Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu vín na úrovni EÚ

Ochranu označení pôvodu a zemepisných označení na úrovni EÚ upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) upravuje dve samostatné skupiny chráneného zemepisného názvu: označenie pôvodu a zemepisné označenie a nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov.

Ochrana vín ako označení pôvodu alebo zemepisných označení na úrovni EÚ nevylučuje ich ochranu na národnej úrovni a zároveň ochrana na úrovni EÚ nie je podmienená národnou ochranou. Výrobca sa môže rozhodnúť pre jednu z nich, alebo pre obidve, a po priznaní ochrany na národnej úrovni môže požiadať aj o zápis do medzinárodného registra Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve.

Označenie pôvodu je názov oblasti, osobitného miesta alebo vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch krajiny, ktoré sa používa na opis výrobku spĺňajúceho tieto požiadavky:

  • kvalita a vlastnosti výrobku sú v podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené osobitným zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi,
  • hrozno, z ktorého sa výrobok vyrába, pochádza výlučne z tejto zemepisnej oblasti,
  • vyrába sa v tejto zemepisnej oblasti
  • výrobok sa získava z odrôd viniča patriacich k druhu Vitis vinifera

Zemepisné označenie je označenie odkazujúce na oblasť, osobitné miesto alebo vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch na krajinu, ktoré sa používa na opis výrobku spĺňajúceho tieto požiadavky:

  • má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné vlastnosti, ktoré možno pripísať uvedenému zemepisnému pôvodu,
  • aspoň 85 % hrozna použitého na jeho výrobu pochádza výlučne z uvedenej zemepisnej oblasti,
  • vyrába sa v tejto zemepisnej oblasti, a
  • získava sa z odrôd viniča patriacich k druhu Vitis vinifera alebo z krížencov druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis

Označenia pôvodu a zemepisné označenia vín podliehajú každoročnému overovaniu príslušným kontrolným orgánom. V prípade ochrany vín je možné požiadať o konverziu označenia pôvodu na zemepisné označenie.

Konanie o zápise

Konanie o zápise označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre víno sa uskutočňuje v dvoch etapách.

Prvá etapa prebieha na národnej úrovni a podieľa sa na nej Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len úrad) a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len ministerstvo).

O ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia môže požiadať každá zainteresovaná skupina výrobcov alebo vo výnimočných prípadoch jednotlivý výrobca. K žiadosti sa môžu pripojiť ďalšie zainteresované strany. Výrobcovia môžu predložiť žiadosť o ochranu len v prípade vín, ktoré vyrábajú. V prípade názvu, ktorý označuje cezhraničnú zemepisnú oblasť, alebo tradičného názvu spojeného s cezhraničnou zemepisnou oblasťou sa môže predložiť spoločná žiadosť.

Žiadateľ môže po odsúhlasení špecifikácie ministerstvom prostredníctvom úradu požiadať o ochranu označenia pôvodu vína alebo zemepisného označenia vína. Prihlasovateľ podá žiadosť o zápis zemepisného označenia alebo označenia pôvodu na úrad. Žiadosť sa podáva trojmo v papierovej forme a elektronicky a musí obsahovať:

Úrad preskúma, či je žiadosť o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia dôvodná, spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je predmetom výluk. Ak ich spĺňa, zverejní podstatné náležitosti žiadosti vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, úrad vyzve prihlasovateľa na ich doplnenie v stanovenej lehote a zároveň ho upozorní na skutočnosť, že v prípade neodstránenia týchto nedostatkov úrad zastaví konanie o žiadosti o zápis.

Ak je označenie vylúčené zo zápisu, úrad konanie o žiadosti o zápis zamietne.

Po zverejnení podstatných náležitostí žiadosti vo vestníku môže namietateľ podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti žiadosti. Námietky musia byť odôvodnené a musia v nich byť označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa podmienky ustanovené nariadením na zápis do registra chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Komisiou.

Ak žiadosť spĺňa ustanovené náležitosti a nebola zamietnutá, úrad zverejní jednotný dokument a špecifikáciu vína, zabezpečí k nim elektronický prístup a zašle stanovené náležitosti podľa nariadenia Rady na ďalšie konanie Európskej komisii.

Druhá etapa prebieha na úrovni Európskej komisie. Komisia zverejní dátum predloženia žiadosti, preskúma, či sú splnené všetky podmienky ustanovené nariadením, a posúdi, či k nej boli pripojené podporné dokumenty a či predložené doklady preukazujú skutočnosti uvedené v žiadosti. Komisia môže požiadať o doplnenie informácií týkajúcich sa žiadosti alebo podporných dokumentov v lehote dvoch mesiacov od zaslania výzvy Komisiou. Ak prihlasovateľ prostredníctvom úradu nedoplní požadované informácie v stanovenej lehote, Komisia žiadosť o zápis označenia zamietne ako neprípustnú a rozhodnutie oznámi členskému štátu.

Ak žiadosť spĺňa ustanovené náležitosti, Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa uverejnenia jednotného dokumentu a odkazu na uverejnenie špecifikácie výrobku v Úradnom vestníku EÚ a dňom zverejnenia začína plynúť dvojmesačná lehota na podanie námietok. Po uplynutí tejto lehoty, ak neboli podané námietky, musí Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa udelí ochrana označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu alebo prijme vykonávacie akty o zamietnutí žiadosti, ak uvedené podmienky nie sú splnené.

Až po zverejnení vykonávacích aktov môže prihlasovateľ začať označovať svoje výrobky ako "chránené zemepisné označenie" alebo "chránené označenie pôvodu" a používať symbol EÚ.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy