Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Používateľské dni

VII. používateľské dni

ÚPV SR sa aj naďalej usiluje zvyšovať podiel podaní vykonaných prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré sú podpísané elektronickým podpisom / zaručeným elektronickým podpisom a v spojitosti s tým aj počet registrovaných používateľov systému eOLF.

VII. používateľské dni sa konali 24. – 25. mája 2011.

Prvý deň bol určený pokročilým používateľom, ktorí už mali skúsenosti s elektronickým podávaním. Hlavným cieľom bolo prakticky sa oboznámiť s pokročilými nastaveniami aplikácie eOLF a taktiež s aplikáciou Server Manager slúžiacou na jej administráciu.

Druhý deň bol určený začiatočníkom a jeho cieľom bolo poskytnúť kompletné informácie o elektronickom podávaní od získania elektronického podpisu cez inštaláciu aplikácie a súvisiacich produktov, prípravu podkladov v elektronickej forme až po praktické podávanie formulárov.

Počas obidvoch dní boli účastníkom prezentované najmä nové funkcie aktuálnej verzie aplikácie eOLF V5 SP3 uľahčujúce podávanie. Zároveň mali účastníci možnosť oboznámiť sa s novinkami z oblasti elektronického podávania vrátane problematiky podávania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a taktiež so smerovaním spolupráce s Európskym patentovým úradom a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu v oblasti elektronických online služieb na najbližšie obdobie.

Prezentácie:

 

 

VI. používateľský deň elektronického podávania prihlášok

V poradí šiesty používateľský deň sa konal 17. júna 2010. Bol o to aktuálnejší, že od 1. februára 2010 došlo pri podaniach elektronickými prostriedkami a podpísaných elektronickým podpisom k výraznému zníženiu správnych poplatkov, čo zvýšilo záujem o tento spôsob podávania prihlášok a súvisiacich následných dokumentov.

Cieľom podujatia bolo naučiť účastníkov vypĺňať elektronické formuláre, ukázať im nové funkcie na uľahčenie podávania prihlášok a takisto vymeniť si skúsenosti v danej oblasti. V rámci podujatia odzneli aj informácie súvisiace s elektronickým podávaním prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Prezentácie:

V. používateľský deň

V. používateľský deň sa konal 17. júna 2009 a bol určený registrovaným užívateľom systému eOLF. Hlavnou témou stretnutia bolo predstavenie nového modulu na podávanie následných dokumentov k patentovým prihláškam a prihláškam úžitkových vzorov. Tento modul umožňuje podávať v elektronickej forme aj preklady patentových nárokov európskych patentových prihlášok a preklady európskych patentových spisov. Na stretnutí tiež odzneli informácie o nevyhnutnom upgrade na vyššiu verziu programu z dôvodu ukončenia podpory starších verzií zo strany Európskeho patentového úradu.

Prezentácie:

IV. používateľský deň

ÚPV SR sa naďalej usiluje zvýšiť počet registrovaných používateľov systému, a preto zorganizoval 27. novembra 2007 ďalší používateľský deň elektronického podávania prihlášok. Program bol zostavený pre tých, ktorí ešte nemali skúsenosti s týmto spôsobom podávania prihlášok. Účastníci mali možnosť prakticky podať všetky typy prihlášok, ktoré sú sprístupnené na elektronické podávanie.

Prezentácie:

III. používateľský deň

V súlade so svojím predsavzatím neustále školiť záujemcov o elektronické podávanie prihlášok a informovať ich o novinkách v tejto oblasti zorganizoval ÚPV SR 19. júna 2007 ďalší používateľský deň. Jeho cieľom bolo umožniť záujemcom prakticky si odskúšať podanie národnej patentovej prihlášky a prihlášky úžitkového vzoru v elektronickej forme.

ÚPV SR oficiálne spustil elektronické podávanie národných patentových prihlášok 26. apríla 2007 a postupne prídu na rad i ďalšie predmety priemyselných práv a následne podané dokumenty.

 Účastníci boli oboznámení aj s ďalším smerovaním úradu v oblasti elektronického podávania. V budúcnosti úrad plánuje zmeniť formát užívateľských dní. Tie by mali ponúknuť komplexný pohľad na online služby ponúkané ÚPV SR, EPÚ a OHIM-om.

Prezentácie:

II. používateľský deň

II. používateľský deň elektronického podávania prihlášok pozostával už z dvoch dní a ÚPV SR ho pripravil 7. – 8. novembra 2006.

Prvý deň bol určený pre začiatočníkov a jeho cieľom bolo poskytnúť kompletné informácie o elektronickom podávaní prihlášok, tzn. kde je možné získať program na podávanie, aký elektronický podpis použiť, v akom formáte môžu byť pridané podklady prihlášky a nechýbali ani ďalšie potrebné informácie. Súčasťou bola prezentácia programov umožňujúcich elektronicky podávať patentové prihlášky – eOLF software a PCT-SAFE software. Účastníci podujatia mali tiež možnosť prakticky si odskúšať podanie európskej patentovej prihlášky, medzinárodnej PCT prihlášky a národnej patentovej prihlášky v elektronickej forme.

Druhý deň bol určený pre pokročilých, ktorí už mali skúsenosti s elektronickým podávaním prihlášok. Hlavným bodom programu bolo predstavenie tzv. národného klienta, ktorý umožňuje elektronické podávanie slovenských patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov.

Prezentácie:

I. používateľský deň

Úrad priemyselného vlastníctva SR zorganizoval 17. mája 2006 1. používateľský deň elektronického podávania prihlášok. Jeho cieľom bolo predstaviť a zároveň umožniť prítomným prakticky si odskúšať programy umožňujúce elektronicky podávať európske a medzinárodné PCT prihlášky - eOLF software a PCT Safe software. Na prvom používateľskom dni sa zúčastnilo 16 patentových zástupcov a advokátov, pričom program pozostával zo štyroch častí:

 1. Elektronické podávanie prihlášok I.
  • výhody,
  • zľavy pri elektronickom podaní prihlášky,
  • jednotlivé fázy elektronického podávania prihlášok na ÚPV SR.
 2. Elektronické podávanie prihlášok II.
  • používanie elektronického podpisu v SR,
  • digitálne certifikáty - Smart karta EPÚ, WIPO certifikát,
  • hardvérové a softvérové požiadavky.
 3. eOLF software
  • kde je možné získať smart kartu,
  • ako nainštalovať program,
  • export verejného kľúča zo Smart karty,
  • vyplnenie formulára EP 1001E,
  • pridanie podkladov prihlášky (opis, patentové nároky, plná moc),
  • podpísanie a odoslanie prihlášky.
 4. PCT-SAFE software
  • kde je možné získať WIPO certifikát,
  • ako nainštalovať program,
  • vyplnenie formulára PCT/RO 101,
  • pridanie podkladov prihlášky (opis, patentové nároky, plná moc),
  • podpísanie a odoslanie prihlášky.

Vzhľadom na kladné ohlasy účastníkov 1. užívateľského dňa elektronického podávania, ÚPV SR sa rozhodol pokračovať v zorganizovaní ďalších takýcho dní.

Prezentácie:

Anglická verzia
Online_Filing_Day.pdf

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky