Preskočiť na obsah
Titulná strana » Ochranné známky » Medzinárodná ochranná známka

Medzinárodná ochranná známka - Madridský systém

Medzinárodná ochranná známka - Madridský systém

Ako zaregistrovať medzinárodne ochrannú známku?

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob ako získať pre ochrannú známku ochranu v zahraničí je tzv. medzinárodná ochranná známka. Dve medzinárodné mnohostranné zmluvy - Madridská dohoda o medzinárodnom zápise ochranných známok a Protokol k tejto dohode vytvárajú a upravujú pravidlá pre podávanie prihlášok a zapisovanie ochranných známok pre prihlasovateľov z členských štátov Madridskej únie. Členstvo v nej znamená pre prihlasovateľov viacero výhod, predovšetkým rýchle a jednoduché zápisné konanie sprostredkované národným Úradom pôvodu. Jedinou žiadosťou môže prihlasovateľ svoju ochrannú známku prihlásiť do všetkých členských krajín madridského systému, ktorých je v súčasnosti 92 (október 2014), pričom právo na prioritu podľa Parížskeho dohovoru zostáva zachované. Nezanedbateľná je aj finančná stránka, pretože prihlasovateľ nemusí byť zastupovaný v konaní o prihláškach v jednotlivých krajinách tamojším zástupcom a platiť národné poplatky.

Kedy a kde môže prihlasovateľ požiadať o medzinárodný zápis

Žiadosť o medzinárodný zápis podáva prihlasovateľ na zápisnom úrade toho štátu, v ktorom má podnik, alebo bydlisko, prípadne štátnu príslušnosť, ktorý sa preňho stáva Úradom pôvodu súčasne s podaním prihlášky národnej ochrannej známky alebo kedykoľvek po jej podaní. Úrad pôvodu na základe tejto žiadosti vypracuje medzinárodnú prihlášku vo francúzskom jazyku (v určitých prípadoch aj anglickom), t. j. v jazyku komunikácie s Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve, a postúpi ju do dvoch mesiacov tomuto úradu (po zaregistrovaní národnej ochrannej známky).

Ako prebieha konanie o medzinárodnom zápise ochrannej známky

Po formálnom prieskume prihlášky a kontrole zatriedenia tovarov a služieb, ktoré musí vyhovovať medzinárodnej Niceskej klasifikácii, Medzinárodný úrad zistené nedostatky oznámi majiteľovi ako aj národnému úradu a stanoví lehotu na ich odstránenie. Ak medzinárodná prihláška nemá žiadne nedostatky alebo boli v lehote odstránené, Medzinárodný úrad pridelí ochrannej známke číslo zápisu, zapíše ju do medzinárodného registra a prihlasovateľovi pošle osvedčenie o zápise.

Zároveň je medzinárodná známka zverejnená v medzinárodnom vestníku a tie národné úrady, v ktorých je požadovaná ochrana sú oboznámené ešte osobitnou notifikáciou o zápise. Až tieto zápisné úrady v konaní o medzinárodne zapísanej známke robia vecný prieskum, pri ktorom zisťujú, či známka spĺňa podmienky zápisu stanovené zákonodarstvom týchto štátov. Majú právo známku predbežne odmietnuť v jednotlivých krajinách a majiteľ môže potom pokračovať v konaní o známke na úrade, ktorý vydal odmietnutie. Ak nebola známka odmietnutá v stanovenej ročnej lehote (podľa Madridskej dohody) alebo 18-mesačnej lehote (podľa Protokolu), je platná na území Slovenskej republiky s rovnakou účinnosťou, ako keby bola zapísaná priamo do registra ÚPV SR.

Môžem zaregistrovať tú istú známku vo viacerých krajinách?

Počas platnosti známky môže majiteľ požiadať o územné rozšírenie ochrany do zmluvných štátov, kde ešte známka nebola zapísaná, alebo bola definitívne odmietnutá. Môže sa naopak aj vzdať ochrany v niektorých krajinách, zúžiť zoznam tovarov a služieb, známku previesť úplne alebo čiastočne na iného majiteľa, atď.

