Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Alternatívne riešenie sporov v oblasti duševného vlastníctva

Úrad priemyselného vlastníctva SR a Arbitrážne a mediačné centrum Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) začali aj na Slovensku spolupracovať pri propagovaní využívania možností alternatívneho riešenia sporov vrátane mediácie a arbitráže pre spory z duševného vlastníctva.

Služby Arbitrážneho a mediačného centra WIPO využívajú napríklad nadnárodné korporácie, ale aj malé a stredné podniky, startupy, výskumné a vývojové centrá, univerzity, individuálni vynálezcovia, umelci, výrobcovia a organizácie kolektívnej správy z celého sveta.

Arbitrážne a mediačné centrum WIPO (centrum WIPO)

Arbitrážne a mediačné centrum WIPO s pobočkami v Ženeve vo Švajčiarsku a v Singapure je neutrálnym medzinárodným a neziskovým poskytovateľom riešenia sporov, ktorý sa špecializuje na obchodné spory týkajúce sa duševného vlastníctva.

Jeho úlohou je asistovať stranám pri predkladaní návrhov na začatie konania v súlade s Arbitrážnymi a mediačnými pravidlami WIPO, pomáhať pri výbere neutrálneho sprostredkovateľa (mediátora, rozhodcu alebo experta z databázy centra WIPO, resp. iného), asistovať pri stanovovaní poplatkov pre neutrálneho sprostredkovateľa, riadiť komunikáciu počas riešenia sporu a financie. Centrum WIPO je počas celého procesu v kontakte so stranami a neutrálnym sprostredkovateľom, aby sa zabezpečila optimálna procedurálna efektivita.

Online nástroje WIPO na správu konaní

S cieľom zabezpečiť časovo a nákladovo efektívnu správu sporových konaní v súlade s Arbitrážnymi a mediačnými pravidlami WIPO sprístupňuje centrum WIPO zainteresovaným stranám bezplatne online nástroje na správu konaní, ako napríklad online vedenie spisov, alebo online nástroj na organizáciu stretnutí a pojednávaní. Centrum WIPO sprístupňuje aj kontrolný zoznam WIPO na online vedenie mediácie a rozhodcovského konania. Viac informácií nájdete na kontrolnom zozname WIPO na organizovanie online mediácie a arbitráže.

Miera vysporiadaných sporov

Arbitrážne a mediačné konania WIPO sú organizované tak, aby čo najviac podporili zmierenie sporov. K dnešnému dňu sa tak 70 % mediácií a 33 % arbitrážnych konaní WIPO uzavrelo zmierom medzi stranami.

Jednostranná žiadosť o mediáciu

Centrum WIPO je pravidelne kontaktované v súvislosti so spormi, kde jedna strana chce predložiť spor na mediáciu, ale medzi stranami neexistuje žiadna dohoda o začatí mediácie, napríklad v sporoch o porušení práv z duševného vlastníctva alebo v nerozhodnutých súdnych sporoch. Podľa pravidiel mediácie WIPO môže strana sporu podať jednostrannú žiadosť o mediáciu (v anglickom jazyku) centru WIPO. Centrum WIPO môže následne stranám sporu asistovať, resp. na základe žiadosti vymenovať neutrálneho sprostredkovateľa, ktorý im poskytne požadovanú asistenciu pri riešení sporu.

Zdroje (v anglickom jazyku)

Kontakt a ďalšie informácie

WIPO Arbitration and Mediation Center
34, chemin des Colombettes
P.O Box 18
1211 Geneva 20
Switzerland
T +41/338 8247
arbiter.mail@wipo.int