Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Úžitkové vzory » Inštrukcia ÚPV SR

Inštrukcia ÚPV SR, ktorou sa upravuje jednotná forma prihlášky úžitkového vzoru

Inštrukcia stanovuje požiadavky na úpravu prihlášky úžitkového vzoru predkladanej Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") podľa zákona č. 517/2007 (.pdf, 379 kB) Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. a vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 (.pdf, 61 kB) Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihláška úžitkového vzoru má obsahovať:

 1. žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra (v dvoch vyhotoveniach),
 2. opis technického riešenia (v troch vyhotoveniach),
 3. najmenej jeden nárok na ochranu (v troch vyhotoveniach),
 4. anotáciu (v troch vyhotoveniach),
 5. príp. výkresy (v troch vyhotoveniach),
 6. identifikačné údaje prihlasovateľa či spoluprihlasovateľov,
 7. identifikačné údaje pôvodcu či spolupôvodcov,
 8. doklad o nadobudnutí práva na ochranu úžitkovým vzorom, ak prihlasovateľom nie je pôvodca.

Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra

Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra sa predkladá v dvoch vyhotoveniach spravidla na tlačive vydanom úradom, ktoré je k dispozícii na internetovej stránke a v podateľni úradu.

Opis technického riešenia

Opis technického riešenia má obsahovať:

 1. názov technického riešenia tak, ako je uvedený v žiadosti o zápis úžitkového vzoru do registra. Názov má byť stručný a presný, nemal by obsahovať viac ako 8 až 10 slov;
 2. oblasť techniky, ktorej sa technické riešenie týka;
 3. charakteristiku doterajšieho stavu techniky s udaním stručného a výstižného opisu najbližších známych riešení. Mená, prípadne názvy konkrétnych výrobcov, firemné označenia a hanlivé údaje o známych výrobkoch alebo postupoch sa v opise neuvádzajú;
 4. vysvetlenie podstaty technického riešenia definovanej v nárokoch na ochranu. Toto vysvetlenie má byť dostatočné na pochopenie technického problému. Súčasne by malo byť poukázané na výhody (príp. aj na nevýhody) technického riešenia vzhľadom na doterajší stav techniky. Na vysvetlenie podstaty technického riešenia sa majú používať rovnaké termíny ako v nárokoch na ochranu;
 5. stručný opis obrázkov znázornených na výkresoch (ak sú súčasťou prihlášky), opis rezov, pohľadov, schém;
 6. opis najmenej jedného príkladu uskutočnenia. Počet a druh príkladov má byť volený tak, aby pomáhali vysvetliť a preukázať uskutočniteľnosť technického riešenia a aby dostatočne pokrývali rozsah, ktorý vyplýva z nárokov na ochranu. Ak prihláška úžitkového vzoru obsahuje výkresy, tak sa v tejto časti opisu uvedú pri jednotlivých znakoch vzťahové značky, ktorými sú tieto znaky označené na výkrese. Ako vzťahové značky odkazujúce na výkres sa spravidla používajú arabské číslice; ak je ich viac, odporúča sa pripojiť ich zoznam na samostatnom liste;
 7. spôsob priemyselnej využiteľnosti, pokiaľ tento nevyplýva už z predchádzajúcich častí opisu.

Jednotlivé časti opisu technického riešenia, ktoré sa uvádzajú za názvom sa označujú nadpismi: Oblasť techniky, Doterajší stav techniky, Podstata technického riešenia, Prehľad obrázkov na výkresoch, Príklady uskutočnenia, Priemyselná využiteľnosť. Nadpisy sa uvádzajú od ľavého okraja nad vlastným textom s jednoriadkovou medzerou.

Zvláštnosti opisu niektorých technických riešení

Technické riešenia týkajúce sa:

 1. mechanických zmesí majú byť v opise vymedzené kvalitatívnym a kvantitatívnym obsahom jednotlivých zložiek;
 2. látok získaných fyzikálno-chemickým spôsobom majú byť v opise vymedzené kvalitatívnym zložením a kvantitatívnym obsahom zložiek, prípadne fyzikálnou štruktúrou;
 3. látok chemicky vyrobených, t. j. zlúčenín vrátane vysokomolekulárnych látok majú byť v opise vymedzené názvom zlúčeniny podľa platnej chemickej nomenklatúry, štruktúrnym vzorcom zlúčeniny, prípadne všeobecným vzorcom;
 4. liečiv majú v opise okrem fyzikálno-chemických vlastností obsahovať i výsledky farmakologických, prípadne klinických skúšok;
 5. látok získaných premenou atómového jadra umelo vyvolanými jadrovými reakciami majú byť v opise vymedzené vlastnosťami, ktoré sú nevyhnutné na ich jednoznačnú identifikáciu.

