Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Implementácia modelu CAF v ÚPV SR

Zavedenie Akčného plánu zlepšovania do praxe

Nový rok 2020 sme začali úspešným dokončením Akčného plánu zlepšovania úradu (ďalej len „APZ“), ktorý je výsledkom aktívnej práce celého CAF tímu, metodika, vedenia úradu a nášho externého konzultanta. Z 86 námetov, podnetov na zlepšenie, ktoré sú výstupom zo Samohodnotiacej správy CAF a zo Spätnej správy z posúdenia na mieste, sme priorizovaním aktivít vybrali 20, ktoré sme zahrnuli do APZ nášho úradu. V úvode roka 2020 sa stretlo naše najužšie vedenie, aby sme detailne prebrali každý bod APZ a prediskutovali do hĺbky každú aktivitu. Na porade vedenia 21. 1. 2020 bol APZ prerokovaný a úspešne schválený. O jeho schválení sme informovali všetkých zapojených zamestnancov, riaditeľov odborov a členov CAF tímu ako tútorov jednotlivých aktivít z APZ. Prebehli pracovné stretnutia a prezentácie, kde metodik pripravil metodické usmernenie k tvorbe tzv. realizačných programov (stanovenie čiastkových úloh, termínov, zodpovedných osôb a zdrojov jednotlivých aktivít APZ). Do implementácie APZ sa nám podarilo angažovať zamestnancov úradu formou motivačných e-mailov, osobných stretnutí a prezentácií. Ako dôležité vnímame zapojenie zamestnancov v tejto realizačnej fáze projektu, aby cítili, že naším spoločným cieľom je zlepšovať úradu v každej oblasti a takisto je cieľom zmena myslenia a vystúpenie z komfortnej zóny.

Okrem týchto aktivít sme vytvorili tzv. Dodatok ku Komunikačnému plánu CAF, kde sme definovali konkrétne kroky, ako o APZ budeme informovať verejnosť, zamestnancov a zainteresované strany. Prebehli pravidelné stretnutia a konzultácie s garantom projektu, s administratívnym pracovníkom a externým konzultantom. Vedenie aktívne komunikovalo svoje predstavy a vízie, ako by sa APZ mal aplikovať do praxe. Smer radi, že vedenie úradu plne podporuje daný projekt a angažuje sa v ňom.

Všetky aktivity z APZ by mali byť realizované v časovom horizonte maximálne dvoch rokov.

V priebehu januára 2020 sme s CAF tímom prebrali nasledujúce kroky, ktoré nás čakajú v projekte, aktívne sme komunikovali s ÚNMS SR, konzultovali k APZ, k realizačným programom a motivovali sme sa k ďalším projektovým aktivitám.

Všetky aktivity APZ ÚPV SR sú prioritne zamerané na zlepšenia smerom k verejnosti a zainteresovaným stranám, ale týkajú sa aj pracovných procesov a motivácie zamestnancov.

Mgr. Erika Presperínová
Metodik model CAF
Úrad priemyselného vlastníctva SR