Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Externá spätná väzba – implementácia modelu CAF v ÚPV SR

Mesiac júl sa niesol naďalej vo veľmi tvorivom duchu celého CAF tímu. Sumarizovali sme a finalizovali opisy do dokumentu Opisy k externej spätnej väzbe, stretli sme sa s novým garantom projektu – s generálnym tajomníkom služobného úradu ÚPV SR PaedDr. Jaroslavom Ivančom a informovali ho o aktuálnej situácii – v akej fáze sa projekt nachádza, o Akčnom pláne zlepšovania, realizačných programoch a o príprave na Externú spätnú väzbu modelu CAF.
Ako každý mesiac, tak aj tento sme aktívne konzultovali s naším externým konzultantom p. Tomčíkom. Konzultant, metodik a celý CAF tím sa 10. júla zúčastnili konzultácie k opisom a k podkladom ESV. Rovnako sme sa spoločne pripravili na externú spätnú väzbu, ktorá sa uskutočnila 14. júla 2020 a ktorej sa zúčastnili vedúci hodnotiteľ, hodnotiteľ a riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia z ÚNMS SR.
Externú spätnú väzbu sme vnímali ako veľmi dôležitý krok v záverečnej fáze projektu, ako možnosť získať konštruktívnu spätnú väzbu nato, ako sme v úrade model CAF implementovali. Naše očakávania sa naplnili, hodnotitelia svojimi otázkami preskúmali jednotlivé kroky v implementácii, význam projektu, personálne obsadenie projektu, komunikáciu a implementáciu kľúčových dokumentov v projekte, ako sme pristupovali k implementácii jednotlivých fáz projektu, ako sme komunikovali s internými a externými zainteresovanými stranami, s vedením úradu, akú sme mali podporu od vedenia a zainteresovaných strán, ako sme spolupracovali a informovali našich zamestnancov a pod. Informácie a spätná väzba, ktorú sme dostali od hodnotiteľov, sú pre nás zaujímavé a prínosné a využijeme ich na zlepšenie a skvalitnenie implementácie CAF pri opätovnom samohodnotení. Momentálne očakávame správu z externej spätnej väzby, ktorú určite prekonzultujeme s naším vedením, garantom projektu, konzultantom a CAF tímom. Aj vďaka tomuto dňu sa nám podarilo získať titul efektívny užívateľ modelu CAF, platný dva roky, ktorý nás zaväzuje k tomu, aby sme napĺňali naďalej Akčný plán zlepšovania a aby sme sa opätovne po dvoch rokoch zapojili do samohodnotenia nášho úradu. Na externej spätnej väzbe bola veľkou podporou účasť predsedu ÚPV SR, generálneho tajomníka služobného úradu a zároveň aj garanta projektu, metodika z Úradu vlády SR, riaditeľky odboru kvality a riadenia projektov z ÚNMS, nášho externého konzultanta a všetkých členov CAF tímu, ako aj zamestnancov úradu zodpovedných za Akčný plán zlepšovania.
V mesiaci júl celý CAF tím i zodpovední zamestnanci pracovali na úlohách z realizačných programov.
Metodička úradu sa 31. júla 2020 zúčastnila ako externá zainteresovaná strana externej spätnej väzby na Úrade vlády SR. Bola to veľmi príjemná a obohacujúca skúsenosť byť na strane zainteresovanej strany. S metodikom a garantom modelu CAF z úradu vlády prebieha vzájomná spolupráca už od začiatku projektu, keďže sme vstupovali ako prvé dve organizácie v januári 2019 do implementácie modelu CAF v rámci projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS)Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.
Sme hrdí na to, že po necelých 20 mesiacoch sa nám podarilo implementovať už niektoré aktivity z Akčného plánu zlepšovania a ceníme si, že nové vedenie úradu podporuje naďalej projekt a implementáciu jeho výstupov.

Mgr. Erika Presperínová
Metodik modelu CAF

Fotogaléria k článku:
Fotogaléria (JPG, 252,2 kB)

Fotogaléria (JPG, 285,1 kB)