Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

VYHODNOTENIE VEREJNEJ KONZULTÁCIE O NÁMIETKOVÝCH SYSTÉMOCH OCHRANNÝCH ZNÁMOK A ÚŽITKOVÝCH VZOROV

 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚPV SR; úrad) zverejnil 25. 5. 2021 na webovej stránke dotazník na zistenie názoru verejnosti vo veciach námietkového konania v rámci procesu registrácie ochranných známok a úžitkových vzorov spolu s analýzou súčasného stavu. Cieľom úradu bolo touto cestou zistiť názor verejnosti na prípadnú zmenu v uvedených procesoch.

Predmetom verejnej diskusie boli štyri otázky v oboch predmetoch priemyselných práv. Respondenti v prvých troch otázkach odpovedali formou ÁNO/NIE, štvrtá otázka bola otvorená.

 I. OCHRANNÉ ZNÁMKY

1. otázka: Považujete súčasný systém uplatnenia námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok (pred zápisom po zverejnení) za vyhovujúci?

2. otázka: Myslíte si, že zavedenie postregistračného systému uplatnenia námietok proti zápisu ochrannej známky do registra by bolo prínosom pre majiteľov starších práv?

3. otázka: Ste za zmenu systému uplatňovania námietok zo súčasného „predregistračného“ systému na prípadný „postregistračný“ systém?

4. otázka: Ak boli vaše odpovede na prvú až tretiu otázku NIE, môžete uviesť, aké zmeny by ste uvítali v systéme uplatnenia námietok proti zápisu ochrannej známky do registra?

Prostredníctvom dotazníka odpovedalo celkom 50 respondentov, plus dve odpovede boli doručené priamo predsedovi úradu vo forme e-mailu a sú tiež zahrnuté do vyhodnotenia.

Ilustračný obrázok

 VÝSLEDOK VEREJNEJ KONZULTÁCIE – OCHRANNÉ ZNÁMKY

Z uvedených odpovedí vyplynulo, že 82 % respondentov považuje súčasný stav spôsobu podávania námietok za vyhovujúci, 92 % respondentov nepokladá prípadnú zmenu z predregistračného na postregistračný princíp uplatnenia námietok proti zápisu OZ do registra za prínosnú a 88 % respondentov nie je za zmenu súčasného systému. Identické stanoviská vyplynuli aj z odpovede Slovenskej komory patentových zástupcov. Na základe výsledkov uskutočnenej verejnej konzultácie ÚPV SR nebude iniciovať zmenu právnych predpisov ohľadom zmeny systému uplatnenia námietok proti zápisu ochrannej známky do registra. Ako vyplynulo z návrhov viacerých respondentov, za prospešné by považovali zaviesť inštitút náhrady trov konania, čo spolu s úpravou výšky správnych poplatkov bude úrad presadzovať prostredníctvom legislatívnych zmien.

 II. ÚŽITKOVÉ VZORY

1. otázka: Považujete súčasný systém uplatnenia námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra za vyhovujúci?

2. otázka: Ak bola vaša odpoveď na prvú otázku NIE, uprednostňujete návrat k systému, ktorý by tretím osobám neumožňoval podávať námietky proti zápisu úžitkových vzorov do registra (k systému spred roka 2008)?

3. otázka: Ak bola vaša odpoveď na prvú otázku NIE, považujete za vhodné, aby bola lehota na podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra skrátená a odôvodenie námietok bolo možné podať v stanovenej lehote po podaní námietok?

4. otázka: Ak boli vaše odpovede na prvú až tretiu otázku NIE, aké iné zmeny by mali byť vykonané v systéme uplatnenia námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra?

Prostredníctvom dotazníka sprístupneného na webovom sídle úradu odpovedalo na otázky týkajúce sa námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra 52 respondentov. Dve odpovede boli doručené e-mailom predsedovi úradu. Jedna z týchto odpovedí neobsahuje odpovede na prvé tri otázky dotazníka, druhá obsahuje nejednoznačnú odpoveď na otázku č. 2 (označená bola aj odpoveď ÁNO, aj odpoveď NIE).

Ilustračný obrázok

 VÝSLEDOK VEREJNEJ KONZULTÁCIE – ÚŽITKOVÉ VZORY

Z odpovedí vyplynulo, že 83 % respondentov považuje súčasný systém uplatňovania námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra za vyhovujúci; 17 % respondentov uprednostňuje návrat k systému spred roka 2008 (k systému bez námietkového konania), kým 40 % respondentov návrat k takémuto systému považuje za nežiaduci; 23 % respondentov považuje za vhodné skrátiť lehotu na podanie námietok, kým 37 % respondentov so skrátením lehoty nesúhlasí.

Z odpovedí na štvrtú otvorenú otázku vyplýva, že zrušenie námietkového konania považujú za vhodné, resp. žiaduce len dvaja respondenti, dvaja respondenti navrhli zrušenie vykonávania rešerší na predmety prihlášok úžitkových vzorov, prípadne ich vykonávanie len na základe žiadosti prihlasovateľa a jeden respondent navrhol zavedenie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu.

Na základe vyhodnotenia verejnej konzultácie týkajúcej sa systému uplatňovania námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra úrad v súčasnosti nebude iniciovať zmenu ustanovení zákona o úžitkových vzoroch upravujúcich konanie o námietkach (83 % respondentov označilo systém za vyhovujúci).

Úrad však preskúma iné možnosti skrátenia doby konania predchádzajúceho zápisu úžitkového vzoru do registra, o. i. dopad prípadnej zmeny ustanovení zákona o úžitkových vzoroch upravujúcich možnosť prihlasovateľa požiadať o odklad zverejnenia na celkovú dobu konania o prihláške úžitkového vzoru. Úrad podrobne zanalyzuje aj návrh Slovenskej komory patentových zástupcov na komplexnejšiu zmenu konania o prihláškach úžitkových vzorov predložený v rámci verejnej konzultácie.