Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Akčný plán zlepšovania – model CAF

Začiatkom roka 2021 úrad opätovne vstúpil do implementácie modelu CAF (samohodnotenie organizácie). V prvej fáze projektu sme tvorili samohodnotiacu správu a v druhej fáze akčný plán zlepšovania, ktorý bol schválený vedením úradu. Súčasťou akčného plánu je napr. zaviesť pravidelné meranie spokojnosti zamestnancov, rozvoj zamestnancov – odborné školenia i školenia zamerané na interpersonálne zručnosti alebo aktivity zamerané na zistenie spätnej väzby týkajúcej sa spokojnosti so zabezpečovaním vzdelávacích potrieb klientov a partnerov úradu.

Za najväčší prínos implementácie modelu CAF považujeme identifikáciu silných stránok organizácie. Vytvoril sa priestor na zapojenie zamestnancov, ktorí sa mohli angažovať pri spoločných cieľoch. Implementácia prepojila zamestnancov, vedenie a zainteresované strany. Priniesla identifikáciu problémov, ktoré zamestnanci a partneri videli ako priestor na zlepšenie. Je veľkou výhodou, že úrad posudzujú externí odborníci, od ktorých dostávame spätnú väzbu vo forme zhodnotenia silných stránok a oblastí na zlepšovanie.

V najbližšom období budeme pripravovať realizačné programy, z ktorých si vytvoríme podrobný plán a nastavíme zdroje, aby sme naplnili stanovené ciele z akčného plánu zlepšovania.