Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov - predloženie návrhu novely zákona do medzirezortného pripomienkového konania

Úrad priemyselného vlastníctva SR pripravil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu je jednoznačne vymedziť pôsobnosť právnej úpravy označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov v právnom poriadku Slovenskej republiky, reflektovať zmeny vyplývajúce z pristúpenia EÚ k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach pri rešpektovaní kompetencií Komisie ustanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1753 z 23. októbra 2019 o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach a potreba úpravy tzv. „národných“ fáz zápisných konaní, ktoré sú v systéme ochrany označení výrobkov a zemepisných označení výrobkov ponechané relevantnými nariadeniami EÚ na členské štáty.

Návrh bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania a nájdete ho na portáli Slov-Lex https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/316.

Pripomienky k návrhu môžete uplatniť prostredníctvom portálu Slov-Lex, a to do 27. augusta 2020.