Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Všeobecné dokumenty

Správne poplatky - Priemyselné práva (pol. 214-215)

Položka 214
a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu 4 €
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu 50 €
 
Položka 215
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
a) pokračovanie v konaní 66 €
b) uvedenie do predošlého stavu 166 €
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty 20 €
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie 20 €
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy