Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Slovensko sa z hľadiska inovačného potenciálu za posledný rok prepadlo o 9 miest

Globálny inovačný index[1] zoraďuje svetové ekonomiky podľa ich inovačného potenciálu. Do hodnotenia bolo zaradených 132 svetových ekonomík a Slovensko sa v roku 2022 umiestnilo na 46. mieste. Napriek tomu, že sme medzi rokmi 2020 a 2021 zaznamenali posun z 39. na 37. miesto, v tomto roku sme sa v rebríčku posunuli nižšie. Najlepšie výsledky ako krajina dosahujeme v znalostiach a technologických výstupoch, do ktorých patria napríklad udelené patenty a úžitkové vzory. Naopak, najslabší sme v sofistikovanosti trhu a kreatívnych výstupoch.

Na druhej strane, podľa ďalšieho rebríčka: Európskeho inovačného indexu, ktorý zohľadňuje len krajiny Európy, sme sa so skóre 64,3% ocitli v sedemčlennej skupine nových inovátorov, spolu s Maďarskom, Chorvátskom, Poľskom, Lotyšskom, Bulharskom a Rumunskom. Náš inovačný potenciál v porovnaní s EÚ oproti minulému roku stúpol o 4,6%. Podľa Európskeho inovačného indexu sú silné stránky Slovenska najmä v exporte hight tech tovaru, predaji inovatívnych produktov, relatívne nízkych emisiách, relatívne vysokých výdavkoch na inovácie, ktoré nesúvisia s vedou a výskumom a investíciách do technológií súvisiacich so životným prostredím.

Napriek tomu, že sme sa v Globálnom inovačnom indexe medziročne prepadli o 9 miest, Úrad priemyselného vlastníctva SR očakáva, že Plán obnovy spolu s Národnou stratégiou výskumu a inovácii prinesie v nasledujúcom období zásadnú zmenu a posun v rebríčku opačným smerom.

Prečo si Slovensko v porovnaní so svetom výrazne pohoršilo sa nedá s určitosťou povedať, nakoľko skúmaných faktorov je približne 80. Vieme však povedať, že problémom sú inovačné vstupy, teda podmienky, ktoré majú inovácie v krajine a nie samotné výstupy, ktoré zo Slovenska pochádzajú. Treba mať na zreteli fakt, že inovácie sú dlhodobou záležitosťou a medziročný pokles v dlhodobom horizonte nemusí mať reálne negatívne dopady na rozvoj inovácii ako takých. Napríklad v porovnaní s rokom 2015 sme sa o viac ako 50% zlepšili v oblasti verejno-súkromných publikácií a medzinárodných publikácií.

Ak sa však pozrieme aj na ďalšie hodnotené oblasti v rámci GII, Slovensko v porovnaní s rokom 2019 a 2020 stúplo vo viacerých smeroch. Vo vedomostne náročných odvetviach bol v roku 2021 nárast v zamestnanosti o 6%. Oproti roku 2020 stúpol aj počet udelených patentov o 5% a príjmy z duševného vlastníctva sa rovnali 50,3 miliónom amerických dolárov, čo ukazuje nárast o 16% oproti roku 2019. Citované H-index dokumenty medzi rokmi 2020 a 2021 stúpli o 17%. Export high-tech tovarov sa v roku 2020 vyšplhal na 9.9 miliárd amerických dolárov. Polepšilo si aj naše akademické prostredie, ktoré oproti roku 2019 celkovo stúplo o 2%. Najvyššie skóre spomedzi slovenských univerzít dosiahli: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave. V kategórii najhodnotnejších globálnych značiek sa za Slovensko umiestnil SLOVNAFT.

