Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Triedenia dizajnov

Pre potreby triedenia výrobkov prihlásených pre zápis do registra dizajnov sa využíva Medzinárodné triedenie pre priemyselné dizajny, ktoré je všeobecne známe pod názvom Locarnské triedenie.

MEDZINÁRODNÉ TRIEDENIE PRE PRIEMYSELNÉ DIZAJNY

Locarnské triedenie bolo prijaté a zavedené na Diplomatickej konferencii členských štátov Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorá sa konala vo švajčiarskom Locarne v roku 1968 a prijala Locarnskú dohodu, ktorou sa zaviedlo medzinárodné triedenie pre dizajny. Pre bývalú Československú socialistickú republiku táto multilaterálna dohoda nadobudla platnosť 27. apríla 1971 a pre Slovenskú republiku platí od jej vzniku - 1.1.1993.

Locarnské triedenie bolo niekoľkokrát revidované. V súčasnosti má Locarnská dohoda 54 členských štátov. Locarnská dohoda požaduje, aby úrady priemyselného vlastníctva jej členských štátov uvádzali čísla tried a podtried Locarnského triedenia, do ktorých sú výrobky ako predmet ochrany dizajnom zatriedené, v úradných listinách, dokumentoch a vestníkoch.

Locarnské triedenie obsahuje v I. časti zoznam tried a podtried, v II. časti abecedný zoznam výrobkov, v ktorých sú dizajny stelesnené s uvedením tried a podtried, do ktorých patria a v III. časti vysvetlivky. Súčasné platné triedenie pozostáva z 32 tried a 223 podtried. Abecedný zoznam výrobkov tvorí cca 6831 položiek.

AKTUÁLNE A PREDCHÁDZAJÚCE VYDANIA TRIEDENIA DIZAJNOV

Medzinárodné triedenie dizajnov v PDF – aktuálne a predchádzajúce vydania v slovenskom jazyku vo formáte PDF dostupné na stiahnutie

Medzinárodné triedenie dizajnov (v anglickom a francúzskom jazyku – originálna verzia WIPO)

INÉ TRIEDENIA DIZAJNOV

Patentové triedenie USCL

Triedenie používané v Patentovom a známkovom úrade Spojených štátov amerických na zatrieďovanie patentov a dizajnov.

DesignClass - harmonizovaná databáza určenia výrobkov vytvorená v rámci Konvergentného programu (projekt CP7 - Harmonizácia určenia výrobkov a zatrieďovania dizajnov).