Patenty

V konaní o zápise ochranných známok do registra sa používajú dva systémy triedenia. Tovary a služby uvedené v prihláške ochrannej známky a následne zapísané do registra sa triedia podľa Medzinárodného triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známok. Obrazové prvky sa zaraďujú do tried podľa Medzinárodného triedenia obrazových prvkov ochranných známok.

MEDZINÁRODNÉ TRIEDENIE TOVAROV A SLUŽIEB

Medzinárodné (Niceské) triedenie tovarov a služieb na zápis ochranných známok bolo zavedené medzinárodnou dohodou na diplomatickej konferencii v Nice v roku 1957, ktorá bola revidovaná v Štokholme v r. 1967 a v Ženeve v r. 1977.

Štáty viazané Niceskou dohodou prijali jednotný systém triedenia tovarov a služieb, pre ktoré sa  prihlasujú a zapisujú ochranné známky a zaviazali sa používať tento systém a jeho formálnu úpravu v konaní o zápise ochranných známok ako aj v oficiálnych dokumentoch a publikáciách.

Niceské triedenie sa používa aj v konaniach podľa Madridského systému na zápis ochranných známok, v Africkej organizácii duševného vlastníctva (OAPI), na známkovom úrade Beneluxu a na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (EUIPO). Používajú ho aj nečlenské krajiny Niceskej dohody.

Do 31. 12. 2011 platilo 9. vydanie triednika a od 1. 1. 2012 vstúpilo do platnosti 10. vydanie Medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Od 1. 1. 2013 vstúpilo do platnosti 10. vydanie medzinárodného triedenia tovarov a služieb verzia 2013. Táto verzia je Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva označovaná skratkou "NCL (10-2013)".

Od 1. 1. 2014 vstúpilo do platnosti 10. vydanie medzinárodného triedenia tovarov a služieb verzia 2014, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva skratkou "NCL (10-2014)".

V tejto verzii okrem opráv a pravidelného doplnenia nových termínov bola urobená dôležitá zmena formálnej úpravy, a to odstránenie zátvoriek. V predchádzajúcich vydaniach v papierovej forme museli byť tovary a služby zoradené kvôli vyhľadávaniu v abecednom poradí hlavného termínu a spresňujúce výrazy boli uvedené v zátvorkách, preto sa viacslovné termíny vyskytovali viacnásobne.

V elektronickom vydaní NCL(10-2014) vyhľadávanie umožňujú programové nástroje. Tovary a služby zoradené vzostupne podľa základného čísla (pozície) v originálnom znení Niceského triedenia. Každá pozícia obsahuje jediný tovar alebo službu.

V prihláške ochrannej známky musia byť prihlasované tovary alebo služby zaradené do skupín podľa tried, skupiny označené číslom triedy a usporiadané do zoznamu vzostupne podľa čísla triedy.

Od 1. 1. 2015 platila verzia 2015 Medzinárodného triedenia tovarov a služieb verzia 2015, 10. vydanie, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva skratkou "NCL (10-2015)".

Od 1. 1. 2016 platila verzia 2016 Medzinárodného triedenia tovarov a služieb verzia 2016, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva skratkou "NCL (10-2016)".

Od 1. 1. 2017 platí verzia 2017 Medzinárodného triedenia tovarov a služieb verzia 2017, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva skratkou "NCL (11-2017)".

Od 1. 1. 2018 platí verzia 2018 Medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO) skratkou "NCL(11-2018)".

Od 1. 1. 2019 platí verzia 2019 Medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO) skratkou "NCL(11-2019)".

Od 1. 1. 2020 platila verzia 2020 Medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO) skratkou "NCL(11-2020)".

Od 1. januára 2021 platí verzia 2021 jedenásteho vydania medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO) skratkou "NCL(11-2021)"

Zoznam tovarov a služieb podľa tried - NCL(11-2021) (.pdf, 1,35 MB)

Odkaz na internetovú aplikáciu na vytvorenie zoznamu tovarov a služieb: https://www.ezts.sk

NCL(11-2021) zoznam tried s vysvetlivkami (.pdf, 183 kB)

Originálne znenie Niceského triedenia je na webovej stránke WIPO: http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm

Ďalšie pojmy akceptovateľné Medzinárodným úradom v Ženeve spolu s viacúčelovým programovým pomocníkom na zatrieďovanie a vypracovanie zoznamov tovarov a služieb sú na webovej stránke WIPO :

http://www.wipo.int/mgs/?lang=en

TMclass - Spoločná databáza Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a národných úradov EU pre medzinárodné triedenie výrobkov a služieb

TM class - jednotný nástroj na triedenie (.pdf 4,5MB)

TAXONÓMIA - nástroj na triedenie výrobkov a služieb  (.pdf 7,9MB)

Spoločné oznámenie o spoločnom postupe pri používaní všeobecných označení názvov tried niceského triedenia