Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Audítori preverujú ochranu duševného vlastníctva v EÚ

Banská Bystrica 8. decembra 2020

Audítori preverujú ochranu duševného vlastníctva v EÚ

Duševné vlastníctvo zohráva v hospodárstve EÚ zásadnú úlohu. Zabezpečenie jeho ochrany na vnútornom trhu je preto kľúčovým prvkom konkurencieschopnosti Únie. Európsky dvor audítorov v tomto kontexte začína audit, ktorého cieľom je posúdiť účinnosť systému ochrany duševného vlastníctva EÚ:

  • odvetvia založené na duševnom vlastníctve tvoria takmer 45 % HDP EÚ v hodnote 6,6 bilióna eur a takmer tretinu všetkých pracovných miest v EÚ;
  • práva duševného vlastníctva poskytujú stimul pre inovácie, kreativitu a technologický rozvoj;
  • zabezpečujú ochranu proti nedovolenému kopírovaniu a zabraňujú tým falšovaniu a pirátstvu, ktoré sú neustále rastúcim problémom;
  • porušovanie práv duševného vlastníctva spôsobuje hospodárske škody, ale môže byť aj otázkou zdravia či verejnej bezpečnosti, čo sa jasne prejavilo počas pandémie COVID-19.

Absencia účinných prostriedkov na presadzovanie práv duševného vlastníctva nemá stimulačný účinok na inovácie a kreativitu a spôsobuje znižovanie investícií s vysokou pridanou hodnotou. Práva duševného vlastníctva majú preto pre úspech vnútorného trhu prvoradý význam.

„Maximálne podporujeme takúto aktivitu Európskeho dvora audítorov. Poukazujeme na to, že hodnota tovarov a služieb je niekoľkonásobne vyššia, ak je chránená, zároveň sa v takomto prípade vie majiteľ jednoduchšie domôcť svojho práva a dokáže zamedziť zneužívaniu svojich práv. Inovačná aktivita je vo vyspelých ekonomikách základom úspechu podnikov a podmienkou ich dlhodobého prežitia. Je samozrejme tiež predpokladom udržiavania a posilňovania konkurencieschopnosti ekonomiky a rastu životnej úrovne. Duševné vlastníctvo je neviditeľné, no obrovské bohatstvo spoločnosti, a práve preto je dôležité chrániť ho,“
konštatuje predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Audit, ktorý sa práve začal, je zameraný na ochranné známky EÚ, dizajny Spoločenstva a zemepisné označenia EÚ. Jeho cieľom je posúdiť, či sú práva duševného vlastníctva na jednotnom trhu dobre chránené. Úrad priemyselného vlastníctva SR bude samozrejme na výsledky auditu reflektovať v následných krokoch na národnej úrovni.

Úplné znenie podkladového dokumentu k auditu je dostupné v angličtine na webovom sídle EDA – https://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx

Mgr. Matúš Medvec, MBA, predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

Kontakt pre médiá: Erika Presperínová, +421/905 529 310, erika.presperinova@indprop.gov.sk
Úrad priemyselného vlastníctva SR