Preskočiť na obsah

Používateľské dni

VII. používateľské dni

ÚPV SR sa aj naďalej usiluje zvyšovať podiel podaní vykonaných prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré sú podpísané elektronickým podpisom / zaručeným elektronickým podpisom a v spojitosti s tým aj počet registrovaných používateľov systému eOLF.

VII. používateľské dni sa konali 24. – 25. mája 2011.

Prvý deň bol určený pokročilým používateľom, ktorí už mali skúsenosti s elektronickým podávaním. Hlavným cieľom bolo prakticky sa oboznámiť s pokročilými nastaveniami aplikácie eOLF a taktiež s aplikáciou Server Manager slúžiacou na jej administráciu.

Druhý deň bol určený začiatočníkom a jeho cieľom bolo poskytnúť kompletné informácie o elektronickom podávaní od získania elektronického podpisu cez inštaláciu aplikácie a súvisiacich produktov, prípravu podkladov v elektronickej forme až po praktické podávanie formulárov.

Počas obidvoch dní boli účastníkom prezentované najmä nové funkcie aktuálnej verzie aplikácie eOLF V5 SP3 uľahčujúce podávanie. Zároveň mali účastníci možnosť oboznámiť sa s novinkami z oblasti elektronického podávania vrátane problematiky podávania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a taktiež so smerovaním spolupráce s Európskym patentovým úradom a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu v oblasti elektronických online služieb na najbližšie obdobie.

Prezentácie:

 

 

VI. používateľský deň elektronického podávania prihlášok

V poradí šiesty používateľský deň sa konal 17. júna 2010. Bol o to aktuálnejší, že od 1. februára 2010 došlo pri podaniach elektronickými prostriedkami a podpísaných elektronickým podpisom k výraznému zníženiu správnych poplatkov, čo zvýšilo záujem o tento spôsob podávania prihlášok a súvisiacich následných dokumentov.

Cieľom podujatia bolo naučiť účastníkov vypĺňať elektronické formuláre, ukázať im nové funkcie na uľahčenie podávania prihlášok a takisto vymeniť si skúsenosti v danej oblasti. V rámci podujatia odzneli aj informácie súvisiace s elektronickým podávaním prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Prezentácie:

V. používateľský deň

V. používateľský deň sa konal 17. júna 2009 a bol určený registrovaným užívateľom systému eOLF. Hlavnou témou stretnutia bolo predstavenie nového modulu na podávanie následných dokumentov k patentovým prihláškam a prihláškam úžitkových vzorov. Tento modul umožňuje podávať v elektronickej forme aj preklady patentových nárokov európskych patentových prihlášok a preklady európskych patentových spisov. Na stretnutí tiež odzneli informácie o nevyhnutnom upgrade na vyššiu verziu programu z dôvodu ukončenia podpory starších verzií zo strany Európskeho patentového úradu.

Prezentácie:

IV. používateľský deň

ÚPV SR sa naďalej usiluje zvýšiť počet registrovaných používateľov systému, a preto zorganizoval 27. novembra 2007 ďalší používateľský deň elektronického podávania prihlášok. Program bol zostavený pre tých, ktorí ešte nemali skúsenosti s týmto spôsobom podávania prihlášok. Účastníci mali možnosť prakticky podať všetky typy prihlášok, ktoré sú sprístupnené na elektronické podávanie.

Prezentácie:

III. používateľský deň

V súlade so svojím predsavzatím neustále školiť záujemcov o elektronické podávanie prihlášok a informovať ich o novinkách v tejto oblasti zorganizoval ÚPV SR 19. júna 2007 ďalší používateľský deň. Jeho cieľom bolo umožniť záujemcom prakticky si odskúšať podanie národnej patentovej prihlášky a prihlášky úžitkového vzoru v elektronickej forme.

ÚPV SR oficiálne spustil elektronické podávanie národných patentových prihlášok 26. apríla 2007 a postupne prídu na rad i ďalšie predmety priemyselných práv a následne podané dokumenty.

 Účastníci boli oboznámení aj s ďalším smerovaním úradu v oblasti elektronického podávania. V budúcnosti úrad plánuje zmeniť formát užívateľských dní. Tie by mali ponúknuť komplexný pohľad na online služby ponúkané ÚPV SR, EPÚ a OHIM-om.

Prezentácie:

II. používateľský deň

II. používateľský deň elektronického podávania prihlášok pozostával už z dvoch dní a ÚPV SR ho pripravil 7. – 8. novembra 2006.

Prvý deň bol určený pre začiatočníkov a jeho cieľom bolo poskytnúť kompletné informácie o elektronickom podávaní prihlášok, tzn. kde je možné získať program na podávanie, aký elektronický podpis použiť, v akom formáte môžu byť pridané podklady prihlášky a nechýbali ani ďalšie potrebné informácie. Súčasťou bola prezentácia programov umožňujúcich elektronicky podávať patentové prihlášky – eOLF software a PCT-SAFE software. Účastníci podujatia mali tiež možnosť prakticky si odskúšať podanie európskej patentovej prihlášky, medzinárodnej PCT prihlášky a národnej patentovej prihlášky v elektronickej forme.

Druhý deň bol určený pre pokročilých, ktorí už mali skúsenosti s elektronickým podávaním prihlášok. Hlavným bodom programu bolo predstavenie tzv. národného klienta, ktorý umožňuje elektronické podávanie slovenských patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov.

Prezentácie:

I. používateľský deň

Úrad priemyselného vlastníctva SR zorganizoval 17. mája 2006 1. používateľský deň elektronického podávania prihlášok. Jeho cieľom bolo predstaviť a zároveň umožniť prítomným prakticky si odskúšať programy umožňujúce elektronicky podávať európske a medzinárodné PCT prihlášky - eOLF software a PCT Safe software. Na prvom používateľskom dni sa zúčastnilo 16 patentových zástupcov a advokátov, pričom program pozostával zo štyroch častí:

 1. Elektronické podávanie prihlášok I.
  • výhody,
  • zľavy pri elektronickom podaní prihlášky,
  • jednotlivé fázy elektronického podávania prihlášok na ÚPV SR.
 2. Elektronické podávanie prihlášok II.
  • používanie elektronického podpisu v SR,
  • digitálne certifikáty - Smart karta EPÚ, WIPO certifikát,
  • hardvérové a softvérové požiadavky.
 3. eOLF software
  • kde je možné získať smart kartu,
  • ako nainštalovať program,
  • export verejného kľúča zo Smart karty,
  • vyplnenie formulára EP 1001E,
  • pridanie podkladov prihlášky (opis, patentové nároky, plná moc),
  • podpísanie a odoslanie prihlášky.
 4. PCT-SAFE software
  • kde je možné získať WIPO certifikát,
  • ako nainštalovať program,
  • vyplnenie formulára PCT/RO 101,
  • pridanie podkladov prihlášky (opis, patentové nároky, plná moc),
  • podpísanie a odoslanie prihlášky.

Vzhľadom na kladné ohlasy účastníkov 1. užívateľského dňa elektronického podávania, ÚPV SR sa rozhodol pokračovať v zorganizovaní ďalších takýcho dní.

Prezentácie:

Anglická verzia
Online_Filing_Day.pdf

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky