Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk Presmerovanie na databázy s vybratými údajmi z registrov ÚPV SR Presmerovanie na databázy s vybratými údajmi z registrov ÚPV SR
Titulná strana » O úrade » Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľa pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní.

Oznamovateľom podľa zákona je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa. 

Vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti v podmienkach Úradu priemyselného vlastníctva SR upravuje metodický pokyn č. Mp/7/2017 (.pdf, 105 kB) v platnom znení.

Zodpovednou osobou na preverenie podnetov v zmysle zákona je zamestnanec referátu zvláštnych úloh.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti možno podať:

 • písomne na adresu
  Ing. Elemír Murček
  Úrad priemyselného vlastníctva SR
  Švermova 43
  974 04 Banská Bystrica
 • elektronicky na adresu elektronickej podateľne ÚPV SR nachádzajúcej sa na portáli
  www.slovensko.sk
 • osobne
  zodpovednej osobe v priestoroch ÚPV SR v Banskej Bystrici (v pracovných dňoch počas úradných hodín).
Vytlačiť obsah aktuálnej stránky