Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu EÚ

Na úrovni Európskej únie je možné chrániť:

Poľnohospodárske výrobky, potraviny a víno možno chrániť ako označenie pôvodu aj ako zemepisné označenie, liehoviny len ako zemepisné označenie.

Poľnohospodárske výrobky a potraviny nie je možné chrániť ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie na národnej úrovni, je možné im poskytnúť len prechodnú ochranu na vnútroštátnej úrovni s účinnosťou od dátumu podania žiadosti Komisii. Táto prechodná ochrana zaniká dňom vydania rozhodnutia o zápise do registra vedeného Európskou komisiou alebo dňom zamietnutia žiadosti o ochranu týchto výrobkov.

Víno a liehoviny môžu byť chránené aj na národnej úrovni a zápis označenia týchto výrobkov do registra vedeného Európskou komisiou neznamená zánik ochrany na národnej úrovni.

Konanie o žiadosti o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre poľnohospodárske výrobky, potraviny a víno podlieha vnútroštátnemu námietkovému konaniu, žiadosť o zápis zemepisného označenia pre liehovinu sa zasiela Európskej komisii po preskúmaní úradom bez vnútroštátneho námietkového konania.
V prípade každého výrobku úrad zabezpečí elektronický prístup k špecifikácii výrobku.

Po zverejnení žiadosti o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v Úradnom vestníku Európskej únie pre poľnohospodárske výrobky, potraviny, víno a liehoviny môže každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, so sídlom alebo bydliskom v inom členskom štáte ako v tom, ktorý požiadal o zápis do registra, vzniesť námietku proti navrhovanému zápisu označenia. Námietka musí byť náležite odôvodnená a podaná v lehote stanovenej príslušným nariadením (poľnohospodárske výrobky, potraviny do 3 mesiacov, liehoviny do 6 mesiacov, víno do 2 mesiacov).

Prihlasovateľ každého výrobku môže prostredníctvom úradu požiadať o zmenu alebo doplnenie špecifikácie výrobku týkajúce sa chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia najmä s cieľom zohľadniť vývoj vedecko-technických poznatkov alebo opätovne vymedziť zemepisnú oblasť.

Výrobky chránené ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie podliehajú, okrem iných kontrol, aj kontrolám na overovanie dodržiavania špecifikácie výrobkov, ktoré vykonávajú orgány autorizované Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a sú to:

EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o., Certifikačný orgán CERTEX
akreditovaný podľa EN 45 011
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
tel.: +421 911 810 471 
e-mail: TomasDucho@eurofins.sk

a

Štátna veterinárna a potravinová správa SR 
akreditovaný podľa EN 45 011
Botanická č. 17, 842 13 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 2 602 57 211
fax: +421 2 654 20 745
e-mail: buchlerova@svps.sk a lesakova@svps.sk
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy