Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva a ekonomická výkonnosť v Európskej únii

Správa o analýze na úrovni odvetví, september 2019

Správa vypracovaná v rámci spoločného projektu úradov EUIPO a EPÚ s využitím údajov od iných úradov duševného vlastníctva, útvarov Európskej komisie a medzinárodných organizácií, je v poradí treťou veľkou štúdiou, ktorá je výsledkom tejto spolupráce a nadväzuje na prvú štúdiu uverejnenú uvedenými úradmi v roku 2013 a aktualizáciu vydanú v roku 2016. Jej zámerom je poskytnúť aktualizované posúdenie kombinovaného prínosu odvetví, ktoré intenzívne využívajú rôzne druhy práv duševného vlastníctva (PDV), pre ekonomiku EÚ ako celok a pre ekonomiku jednotlivých európskych štátov.
Medzi hlavné zistenia vyplývajúce zo správy patria:

  • V hospodárstve EÚ je v súčasnosti 353 odvetví intenzívne využívajúcich PDV oproti 342 určených v predchádzajúcej štúdii.
  • Odvetvia intenzívne využívajúce PDV v období rokov 2014 až 2016 vytvorili 29,2 % všetkých pracovných miest v EÚ. V tomto období zamestnávali v EÚ v priemere takmer 63 miliónov ľudí. Navyše ďalších 21 miliónov pracovných miest bolo vytvorených v odvetviach, ktoré dodávajú výrobky a služby odvetviam intenzívne využívajúcim PDV. Keď vezmeme do úvahy nepriame pracovné príležitosti, zvýši sa celkový počet pracovných miest závislých od PDV na 83,8 milióna (38,9 %).
  • Počas toho istého obdobia dosiahol podiel odvetví intenzívne využívajúcich PDV na celkovej hospodárskej činnosti (HDP) v EÚ takmer 45 % v hodnote 6,6 bilióna eur.
  • Odvetvia intenzívne využívajúce PDV vyplácajú výrazne vyššie mzdy ako iné odvetvia, pričom ich mzdy prevyšujú mzdy v ostatných odvetviach o 47 %. Tomu zodpovedá skutočnosť, že pridaná hodnota na zamestnanca je v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV vyššia než kdekoľvek inde.
  • Medzi odvetviami intenzívne využívajúcimi PDV sa v posledných rokoch zvýšila ekonomická váha odvetví zapojených do vývoja technológií na zmiernenie zmeny klímy (CCMT) a technológií spojených so štvrtou priemyselnou revolúciou (4. IR). Podiel zamestnanosti v odvetviach CCMT predstavoval v rokoch 2014 až 2016 2,5 % a 4,7 % HDP v EÚ, kým podiel zamestnanosti v tom istom období v sektoroch 4. IR predstavoval 1,9 % a 3,9 % HDP.
  • Prvýkrát sú uvedené porovnateľné výsledky prínosu odvetví intenzívne využívajúcich PDV k HDP a zamestnanosti aj pre Island, Nórsko a Švajčiarsko. V Nórsku bol prínos odvetví intenzívne využívajúcich PDV k HDP vyšší ako priemer EÚ a v Írsku a vo Švajčiarsku bol nižší. Príspevok k zamestnanosti bol na úrovni priemeru EÚ alebo vyšší na Islande a vo Švajčiarsku a nižší v Nórsku.

Znenie celej štúdie, ako aj zhrnutia v národných jazykoch nájdete:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution