Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Sme kvalitný úrad!

Manažment kvality je dôležitou súčasťou každej organizácie. Úrad je vyše 15 rokov hrdým nositeľom a používateľom normy ISO 9001, https://www.indprop.gov.sk/o-urade/materialy-suvisiace-s-cinnostou-uradu/materialy-suvisiace-s-cinnostou-uradu/politika-kvality-uradu-priemyselneho-vlastnictva-sr, a od roku 2019 začal implementovať model CAF v rámci projektu EÚ – Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, https://www.indprop.gov.sk/projekty-spolufinancovane-z-eu/zavadzanie-a-podpora-manazerstva-kvality-v-organizaciach-verejnej-spravy, pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej ÚNMS SR). V auguste 2020 bol úradu udelený titul efektívny užívateľ modelu CAF, ktorý je platný dva roky. Od roku 2021 pokračujeme v udržateľnosti projektu, v súčasnosti realizujeme niektoré aktivity z Akčného plánu zlepšovania modelu CAF a pripravujeme sa na externú spätnú väzbu, ktorá prebehne v októbri 2022. Veríme, že sa nám opäť podarí obhájiť titul efektívny užívateľ modelu CAF.

ÚNMS SR ako národný korešpondent modelu CAF a národný organizátor externej spätnej väzby modelu CAF spustil Slovenskú databázu používateľov modelu CAF, ktorú môžete nájsť na webovom sídle centra CAF (https://cafcentrum.unms.sk/caf-pouzivatelia). Jej cieľom je poskytnúť verejnosti prehľad organizácií, ktoré prešli v Slovenskej republike samohodnotením podľa modelu CAF. Prvýkrát je možné tieto organizácie nájsť na jednom mieste. Úrad ako partner národného projektu ÚNMS SR je v databáze registrovaný.

Tešíme sa na októbrové stretnutie s odborníkmi z ÚNMS, ktorých spätná väzba a spoločné diskusie nás vždy posunuli vpred.

Mgr. Erika Presperínová, LL.M.

metodik modelu CAF