Preskočiť na obsah
Titulná strana » Ochranné známky » Protokol k Madridskej dohode

Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnej registrácii ochranných známok

Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnej registrácii ochranných známok - celé znenie
Upozornenie EUIPO pre uplatnenie seniority pri podaní prihlášky prostredníctvom Protokolu z 10. septembra 2004:
  1. Úrad Európskeho spoločenstva (ďalej "EUIPO") upozornil Medzinárodný úrad na nasledujúce skutočnosti.
  2. Prihlasovatelia alebo majitelia, ktorí si chcú uplatniť senioritu (vstup do práv staršej ochrannej známky) v rámci designovaného Európskeho spoločenstva podľa Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnej registrácii ochranných známok, musia vyplniť osobitný úradný formulár (MM17), ktorý sa pripojí k žiadosti o medzinárodný zápis, prípadne k žiadosti o územné určenie nasledujúce po medzinárodnom zápise. Údaje o uplatnení seniority zverejní Medzinárodný úrad vo vestníku WIPO Gazette of International Marks/Gazette OMPI des marques internationales, spolu s príslušným medzinárodným zápisom (viď oznam č. 2/2004 z 12. januára 2004).
  3. Podľa pravidla 108 nariadenia, ktorým sa vykonáva Nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva, doklady, ktoré preukazujú vznik takéhoto práva prednosti (seniority), musia byť predložené priamo EUIPO. Požadovaným dokladom je buď kópia skoršieho zápisu overená a potvrdená príslušným úradom, alebo, podľa rozhodnutia prezidenta EUIPOu č. EX-03-5, fotokópie uvedených dokladov alebo výpisov z úradných alebo úradne uznávaných databáz.
  4. Osvedčujúce doklady musia byť predložené EUIPO v lehote troch mesiacov od dátumu doručenia notifikácie Medzinárodného úradu o medzinárodnom zápise alebo územného určenia nasledujúceho po medzinárodnom zápise EUIPO.
  5. Treba poznamenať, že v tých prípadoch, keď majiteľ medzinárodného zápisu musí byť zastúpený v konaní pred úradom EUIPO, a ak ešte nie je zastúpený, na predloženie uvedených osvedčujúcich dokladov EUIPO si musí ustanoviť zástupcu.
  6. Ak nebudú požadované doklady predložené, alebo nebude ustanovený zástupca, EUIPO nárok seniority odmietne. (Odmietnutie neovplyvní účinok medzinárodne zapísanej ochrannej známky ako takej.)
  7. Ďalšie informácie sú k dispozícii v EUIPO.
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky