Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Duševné vlastníctvo môže byť aj úverovým produktom, má väčšiu hodnotu ako čokoľvek iné...

V Ženeve sa stretli predstavitelia národných úradov pre duševné vlastníctvo spolu s generálnym riaditeľom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) Darenom Tangom. Predmetom stretnutia bola komercializácia duševného vlastníctva a možnosti konkrétnej implementácie v rámci krajín V4. Komercializácia, resp. určenie hodnoty duševného vlastníctva a jeho ďalšie speňažovanie môže výrazne pomôcť malým a stredným podnikom využiť ich aktíva, a to napríklad vo forme zábezpeky pri úvere. Práve malé a stredné podniky a startupy by najviac pocítili ekonomický prínos opatrenia, vďaka ktorému by sa urýchlil ich rast. Pozornosť by tak mohli plne obrátiť na predmet svojej činnosti a nie na otázku, ako činnosť financovať.

Predpokladá sa, že duševné vlastníctvo tvorí 90 % celosvetových aktív. Čo znamená, že viac ako trištvrte hodnoty každej spoločnosti je práve duševné vlastníctvo. Jeho obrovskú hodnotu si začínajúce spoločnosti často neuvedomujú a nevedia, ako výrazne im môže pomôcť napredovať. „Inovácie si vyžadujú obrovské množstvo trpezlivosti, času a peňazí. Každý podnikateľ musí v prvom rade zvážiť, ako a či vôbec bude znášať náklady súvisiace s výskumom, vývojom a uvádzaním na trh. Ak túto cestu uľahčíme na jej začiatku, zvyšujeme tým šancu, že tento náročný boj bude mať úspešný koniec, z ktorého bude benefitovať celá spoločnosť. Som rád, že všetky zúčastnené strany vyjadrili iniciatíve podporu, a teda je vysoký predpoklad, že sa v tejto oblasti pohneme dopredu," povedal po stretnutí predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.

Otázkou zostáva, či metodológia a štandardy budú celosvetovo akceptované. Treba však zohľadniť fakt, že Európa má s jednotným trhom obrovský potenciál zobrať kormidlo do svojich rúk a udávať tempo celému svetu, čo na stretnutí skonštatovali i zástupcovia národných úradov pre duševné vlastníctvo.

Mgr. Art. Jana Záchenská
Komunikácia s verejnosťou
Úrad priemyselného vlastníctva SR