Nároky na ochranu

Časť prihlášky úžitkového vzoru obsahujúca nároky na ochranu má začínať na samostatnom liste s označením NÁROKY NA OCHRANU.

Predmet, na ktorý sa požaduje ochrana, sa definuje v najmenej jednom nároku na ochranu  technickými znakmi riešenia. Technickými znakmi riešenia sa rozumejú napr. konštrukčné prvky zariadenia a ich vzájomné prepojenie v statickom stave, kvalitatívne a kvantitatívne zloženie zmesi, štruktúrny vzorec chemickej zlúčeniny a pod. Pokiaľ to charakter technického riešenia nevylučuje, tak nároky na ochranu majú obsahovať:

     úvodnú časť zahŕňajúcu názov technického riešenia a znaky, ktoré sú nutné na určenie predmetu ochrany a ktoré sú vo vzájomnej kombinácii súčasťou doterajšieho stavu techniky,

     a

     význakovú časť uvedenú slovami "... vyznačujúci sa tým, že..." a obsahujúcu výlučne technické znaky, na ktoré sa v spojení so znakmi, ktoré sú uvedené v úvodnej časti, požaduje ochrana.

Pri splnení podmienky jednotnosti technického riešenia môže byť v prihláške úžitkového vzoru uvedených viac nezávislých nárokov na ochranu. Ku každému nezávislému nároku na ochranu môžu byť uvedené nároky na ochranu týkajúce sa zvláštnych (výhodných) uskutočnení technického riešenia (závislé nároky na ochranu).

Každý nárok na ochranu, ktorý obsahuje všetky znaky iného nároku na ochranu (závislý nárok na ochranu), má vo svojej úvodnej časti obsahovať odkaz na tento iný nárok na ochranu a vo význakovej časti ďalšie technické znaky, na ktoré sa požaduje ochrana.

Počet nárokov na ochranu má byť primeraný povahe technického riešenia, na ktoré sa požaduje ochrana. Ak prihláška obsahuje viac nárokov na ochranu, nároky sa číslujú priebežne arabskými číslicami.

Nároky na ochranu nemajú obsahovať odkazy na opis alebo výkresy. Najmä nie sú povolené odkazy typu „ako bolo napísané v opise“ alebo „ako je znázornené na obrázku“.

Ak sú k prihláške úžitkového vzoru pripojené výkresy, majú byť jednotlivé znaky uvedené v nárokoch na ochranu označené vzťahovými značkami; vzťahové značky sa v nárokoch na ochranu uvádzajú v zátvorkách.

Každý nárok na ochranu má byť vyjadrený jednou vetou.

Anotácia

Anotácia sa uvádza na samostatnom liste a má byť taká stručná, ako to dovoľuje podstata technického riešenia, nemala by obsahovať viac ako 150 slov. Anotácia nemá obsahovať údaje o výhodách alebo hodnote prihláseného technického riešenia. Každý znak technického riešenia uvedený v anotácii a zobrazený na obrázku má byť doplnený vzťahovou značkou umiestnenou v zátvorkách.

Prihlasovateľom označený obrázok, ktorý najlepšie charakterizuje technické riešenie a ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou, má byť predložený na samostatnom liste.

Výkresy

Na listoch výkresov nemá využitá plocha prekročiť rozmer 26,2 x 17 cm. Listy nemajú mať žiadny rám okolo využiteľnej alebo využitej plochy. Najmenšie okraje sú:

 1. horný okraj listu 2,5 cm,
 2. ľavý bočný okraj 2,5 cm,
 3. pravý bočný okraj 1,5 cm,
 4. spodný okraj 1,0 cm.

Výkresy majú byť vyhotovené trvanlivými čiernymi, rovnomerne silnými čiarami bez použitia iných farieb a tieňovania.  Rezy sa vyznačujú šrafovaním, ktoré nemá nepriaznivo ovplyvňovať rozoznateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar. Mierka výkresov a jasnosť ich grafického vyhotovenia má zaistiť, že na reprodukcii i pri zmenšení na dve tretiny budú ešte bez problémov rozoznateľné všetky podrobnosti. Všetky číslice, písmená a vzťahové značky na výkresoch majú byť jednoduché a jednoznačné. Zátvorky, kruhy alebo úvodzovky sa pri číslach a písmenách nemajú používať. Číslice a písmená majú byť najmenej 0,32 cm vysoké.

Jeden list výkresu môže obsahovať viacero obrázkov. Jednotlivé obrázky sa spravidla uvádzajú na výšku. Obrázky sa číslujú arabskými číslicami priebežne a nezávisle od listov výkresov. Vzťahové značky sa smú používať na výkrese len vtedy, ak sú uvedené v opise, to isté platí opačne.

Na výkresoch nemajú byť žiadne vysvetlivky, výnimkou sú krátke nevyhnutné údaje ako voda, para, otvorené, zatvorené, rez A-A, ako i krátke heslá v elektrických obvodoch a blokových schémach alebo postupových diagramoch, pokiaľ sú nevyhnutné na porozumenie. Tieto údaje majú byť upravené tak, aby ich bolo možné pri cudzojazyčnom preklade prelepiť bez toho, aby sa tým zakryli čiary výkresu.

Všeobecné požiadavky na podklady prihlášky úžitkového vzoru

Prihláška sa predkladá vo forme, ktorá umožňuje jej elektronickú a priamu reprodukciu, má byť bez trhlín, bez záhybov a nesmie byť pokrčená. Podklady prihlášky sa predkladajú v troch vyhotoveniach na ohybnom, silnom, bielom, hladkom, matnom a trvanlivom papieri formátu A4. Strany prihlášky majú byť orientované na výšku; orientácia na šírku je prípustná len ak ide o strany obsahujúce iba obrázky alebo tabuľky, ktoré by sa nezmestili na výšku.

Každá časť prihlášky úžitkového vzoru (opis, nároky na ochranu, anotácia) má začínať na novom liste. Všetky listy majú byť navzájom spojené tak, aby ich bolo možné ľahko obracať, spojenie rozobrať a znovu navzájom spojiť.

S výnimkou žiadosti a výkresov sa ponechajú na listoch minimálne okraje:

 1. horný okraj listu 2,0 cm,
 2. ľavý bočný okraj 2,5 cm,
 3. pravý bočný okraj 2,0 cm,
 4. spodný okraj 2,0 cm.

Všetky listy opisu a nárokov na ochranu sa priebežne číslujú arabskými číslicami bez ďalších znakov. Čísla strán sa uvádzajú v strede horného alebo spodného okraja strany. Žiadosť, opis,  nároky na ochranu a anotácia sa podávajú v strojopisnom alebo tlačenom vyhotovení. Vzdialenosť medzi riadkami zodpovedá riadkovaču písacieho stroja 1,5. Všetky strojopisné texty majú byť písané písmenami, ktorých veľké písmená majú najmenšiu výšku 0,21 cm a tmavú nezmazateľnú farbu.  Ak sú podklady prihlášky vypracované pomocou textového editora (napr. MS WORD), odporúča sa použiť typ písma (font) Times New Roman a veľkosť písma minimálne 12, výhodne 14 bodov. Všetky znaky v odseku by mali mať rovnakú veľkosť písma. Pri písaní textu by sa nemala používať kurzíva a tučné písmo a text by sa nemal podčiarkovať.  Odseky by mali byť oddelené riadkovaním najmenej dvakrát väčším, ako je riadkovanie vo vnútri odseku. Text prihlášky sa odporúča usporiadať do jedného stĺpca. Tabuľky, chemické štruktúrne a všeobecné vzorce, vzťahy a rovnice sa uvádzajú na samostatných riadkoch. Opis, nároky na ochranu a anotácia nemajú  obsahovať žiadne výkresy. Môžu však obsahovať chemické a matematické vzorce a tabuľkové údaje.

Použité matematické, fyzikálne a elektrotechnické značky a jednotky, ako i odborná terminológia musia zodpovedať technickým normám, ak takéto normy neexistujú, musia zodpovedať značkám, jednotkám a terminologickým pojmom všeobecne uznávaným v príslušnej oblasti techniky. Terminológia a vzťahové značky musia byť jednotné v celej prihláške úžitkového vzoru.

Pri vypracovávaní podkladov prihlášky úžitkového vzoru sa odporúča v maximálnej možnej miere rešpektovať odporúčania štandardu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „WIPO“) s označením Standard ST.22, ktorý sa týka úpravy patentových prihlášok s cieľom uľahčiť ich spracovanie optickým rozpoznaním znakov. Originálny text štandardu ST.22 je k dispozícii na internetovej stránke WIPO a jeho slovenský preklad na internetovej stránke úradu.

Dátum poslednej revízie textu: 2. januára 2018

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky