Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe vo funkcii štátny radca na odbore odvolacích konaní

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe vo funkcií štátny radca na odbore odvolacích konaní.

Základné požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo.
 • Anglický jazyk (B1 - úroveň mierne pokročilá).
 • Svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita.
 • Práca s PC na užívateľskej úrovni.


Ďalšie požiadavky

 • Znalosť legislatívy v oblasti priemyselných práv, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a
 • zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.


Ponúkame:

 • podporu odborného a jazykového zdelávania
 • zahraničné služobné cesty na odborné podujatia
 • pružný pracovný čas
 • podporu práce z domu (home office)
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok na stravovanie aj počas prekážok v práci


Ďalšie informácie a spôsob prihlásenia sa do výberového konania sú uvedené na portáli verejnej správy:
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/32283