Ako sa komunikuje s Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve

Všetky tieto úkony ako aj žiadosti o zmeny v medzinárodnom registri (adresa, zástupca, ap.) sprostredkúva pre majiteľa medzinárodnej ochrannej známky na Medzinárodnom úrade Úrad pôvodu. Majiteľ, prípadne ešte prihlasovateľ, nekomunikuje s Medzinárodným úradom, iba mu uhrádza poplatky podľa platného sadzobníka v jednotnej mene - švajčiarskych frankoch. Postup pri týchto úkonoch podrobne stanovuje a celé konanie o zápise medzinárodnej ochrannej známky upravuje Spoločný vykonávací poriadok.

Zmeny v Madridskom systéme od 1. 9. 2008

 1. Najdôležitejšou zmenou v Madridskom systéme registrácie medzinárodných ochranných známok je zmena článku 9sexies Protokolu k Madridskej dohode, ktorá umožní najmä:  
  1. podanie medzinárodnej prihlášky ochrannej známky do všetkých krajín Madridského systému nielen na základe národného zápisu, ale už na základe národnej prihlášky. V prípade, že prihlasovateľ podá medzinárodnú prihlášku zároveň s národnou prihláškou alebo ju podá aj neskoršie, ale pred zápisom národnej známky do registra, ÚPV SR vyplní predpísaný formulár medzinárodnej prihlášky a do dvoch mesiacov ho zašle medzinárodnému úradu bez toho, že by čakal na zápis národnej známky. Ak vzniknú rozdiely medzi podanou prihláškou a uskutočneným národným zápisom, potom ÚPV SR zabezpečí, aby sa tieto rozdiely premietli aj do medzinárodného zápisu.  
  2. transformáciu medzinárodného zápisu ochrannej známky na národné prihlášky v prípade, že medzinárodne zapísaná ochranná známka zanikla úplne alebo čiastočne v dôsledku zániku národnej ochrannej známky v priebehu päťročnej doby závislosti. 
  3. podanie žiadosti o následné vyznačenie ďalších krajín a žiadosti o vzdanie sa ochrany priamo majiteľom medzinárodnej ochrannej známky, resp. jeho zástupcom zapísaným v medzinárodnom registri.  
  4. prihlasovateľovi výber ktorejkoľvek z troch podmienok, ktorými sa preukazuje oprávnenosť podať medzinárodnú prihlášku ochrannej známky a na základe ktorých sa určí krajina pôvodu. Týmito podmienkami sú sídlo skutočného a fungujúceho podniku prihlasovateľa, bydlisko prihlasovateľa a štátna príslušnosť prihlasovateľa, pričom prihlasovateľ ktorý spĺňa dve alebo všetky tri podmienky v rozličných krajinách si bude môcť zvoliť, v ktorej z nich podá medzinárodnú prihlášku.
 2. Ďalšou podstatnou zmenou Madridského systému je zmena v poplatkoch:
  1. Od 1. septembra 2008 sa suma doplnkových a dodatkových poplatkov zvyšuje z pôvodných 73,- CHF na sumu 100,-CHF. Základné poplatky v sume 653,- CHF za čiernobielu známku a 903,- CHF za farebnú známku ostávajú nezmenené.  
  2. Avšak princíp platenia poplatkov v zmysle pôvodného znenia článku 9sexies Protokolu k Madridskej dohode ostáva zachovaný. To znamená, že v prípade keď krajina pôvodu aj vyznačená krajina sú zmluvnými stranami Madridskej dohody a zároveň aj Protokolu, bude sa na platenie poplatkov aplikovať stále Madridská dohoda. To znamená, že ak si napr. slovenský prihlasovateľ vyznačí Švajčiarsko, zaplatí doplnkový poplatok podľa Madridskej dohody v sume 100,- CHF a nie individuálny poplatok podľa Protokolu, ktorý je v sume 450,- CHF.  
 3. Ostatné legislatívne zmeny Madridského systému:
  1. Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode a Protokolu k tejto dohode: 
   1. s platnosťou od 1. 1. 2008 sa menia:
    - prav. 1 ( xvii) a (xviii), ktoré aktualizuje terminológiu,
    - vkladá sa nové prav. 1bis, ktoré legislatívne upravuje zmenu podriadenosti ochrannej známky z Madridskej dohody na Protokol a naopak,
    - prav. 25 ods. 1 písm. c) a tiež prav. 30 ods. 4., ktoré sú upravené vzhľadom na nové pravidlo 1bis
   2. s platnosťou od 1. 9. 2008 sa menia:
    - prav. 1 (vii) až (x), ktoré aktualizuje terminológiu,
    - prav. 6, ktoré upravuje a zjednodušuje jazykový režim Madridského systému,
    - prav. 9 ods. 7 písm. b) (iii), ktoré aktualizuje náležitosti medzinárodnej prihlášky,
    - prav. 11 ods. 1 písm. b) a c), ktoré aplikuje článok 9sexies Protokolu na vyznačenie krajín, ktoré sú členmi len Madridskej dohody,
    - prav. 16 ods. 1 a prav. 18 ods. 2, ktoré aplikujú článok 9sexies Protokolu na predbežné odmietnutia ochrany,
    - prav. 24 ods. 1 písm. b) a c), ktoré aplikujú článok 9sexies Protokolu na následné vyznačenia po medzinárodnom zápise,
    - prav. 40 ods. 4., ktorým sa upravujú prechodné ustanovenia.

Zmeny v Madridskom systéme od 1. 9. 2009

 1. V pravidle 17 Vykonávacieho predpisu sa ruší ods. 5 písm. a), b), c), ktorý upravoval možnosti preskúmania predbežných odmietnutí a ods. 6, ktorý upravoval vyhlásenie o poskytnutí ochrany, pričom tieto zrušené ustanovenia boli nahradené novými pravidlami 18bis a 18ter.
 2. Nové pravidlo 18bis upravuje dočasný stav ochrannej známky na území vyznačenej zmluvnej strany a využívajú ho tie krajiny, u ktorých lehota na podanie námietok začne až po skončení prieskumu z úradnej moci.
 3. Ďalšie nové pravidlo 18ter upravuje konečný stav ochrannej známky na území vyznačenej zmluvnej strany. Odsek 1 tohto pravidla upravuje vyhlásenie o poskytnutí ochrany v prípade, že nebolo vydané oznámenie o predbežnom odmietnutí, avšak prechodnými ustanoveniami sa účinnosť tohto odseku posunula až na 1. 1. 2011. Odseky 2, 3 a 4 tohto pravidla upravujú stav ochrannej známky po ukončení konania o predbežnom odmietnutí.

Zmeny v Madridskom systéme od 1. 1. 2011

 1. Nadobúda účinnosť pravidlo 18ter ods. 1 Vykonávacieho predpisu, ktoré stanovuje povinnosť jednotlivým národným úradom vydávať a zasielať oznámenia o priznaní ochrany, akonáhle sa ukončí prieskum medzinárodných ochranných známok a to ešte pred uplynutím jednoročnej lehoty podľa Madridskej dohody alebo 18-mesačnej lehoty podľa Protokolu. Jedným z dôsledkov tejto zmeny je, že tento dátum (dátum priznania ochrany) sa bude, v zmysle ustanovenia § 47 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, považovať pre účely posúdenia používania medzinárodnej ochrannej známky za dátum zápisu medzinárodnej ochrannej známky.

Úplne znenie legislatívnych zmien Protokolu k Madridskej dohode a Vykonávacieho predpisu je na adrese http://www.indprop.gov.sk/ (alebo http://www.upv.sk/).

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky