Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Ochranné známky » Sadzobník poplatkov - Madridský systém

Sadzobník poplatkov - Madridský systém

Vykonávací predpis k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode platný od 1. septembra 2008

Poplatky sú splatné vopred a sú uvedené v švajčiarskych frankoch.

I. Medzinárodný zápis (poplatky sú na obdobie 10 rokov)  
Základný poplatok  
- za slovnú a čiernobielu ochrannú známku   653 CHF
- za farebnú ochrannú známku   903 CHF
Dodatkový poplatok za každú ďalšiu triedu tovarov a služieb, ak ich je viac ako 3 ( okrem prípadu, keď sú vyznačené zmluvné strany, pri ktorých je povinnosť platiť individuálne poplatky)   100 CHF
Doplnkový poplatok za každú vyznačenú zmluvnú stranu ( okrem prípadu, keď je vyznačená zmluvná strana, pri ktorej je povinnosť platiť individuálne poplatky)   100 CHF

II. Nedostatky v zatriedení tovarov a služieb
 
Poplatok za nezatriedené tovary a služby   77 CHF
Poplatok za každé ďalšie slovo, ak ich je viac ako 20   4 CHF
Poplatok za nesprávne zatriedenie tovarov a služieb   20 CHF
Poplatok za každý nesprávne zatriedený termín   4 CHF

III. Vyznačenie nasledujúce po medzinárodnom zápise (poplatky sú na obdobie medzi dátumom nadobudnutia účinnosti vyznačenia a dátumom najbližšej obnovy)
 
Základný poplatok   300 CHF
Doplnkový poplatok za každú vyznačenú zmluvnú stranu ( okrem prípadu, keď je vyznačená zmluvná strana, pri ktorej je povinnosť platiť individuálne poplatky)   100 CHF

IV. Obnovy (poplatky sú na obdobie 10 rokov)
 
Základný poplatok   653 CHF
Dodatkový poplatok ( okrem prípadu, keď sa má obnova uskutočniť vo vyznačených zmluvných stranách, pri ktorých je povinnosť platiť individuálne poplatky)   100 CHF
Doplnkový poplatok za každú vyznačenú zmluvnú stranu ( okrem prípadu, keď sa má obnova uskutočniť vo vyznačených zmluvných stranách, pri ktorých je povinnosť platiť individuálne poplatky)   100 CHF
Príplatok za využitie pozhovievacej 6-mesačnej lehoty   50% výšky základného poplatku

V. Zmeny v medzinárodnom známkovom registri
 
Prevod   177 CHF
Čiastočný prevod   177 CHF
Zúženie zoznamu tovarov a služieb   177 CHF
Zmena mena alebo adresy majiteľa   150 CHF
Zápis licencie   177 CHF

VI. Informácie o medzinárodných zápisoch
 
Podrobný úradný výpis z medzinárodného registra do troch strán   155 CHF
Príplatok za štvrtú a každú ďalšiu stranu   10 CHF
Jednoduchý úradný výpis z medzinárodného registra do troch strán   77 CHF
Príplatok za štvrtú a každú ďalšiu stranu   2 CHF
Potvrdenie alebo písomná informácia o jednom medzinárodnom zápise   77 CHF
Príplatok za každý ďalší medzinárodný zápis, ak sú rovnaké informácie požadované súčasne   10 CHF
Jednotlivý výtlačok alebo fotokópia zverejnenia medzinárodného zápisu - za každú stranu   5 CHF

VII. Špeciálne služby
 
Medzinárodný úrad je oprávnený stanoviť a vyberať poplatky za urýchlené úkony a za úkony neobsiahnuté v tomto sadzobníku poplatkov.


Poplatok za medzinárodnú ochrannú známku sa dá prepočítať prostredníctvom kalkulačky „Fee Calculator“ zverejnenej na stránke WIPO pre ľubovoľné krajiny, ktoré sú členmi Madridského systému.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky