Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Medzinárodné patentové triedenie

Medzinárodné patentové triedenie bolo ustanovené Štrasburskou dohodou z roku 1971, ktorou sa zmluvné štáty zaviazali uvádzať jeho symboly na svojich patentových dokumentoch.

Na označovanie medzinárodného patentového triedenia je v Slovenskej republike zaužívaná skratka MPT, ktorá sa používa v spojení s indikátorom vydania triedenia. Indikátorom vydania je rok a mesiac, v ktorom príslušné vydanie nadobudlo platnosť, vo forme 2011.01 (t.j. január 2011). V minulosti sa ako indikátory vydania používali poradové čísla vydania (1 až 7) a roky vydania (2008 – 2009). Z anglického názvu International Patent Classification sú medzinárodne zaužívané skratky IPC a Int. Cl. s indikátorom vydania uvedeným ako horný index alebo v zátvorke, napr. Int. Cl.7, Int. Cl. (2009).

Podrobnejšie informácie o MPT sú uvedené v Návode, ktorý je dostupný v pravej časti tejto stránky v súvisiacich odkazoch. Ďalšie informačné zdroje sú uvedené na stránke Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) venovanej medzinárodným systémom triedenia v časti International Classifications.

 

AKTUÁLNE A PREDCHÁDZAJÚCE VYDANIA MPT

Jednotlivé vydania v slovenskom jazyku s možnosťami vyhľadávania podľa kľúčových slov, zobrazenia verzie v slovenskom a/alebo anglickom jazyku a s prepojením na autentické jazykové verzie a preklady do iných jazykov:

Medzinárodné patentové triedenie (v slovenskom jazyku - preklad ÚPV SR; v anglickom jazyku – obsah prevzatý z WIPO)

Medzinárodné patentové triedenie v PDF - aktuálne a predchádzajúce vydania v slovenskom jazyku vo formáte pdf dostupné na stiahnutie

Jednotlivé vydania v autentických jazykových verziách s možnosťami vyhľadávania podľa kľúčových slov, zobrazenia verzie v anglickom a/alebo francúzskom jazyku a s prepojením na preklady do iných jazykov:
Medzinárodné patentové triedenie (v anglickom a francúzskom jazyku - autentické vydanie WIPO)

Staršie vydania MPT sú dostupné v knižnej forme na prezenčné štúdium v študovni úradu.

 

INFORMÁCIE SÚVISIACE S MPT

Príručka na určenie vhodnosti predmetu vynálezu pre povinné a nepovinné zatrieďovanie

Príručka na vymedzenie vhodného miesta pri zatrieďovaní patentových dokumentov v rámci MPT

Zoznam zelených technológií v MPT

Zoznam zelených technológií (z angl. “IPC Green Inventory”) je on-line nástroj WIPO poskytujúci možnosť vyhľadávať patentové informácie týkajúce sa technológií, ktoré šetria životné prostredie. Nástroj je prepojený na systém MPT a zahŕňa približne 200 tém súvisiacich so zelenými technológiami. Vychádza zo zoznamu termínov týkajúcich sa technológií uvedených v Rámcovom dohovore OSN o zmene klímy (UNFCCC). Linky pri jednotlivých témach reprezentované symbolmi MPT zobrazujú konkrétny obsah relevantného symbolu v hierarchickej štruktúre MPT a umožňujú prostredníctvom služby PATENTSCOPE® zobraziť všetky príslušnému symbolu zodpovedajúce tzv. “zelené“ medzinárodné prihlášky podané na základe zmluvy PCT.