Čo je to Global innovation index?
Dáta GII každoročne spracúva Svetová organizácia duševného vlastníctva – WIPO a zohľadňuje približne 80 ukazovateľov, ktoré sú rozdelené do dvoch kategórií – inovačné vstupy a inovačné výstupy. Pri tvorbe inovácií sú dôležité inovačné vstupy, ako je vysoko kvalifikovaná pracovná sila, vzdelávacie a výskumné pracoviská, služby pre podnikateľov, dostatočný počet dodávateľov, sofistikovaný trh, infraštruktúra a prístup ku kapitálu. Inovačný výstup je široký pojem líšiaci sa od odvetvia k odvetviu. Merať ho, znamená vyčísliť, do akej miery nápady na nové výrobky a služby, pochádzajúce z inovatívnych odvetví, predstavujú ekonomickú pridanú hodnotu a ovplyvňujú schopnosť preniknúť na trh.

Čo ovplyvňuje umiestnenie v globálnom inovačnom indexe?
GII ovplyvňujú inovačné vstupy a inovačné výstupy. Medzi inovačné vstupy patrí napríklad: legislatívne prostredie, stabilné podnikateľské prostredie, infraštruktúra, vzdelávanie, vysoké školstvo, výskum a vývoj, ekologická udržateľnosť, investície, dostupnosť financovania, konkurencia na trhu, vysoko-kvalifikovaná pracovná sila a ďalšie. Medzi inovačné výstupy patrí napríklad: tvorba inovácií, dopad vytvorených inovácií, nehmotné aktíva, kreatívny priemysel, kreativita v online priestore a ďalšie.

Čo robí Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, aby sme sa v rebríčku zlepšili?
Zaviedol a rozšíril nasledovné služby:

 • Audit priemyselných práv pre malé a stredné podniky,
 • Konzultačné hodiny pre klientov do 18:00,
 • Rešeršné služby pre vedecko-výskumné pracoviská,
 • Prednášková činnosť pre priemyselné a obchodné komory,
 • Vytvorenie inovačnej mapy Slovenska,
 • Zriadenie komunikačného odboru a rozšírenia vzdelávacích služieb,
 • Online sledovanie konania na úrade,
 • Fast Track pre ochranné známky bol zavedený v septembri 2020. Prihlasovateľovi garantuje zverejnenie ochrannej známky do 30 dní od podania prihlášky.
 • Zrýchlené konanie – Fast Track pre patenty bol zavedený v marci 2021. Prihlasovateľovi garantuje udelenie patentu do 2 rokov od podania prihlášky.
 • Zrýchlené konanie – Fast Track pre dizajny bol zavedený v júni 2021. Prihlasovateľovi garantuje zápis dizajnu do registra do 45 pracovných dní.
 • Zrýchlené konanie – Fast Track pre úžitkové vzory je v procese prípravy, s termínom zavedenia v roku 2023

Príloha:
Dokument Wipo - Global Innovation Index 2022 - What is the future of innovationdriven growth? (.pdf, 41 MB)

Úrad priemyselného vlastníctva
Mgr. art Jana Záchenská
hovorca
Kontakt: jana.zachenska@indprop.gov.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

[1] Global Innovation Index (GII) vydáva každoročne Svetová organizácia duševného vlastníctva – WIPO

·         Audit priemyselných práv pre malé a stredné podniky,

·         Konzultačné hodiny pre klientov do 18:00,

·         Rešeršné služby pre vedecko-výskumné pracoviská,

·         Prednášková činnosť pre priemyselné a obchodné komory,

·         Vytvorenie inovačnej mapy Slovenska,

·         Zriadenie komunikačného odboru a rozšírenia vzdelávacích služieb,

·         Online sledovanie konania na úrade,

·         Fast Track pre ochranné známky bol zavedený v septembri 2020. Prihlasovateľovi garantuje zverejnenie ochrannej známky do 30 dní od podania prihlášky.

·         Zrýchlené konanie – Fast Track pre patenty bol zavedený v marci 2021. Prihlasovateľovi garantuje udelenie patentu do 2 rokov od podania prihlášky.

·         Zrýchlené konanie – Fast Track pre dizajny bol zavedený v júni 2021. Prihlasovateľovi garantuje zápis dizajnu do registra do 45 pracovných dní.

·         Zrýchlené konanie – Fast Track pre úžitkové vzory je v procese prípravy, s termínom zavedenia v roku 2023