Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Stáž v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ponúka možnosť študentskej stáže na svojich odborných útvaroch. Stáž je svojím zameraním vhodná pre študentov 2. až 5. ročníka vysokých škôl v odboroch právo, politológia, medzinárodné vzťahy, technické smery a dizajn.

Stážový program ponúka komplexný balík informácií o fungovaní úradu, kompetenciách jednotlivých odborov a aktivitách smerom k podnikateľskej a vedecko-výskumnej spoločnosti. Študenti spoločne získajú základné vedomosti o možnostiach ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení, o sporových a odvolacích konaniach vedených pred úradom, o právnych predpisoch, právnych aktoch EÚ a medzinárodných zmluvách, aktivitách či spoluprácach. Následne budú prerozdelení na jednotlivé odbory, kde im bude pridelený tútor a agenda. Stážový program je ukončený krátkou prezentáciou študenta a odovzdávaním certifikátov.

Miesto výkonu stáže: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, Banská Bystrica

Dátum: september/október 2022

Trvanie: 2 týždne, resp. podľa dohody

Podmienky prijatia na stáž:

 • študenti 2. až 5. ročníka v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, právo, technické smery a dizajn
 • anglický jazyk, min. B1
 • motivačný list (krátke predstavenie sa a  dôvody záujmu o stáž)
 • štruktúrovaný životopis

Konečný termín na prihlasovanie: 22. 9. 2022

Prosíme všetkých uchádzačov o stáž zaslať motivačný list spolu so životopisom na adresu lucia.spisiakova@indprop.gov.sk do 22. 9. 2022!

Odborné zameranie stáže

Patentový odbor

 • Oboznámenie sa s konaním o prihláškach (patentov, úžitkových vzorov)
 • Zatrieďovanie predmetov prihlášok podľa Medzinárodného patentového triedeniaVykonávanie predbežného prieskumu
 • Príprava podkladov na zverejnenie prihlášok
 • Vykonávanie úplného prieskumu prihlášok
 • Príprava podkladov na udelenie ochrany
 • Príprava rozhodnutí o prihláškach
 • Oznámenie sa s konaním o žiadostiach o udelenie a predĺženie dodatkového ochranného osvedčenia a s tým súvisiace úkony

Odbor známok a dizajnov

 • Oboznámenie sa s obsahom práce odboru
 • Oboznámenie sa so systémami a registrami ochranných známok, dizajnov, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení a medzinárodných ochranných známok, ako aj OZ EÚ a dizajnov Spoločenstva
 • Oboznámenie sa so systémom medzinárodného triedenia (Nice, Viena, Locarno), ako aj databázových systémov EUIPO, WIPO
 • Praktické posúdenie prihlášky ochrannej známky z hľadiska absolútnych dôvodov odmietnutia prihlášky

Oddelenie medzinárodných vzťahov

 • Oboznámenie sa s poslaním a úlohami oddelenia
 • Oboznámenie sa so základnými medzinárodnými zmluvami, ktorými je úrad viazaný
 • Oboznámenie sa s medzinárodnými inštitúciami spravujúcimi práva duševného vlastníctva
 • Spracovanie aktuálnej problematiky (brexit, Lisabonská zmluva...) do podoby materiálu pre predsedu
 • Príprava obsahu oficiálnej komunikácie smerom k medzinárodným inštitúciám a partnerským organizáciám
 • Spolupráca pri príprave Cooperation Agreementu 2023 a projektovej schémy na rok 2023
 • Spracovanie a preklad textov do podoby materiálu určeného na medzinárodné rokovania
 • Spracovanie podkladových materiálov na pracovné skupiny Observatory
 • Analýza a spracovanie dát z dotazníka Svetovej organizácie duševného vlastníctva vo veci politiky duševného vlastníctva v univerzitnom prostredí
 • Pomoc pri príprave dokumentu nákladov projektu Autentické mesto a s tým súvisiaca komunikácia so samosprávnymi orgánmi
 • Ad hoc činnosti vyplývajúce z aktuálnych úloh

Odbor legislatívno-právny

 • Oboznámenie sa s procesom predbežného pripomienkového konania a medzirezortného pripomienkového konania
 • Oboznámenie sa s textom smerníc a spôsobom ich transpozície do vnútroštátneho právneho poriadku
 • Analýza vybraného rozhodnutia správneho súdu
 • Oboznámenie sa s procesom preskúmavania rozhodnutí EUIPO Súdnym dvorom EÚ
 • Oboznámenie sa s inštitútom prejudiciálnych otázok v oblasti práva priemyselného vlastníctva
 • Oboznámenie sa s nástrojmi na vyhľadávanie informácií a najnovších trendov v oblasti priemyselných práv a rozhodovacej činnosti
 • Oboznámenie sa s procesom vzniku zmluvných vzťahov, resp. pripomienkovania návrhov zmlúv v podmienkach úradu
 • Aplikácia relevantných právnych predpisov z oblasti priemyselného vlastníctva na praktické prípady
 • Praktické posúdenie zápisu schopnosti prihlášky dizajnu vrátane rešerše na skoršie staršie práva na dizajn

Odbor sporových konaní

 • Základné všeobecné informácie o sporových konaniach vo veci ochranných známok, dizajnov, patentov a úžitkových vzorov
 • Podrobný rozbor ustanovenia § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov
 • Vysvetlenie jednotlivých námietkových dôvodov uvedených v § 7 citovaného zákona s podrobnosťami vo vzťahu k § 7 ods. 1, písm. a) bod 2 citovaného zákona – posudzovanie pravdepodobnosti zámeny
 • Štúdium zákona spolu s komentárom, metodiky konania, štúdium konkrétneho rozhodnutia
 • Oboznámenie sa s databázami EUIPO Similarity a eSearch
 • Riešenie modelového prípadu
 • Informácie vo vzťahu k námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. b) citovaného zákona so štúdiom rozhodnutí

Odbor odvolacích konaní

 • Oboznámenie sa s odborom, jeho postavením, úlohami a súvisiacimi právnymi predpismi
 • Oboznámenie sa s rozhodovaním o opravných prostriedkoch, so systémom opravných prostriedkov proti rozhodnutiam úradu a úlohami osobitých/rozkladových komisií
 • Oboznámenie stážistu s postupom v konaniach o opravných prostriedkoch od podania opravného prostriedku až po právoplatné ukončenie konania
 • Posúdenie formálnych náležitostí podania opravného prostriedku (prípustnosť, lehoty, oprávnená osoba, zastúpenie, náležitosti podania)
 • Samostatná príprava návrhu rozhodnutia v konkrétnom (už rozhodnutom) prípade
 • Anonymizovanie textu vydaného rozhodnutia na účely jeho zverejnenia v databáze úradu

Kontakt: Mgr. Lucia Spišiaková, PhD.

lucia.spisiakova@indprop.gov.sk

048/43 00209; 0902 299 097

Banner - ilustračný obrázok