Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Zmeny v službách Úradu priemyselného vlastníctva SR od 4. 3. 2022

Vážení klienti,

radi by sme vás informovali o zmenách v konaniach, ktoré nastali 4. 3. 2022. Cieľom týchto zmien je zefektívniť konania a transparentnejšie informovať ich účastníkov.

 1. Spracovanie a vedenie následných konaní k spisom prihlášok

  Všetky následné konania k spisom prihlášok budú vedené v informačnom systéme úradu v samostatných spisoch, ktoré prislúchajú k spisu prihlášky a sú s ním prepojené, tzv. podspisy (napr. žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky, námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok atď.).

  Každý podspis bude mať vygenerované vlastné spisové číslo, pod ktorým bude vedené konanie o žiadosti/návrhu. Spisové číslo sa odvíja od čísla spisu prihlášky, napr. POZ 127-2020/SpKo/3/2022, kde za číslom spisu je skratka druhu konania a následne poradové číslo v roku.

  Pri podaní takejto žiadosti/návrhu je potrebné uvádzať číslo spisu prihlášky, ku ktorému smeruje žiadosť/návrh, napr. POZ 127-2020. Pri spracovaní žiadosti/návrhu bude vygenerované potvrdenie o podaní spolu s prideleným číslom podspisu. V prípade, ak sa pre podanú žiadosť/návrh má platiť správny poplatok, potvrdenie o podaní bude vygenerované spolu s platobným príkazom a jedinečným variabilným symbolom (pozri bod 2), na základe ktorého sa má zaplatiť správny poplatok.

  V prípade doplnenia žiadosti/návrhu, pre ktoré bolo vygenerované vlastné spisové číslo, je potrebné používať pridelené číslo podspisu (napr. pre žiadosť o prvé predĺženie lehoty, odpoveď na správu úradu, doplnenie materiálov atď.), aby bolo možné priradiť vaše podanie do správneho konania. V prípade, ak neuvediete správne číslo spisu, predĺžite tým čas vybavenia vašej žiadosti.

  Zobrazenia položiek protokolu vo Webregistroch sú zachované, t. j. pod číslom prihlášky sú zobrazované všetky položky protokolu týkajúce sa prihlášky a aj vedených následných konaní v samostatných podspisoch, pričom sú zoraďované chronologicky podľa dátumu doručenia úradu alebo dátumu odoslania z úradu. Vo Webregistroch nie je potrebné vyhľadávať podľa priradeného čísla podspisu.

 2. Platenie správnych poplatkov

  Na platenie správnych poplatkov úrad vždy vytvorí platobný predpis, buď s potvrdením o podaní, alebo výzvou na zaplatenie/doplatenie správneho poplatku, ktorý vám bude zaslaný po prijatí vašej žiadosti. Úrad využíva platobný modul Ústredného portálu verejnej správy, ktorý pre každý platobný príkaz generuje jedinečný variabilný symbol. Z tohto dôvodu už nie je možné platiť správne poplatky na základe doterajšieho spôsobu generovania variabilného symbolu podľa čísla prihlášky. V prípade doručenia platobného predpisu do elektronickej schránky uvádza platobný modul názov služby (napr. Udeľovanie patentov) a nie konkrétny úkon, za ktorý je vyžadovaný správny poplatok. Podrobnejšie informácie o platobnom príkaze sú vždy uvedené v doručenom liste úradu, ktorý vám príde do elektronickej schránky samostatne. Ak nie je elektronická schránka aktivovaná na doručovanie, tak vám bude doručená iba výzva na zaplatenie spolu s QR kódom na rýchlejšiu platbu.

  Platenie udržiavacích poplatkov zostáva tak, ako bolo doteraz, t. j. platia sa bez výzvy úradu a variabilný symbol je rovnaký, ako bolo zaužívané, t. j. podľa čísla prihlášky.

 3. Informovanie o blížiacom sa konci platnosti

  Ak sa blíži koniec platnosti zápisu ochrannej známky, platnosti dizajnu alebo úžitkového vzoru, bude vám zaslaná informácia o tejto skutočnosti najmenej šesť mesiacov pred koncom platnosti.

  Pre patenty, dodatkové ochranné osvedčenia a európske patenty s určením pre Slovenskú republiku bude zasielané oznámenie tri mesiace po uplynutí splatnosti udržiavacieho poplatku. Takto bude možné zaplatiť udržiavací poplatok do šiestich mesiacov po uplynutí splatnosti.

 4. Vestník úradu

  Vestník úradu bude dostupný aj vo formáte XML, čo bude umožňovať automatizované spracovávanie.

 5. Notifikácie o stave konania prihlášok

  Budú dostupné voliteľné emailové a SMS notifikácie o priebehu konania konkrétnej prihlášky ochrannej známky, dizajnu, patentu a úžitkového vzoru. Možnosť prihlásiť sa na emailové (a podporné SMS) notifikácie bude mať prihlasovateľ, jeho zástupca, prípadne obaja. Notifikovaný môže byť každý prihlasovateľ (ak je ich viac na prihláške) spoločne s jeho zástupcom.

  Voľbu bude potrebné vykonávať pre každú prihlášku samostatne. Prihlásiť sa bude možné už pri podaní prihlášky alebo neskôr v priebehu konania. Rovnako sa bude dať v priebehu konania aj z notifikovania odhlásiť. Podmienkou zasielania notifikácií bude uvedenie emailovej adresy, na ktorú budú notifikácie chodiť.

  Notifikácie sú „šité na mieru" každému konaniu a ich cieľom je transparentne informovať účastníka konania o aktuálnom dianí v jeho spise.

  V prípade ďalších otázok alebo podnetov, prosím, kontaktujte naše oddelenie komunikácie na tel. č. +421/48/43 00 131 alebo emailom infocentrum@indprop.gov.sk