Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

PATENTY, ÚŽITKOVÉ VZORY – PUBLIKÁCIA ZMIEN VYHLÁŠOK V ZBIERKE ZÁKONOV

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky boli 29. apríla 2022 vyhlásené nasledujúce právne predpisy:

  • vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 145/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení vyhlášky č. 278/2018 Z. z. (znenie vyhlášky),
  • vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 146/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 279/2018 Z. z. (znenie vyhlášky).

Zmeny reagujú na nedávny vývoj v špecifických oblastiach patentového práva na medzinárodnej úrovni, ktorý je výsledkom spolupráce zmluvných strán Európskej patentovej organizácie (EPO), resp. Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Cieľom zmien je implementovať nový štandard WIPO ST.26 týkajúci sa formátu prílohy so zoznamom nukleotidových a aminokyselinových sekvencií v patentových prihláškach a v prihláškach úžitkových vzorov a obmedziť rozsah zverejňovaných identifikačných údajov vynálezcu, resp. pôvodcu technického riešenia v registroch vedených ÚPV SR a vo Vestníku ÚPV SR.

Vyhlášky nadobudnú účinnosť 1. júla 2022.
ÚPV SR bude od 1. júla 2022 prijímať zoznam sekvencií podľa odporúčania WIPO ST.26, a preto odporúča prihlasovateľom, aby sa oboznámili s aplikáciou WIPO Sequence a mohli ju plnohodnotne využívať na vytváranie zoznamov sekvencií.
Aplikácia WIPO Sequence je dostupná na stiahnutie z webovej stránky WIPO: https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html, ktorá bola vytvorená špeciálne na podporu používateľov, obsahuje pokyny na inštaláciu, znenie samotného štandardu ST.26 a časť otázky a odpovede.