Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Súťaž pre stredné školy Nebuď fejker!

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje druhý ročník súťaže Nebuď fejker!  Cieľom súťaže je spropagovať tému duševného vlastníctva medzi študentmi stredných škôl. Duševné vlastníctvo je dôležitým aktívom, ktoré pridáva hodnotu každej firme. Je výsledkom myslenia a tvorivosti a posúva vpred celú spoločnosť. Jeho dôležitosť z roka na rok rastie, preto je podstatné začať o tejto téme hovoriť už na úrovni stredných škôl. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti stredných škôl z celého Slovenska prostredníctvom troch tém: Duševné vlastníctvo všade okolo nás, Originál verzus fejk (ako odlíšiť originál od fejku) a Fiktívna firma (podrobný opis v pravidlách súťaže). Víťazné diela budú odmenené hodnotnými vecnými cenami – tablet, mobil, notebook a pod. Škola, ktorá zašle do súťaže najväčší počet diel, vyhrá pre svojich študentov virtuálnu realitu. Prihlásiť sa do súťaže môžete odoslaním nasledujúcich informácii e-mailom na adresu: adriana.mesiarikova@indprop.gov.sk

Názov témy:

Formát:
Meno a priezvisko študenta (študentov):
Adresa školy:
Súhlasím, že moje dielo môže byť vystavené v priestoroch úradu:


Učiteľ – koordinátor
-----------------------
Meno a priezvisko:
Kontakt:

 

 

Súťaž Nebuď fejker! 

Podmienky účasti

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti stredných škôl. Súťaž je určená pre jednotlivcov alebo kolektívy s počtom maximálne 4 študenti (ďalej súťažiaci). Úlohou je navrhnúť a vytvoriť súťažnú prácu na zadanú tému. 

Súťažiaci sa do súťaže môžu zapojiť len s jednou súťažnou prácou zaslaním prihlášky a práce v termíne do 25. mája 2023.

Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota.

Téma, forma a rozsah súťažnej práce

Súťažiaci vytvoria vlastnú súťažnú prácu na jedno z nasledujúcich zadaní:

 • Vytvorte výtvarné, hudobné alebo poetické dielo na tému „Duševné vlastníctvo všade okolo nás“.

   Vytvorte výtvarné, hudobné alebo poetické dielo, ktoré bude opisovať dôležitosť a dostupnosť duševného vlastníctva vo vašom okolí. Vedeli si, že iba vo vašom mobile sa skrývajú desiatky až stovky patentov, ochranných známok a dizajnov? Preskúmajte ich a vytvorte niečo originálne!

   Formát: kresba, maľba, báseň, príbeh, pieseň

 

 • Vytvorte grafické dielo na tému „Originál verzus fejk (ako odlíšiť originál od fejku)“.

   Zadanie je ako stvorené pre všetkých grafikov a výtvarníkov. Vedeli ste, že fejkovanie je prítomné v každom odvetví? Nejde len o módu. Fejkujú sa aj komponenty do automobilov, a to už hraničí s ohrozením zdravia a života. Fejkovanie môže mať fatálne následky. Ukážte nám originálnosť vo svete plnom fejkov!

   Formát: grafika, plagát

 

 • „Fiktívna firma“ – navrhnite inovatívny vynález, produkt alebo službu, vymyslite im logo a vytvorte audiospot alebo videospot.

   Pri tomto zadaní využijete svoju kreativitu naplno! Zadanie je ideálne pre skupiny: vymyslite originálny vynález, produkt alebo službu, ktoré by spolužiakom uľahčili život v škole alebo mimo školy, a opíšte fungovanie vytvorenej inovácie v praxi. Zároveň pre tento vynález, produkt alebo službu vymyslite logo.

Formát: logo a audiospot alebo videospot, návrh reklamy

 

Pri tvorbe súťažnej práce je podstatné dodržať tematické zameranie a formu.

 

 

 

Pravidlá súťaže

 • Počet zapojených študentov z jednej školy a triedy je neobmedzený (kolektívna práca max. 4 študenti).
 • Elektronickú prihlášku do súťaže spolu so súťažnou prácou je potrebné vyplniť a odoslať najneskôr do 25. mája 2023. 

 • Súťažné práce je možné posielať spolu s prihláškou elektronicky na e-mail: adriana.mesiarikova@indprop.gov.sk ak ide o súťažnú prácu v elektronickej forme. Ostatné (fyzické) súťažné práce zasielajte prostredníctvom pošty na adresu: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Adriána Mesiariková,  Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4. Obálku označte heslom SÚŤAŽ. Pri posielaní poštou rozhoduje dátum odoslania na poštovej pečiatke.
  • budú získané súťažné podklady využívať len na účely posúdenia a hodnotenia súťažných prác.
 • Súťažné práce hodnotí odborná porota zložená najmenej zo štyroch členov.
 • Porota má právo v rámci vyhodnotenia súťaže nevyhlásiť 1., 2. alebo 3. miesto.
 • Porota si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže práce nespĺňajúce súťažné podmienky alebo neudeliť niektorú z cien.
 • Ocenení študenti budú kontaktovaní e-mailom alebo telefonicky (podľa kontaktov uvedených v prihláške).
 • Ocenení študenti odprezentujú svoje dielo na slávnostnom vyhlásení súťaže. Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže spojené s odovzdávaním cien sa uskutoční v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky na Švermovej ulici č. 43 v Banskej Bystrici. O presnom termíne budeme víťazov informovať prostredníctvom e-mailu. Súčasťou slávnostného vyhlásenia výsledkov bude aj výstava súťažných diel študentov.
 • Diplomy a vecné ceny budú víťazom odovzdané osobne na vyhlásení víťazov súťaže alebo v prípade neprítomnosti zaslané poštou.
 • Výsledková listina a prezentácia najlepších prác budú zverejnené na Facebooku a webovej stránke ÚPV SR (www.indprop.gov.sk).
  • Organizátor súťaže si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v ktorejkoľvek fáze priebehu súťaže, ak si to bude aktuálna situácia vyžadovať vzhľadom na bezproblémový priebeh súťaže, zachovanie zdravia a bezpečnosti účastníkov, členov poroty aj organizačného tímu súťaže.
  • Súťažné práce sa po ukončení výstavy v priestoroch ÚPV SR so súhlasom autora budú môcť použiť ako súčasť stálej expozície v ÚPV SR.

 • Súťažnú prácu odošlite súčasne s prihláškou do súťaže ako jej prílohu.
 • Súťažná práca je vlastnou tvorbou (vlastným riešením zadanej témy) súťažiaceho, ktorý sa do súťaže prihlásil.
 • Nie je dovolené kopírovať iné riešenia alebo nápady iných osôb, organizácií a tretích strán.
 • Ak súťažiaci v súťažnej práci cituje tretie osoby alebo čerpá údaje z publikácií iných autorov, či použije obrázky, videonahrávky alebo iné záznamy, musí postupovať v súlade s autorským zákonom (uviesť zdroj/bibliografický záznam).
 • Súťažiaci sa zaväzujú, že práca, ktorú prihlásili do súťaže, nie je publikovaná, je ich vlastná a nie je prevzatá od tretej strany.
 • Organizátor súťaže a členovia odbornej poroty:
  • budú pri posudzovaní súťažných prác postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, profesionálnym prístupom a hodnotiť ich budú zodpovedne a nestranne,

 

 

Hodnotiace kritériá

 • Súťažné práce budú odbornou porotou hodnotené podľa štyroch kritérií. 
 • Hodnotiacimi kritériami prác sú :

 1. 1.      Spracovanie obsahu témy – hodnotené bude spracovanie témy z hľadiska miery zvládnutia poňatia obsahu a schopnosti porozumieť posolstvu ochrany duševného vlastníctva a hlavnej myšlienke súťaže.
 2. 2.      Kreativita a originalita diela – súťažné dielo bude posudzované aj z hľadiska kreativity. Dielo by malo byť originálne a malo by ponúknuť iný pohľad na zadanú tému, ako je pohľad všeobecne zaužívaný.
 3. 3.      Úroveň prevedenia a stvárnenia.

 

Bližšie informácie o súťaži radi poskytneme na telefonických číslach: +421/48/43 00 278 alebo 0904 432 578, prípadne prostredníctvom e-mailu: adriana.mesiarikova@indprop.gov.sk.

 

 

Tešíme sa na vaše súťažné práce!