Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Ochranu dizajnov čakajú zmeny

Európska komisia predkladá návrh na zrevidované pravidlá, vďaka ktorým bude ochrana dizajnov lacnejšia, rýchlejšia a jednoduchšia v celej Európe. Táto smernica modernizuje 20 rokov starý legislatívny rámec dizajnov Spoločenstva, no upravuje aj národné podmienky a pravidlá ochrany. Nasledujúce návrhy vyplývajú z akčného plánu duševného vlastníctva , ktorý bol prijatý v roku 2020.

Podľa nových pravidiel sa bude môcť pri prihláškach dizajnov využiť aj možnosť videosúborov, alebo zlučovať viac ako jeden dizajn v jednej prihláške. Nové pravidlá prinesú aj zníženie poplatkov za prvých desať rokov ochrany. Cenová dostupnosť pomôže najmä zapísaniu dizajnov Spoločenstva pre individuálnych dizajnérov a malé a stredné podniky (MSP). Ďalším z cieľov je harmonizovať postupy a vytvoriť väčšiu kompatibilitu medzi úrovňou európskej a národnej ochrany. Dôležitá zmena umožňuje reprodukciu primárnych dizajnov za účelom opravy. Toto je dôležité hlavne v oblasti automobilového priemyslu, náhradných dielov a opravárenského sektora. Táto zmena by sa však mala týkať len novo-registrovaných dizajnov.

Pripravené návrhy budú zaslané Európskemu parlamentu a Rade. V prípade prijatia návrhov a ich zaradenia do legislatívy, budú musieť členské štáty EÚ implementovať nové pravidlá do vnútroštátneho práva najneskôr do dvoch rokov.

Kompletné informácie o pripravovaných zmenách si môžete prečítať tu:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_7216

S pozdravom
Mgr. art. Jana Záchenská
komunikácia s verejnosťou

tel: 0902 552 453
e-mail: jana.zachenska@indprop.gov.sk