;
potreby pre umelcov;
štetce;
písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku);
učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov);
plastové obalové materiály;
typy, tlačové písmo;
štočky.

Podrobný zoznam - Trieda 16 (.pdf, 65,5 kB)

 

Trieda 17

Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda (suroviny alebo polotovary) a náhradky týchto materiálov;
plastové polotovary;
tesniace, výplňové a izolačné materiály;
nekovové ohybné rúry a hadice.

Podrobný zoznam - Trieda 17 (.pdf, 32 kB)

 

Trieda 18

Koža a koženka;
kožušiny, surové kože;
kufre a cestovné tašky;
dáždniky a slnečníky;
vychádzkové palice;
biče, postroje a sedlárske výrobky.

Podrobný zoznam - Trieda 18 (.pdf, 27,1 kB)

 

Trieda 19

Nekovové stavebné materiály;
nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo;
asfalt, smola a bitúmeny;
nekovové prenosné stavby;
nekovové pomníky.

Podrobný zoznam - Trieda 19 (.pdf, 51,9 kB)

 

Trieda 20

Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy;
kosť, rohovina, slonovina, veľrybie kostice, perleť (suroviny alebo polotovary);
mušle;
sepiolit;
jantár.

Podrobný zoznam - Trieda 20 (.pdf, 56,7 kB)

 

Trieda 21

Domáce a kuchynské potreby a nádoby;
hrebene a špongie;
kefy, štetky a štetce okrem štetcov pre výtvarníkov;
materiály na výrobu kief;
čistiace potreby;
oceľová vlna a drôtenky;
sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar);
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky.

Podrobný zoznam - Trieda 21 (.pdf, 66,6 kB)

 

Trieda 22

Laná a špagáty;
siete;
stany a zakrývacie plachty;
lodné plachty;
vrecia a vaky;
materiál na čalúnenie a vypchávanie (okrem papiera, lepenky, gumy a plastov);
vláknité textilné suroviny.

Podrobný zoznam - Trieda 22 (.pdf, 25,8 kB)

 

Trieda 23

Nite a priadze na textílie.

Podrobný zoznam - Trieda 23 (.pdf, 12,7 kB)

 

Trieda 24

Textílie a ich náhradky;
posteľná bielizeň;
stolová bielizeň.

Podrobný zoznam - Trieda 24 (.pdf, 28,1 kB)

 

Trieda 25

Odevy, obuv a pokrývky hlavy.

Podrobný zoznam - Trieda 25 (.pdf, 29,6 kB)

 

Trieda 26

Čipky a výšivky, stužky a šnúrky;
gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly;
umelé kvety.

Podrobný zoznam - Trieda 26 (.pdf, 28,5 kB)

 

Trieda 27

Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné podlahové krytiny;
závesné nástenné dekorácie okrem textilných.

Podrobný zoznam - Trieda 27 (.pdf, 12,8 kB)

 

Trieda 28

Hry, hračky;
telocvičné a športové potreby;
ozdoby na vianočné stromčeky.

Podrobný zoznam - Trieda 28 (.pdf, 44,6 kB)

 

Trieda 29

Mäso, ryby, hydina a zverina;
mäsové výťažky;
konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina;
ovocné rôsoly, džemy, kompóty;
vajcia;
mlieko a mliečne výrobky;
potravinárske oleje a tuky.

Podrobný zoznam - Trieda 29 (.pdf, 36,9 kB)

 

Trieda 30

Káva, čaj, kakao a kávové náhradky;
ryža;
tapioka a ságo;
múka a obilninové výrobky;
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky;
zmrzliny;
cukor, med, melasový sirup;
droždie, prášky do pečiva;
soľ;
horčica;
ocot, omáčky (chuťové prísady);
koreniny;
konzumný ľad.

Podrobný zoznam - Trieda 30 (.pdf, 41,3 kB)

 

Trieda 31

Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke výrobky;
surové a nespracované zrná a semená;
čerstvé ovocie a zelenina;
živé rastliny a kvety;
živé zvieratá;
krmivo pre zvieratá;
slad.

Podrobný zoznam - Trieda 31 (.pdf, 32,7 kB)

 

Trieda 32

Pivo;
minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje;
ovocné nápoje a ovocné džúsy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

Podrobný zoznam - Trieda 32 (.pdf, 18 kB)

 

Trieda 33

Alkoholické nápoje (okrem piva).

Podrobný zoznam - Trieda 33 (.pdf, 14,1 kB)

 

Trieda 34

Tabak;
fajčiarske potreby;
zápalky.

Podrobný zoznam - Trieda 34 (.pdf, 17,3 kB)

 

S L U Ž B Y


Trieda 35

Reklama;
obchodný manažment;
obchodná administratíva;
kancelárske práce.

Podrobný zoznam - Trieda 35 (.pdf, 38,1 kB)

 

Trieda 36

Poisťovníctvo;
finančníctvo;
peňažníctvo;
nehnuteľnosti (služby).

Podrobný zoznam - Trieda 36 (.pdf, 25,3 kB)

 

Trieda 37

Stavebníctvo;
opravy;
inštalačné služby.

Podrobný zoznam - Trieda 37 (.pdf, 30,9 kB)

 

Trieda 38

Telekomunikačné služby.

Podrobný zoznam - Trieda 38 (.pdf, 18,3 kB)

 

Trieda 39

Doprava;
balenie a skladovanie tovaru;
organizovanie ciest.

Podrobný zoznam - Trieda 39 (.pdf, 26,7 kB)

 

Trieda 40

Spracovanie a úprava materiálov.

Podrobný zoznam - Trieda 40 (.pdf, 27,5 kB)

 

Trieda 41

Výchova;
vzdelávanie;
zábava;
športová a kultúrna činnosť.

Podrobný zoznam - Trieda 41 (.pdf, 33,7 kB)

 

Trieda 42

Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie;
priemyselné analýzy a priemyselný výskum;
navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.

Podrobný zoznam - Trieda 42 (.pdf, 27,8 kB)

 

Trieda 43

Stravovacie služby;
prechodné ubytovanie.

Podrobný zoznam - Trieda 43 (.pdf, 15,9 kB)

 

Trieda 44

Lekárske služby;
zverolekárske služby;
starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat;
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.

Podrobný zoznam - Trieda 44 (.pdf, 21,8 kB)

 

Trieda 45

Právne služby;
bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku;
osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov.

Podrobný zoznam - Trieda 45 (.pdf, 20 kB)