Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Patenty » Inštrukcia ÚPV SR

Inštrukcia ÚPV SR, ktorou sa upravuje jednotná forma patentovej prihlášky

Inštrukcia stanovuje požiadavky na úpravu patentovej prihlášky predkladanej Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej "úrad") podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).

Patentová prihláška má obsahovať:

 1. žiadosť o udelenie patentu (v dvoch vyhotoveniach),
 2. opis vynálezu (v troch vyhotoveniach),
 3. najmenej jeden patentový nárok (v troch vyhotoveniach),
 4. anotáciu (v troch vyhotoveniach),
 5. príp. výkresy (v troch vyhotoveniach),
 6. identifikačné údaje prihlasovateľa, resp. spoluprihlasovateľov,
 7. identifikačné údaje pôvodcu, resp. spolupôvodcov vynálezu a
 8. ak prihlasovateľom nie je pôvodca, doklad o nadobudnutí práva na riešenie alebo údaj o tom, že predmetom prihlášky je zamestnanecký vynález.

Žiadosť o udelenie patentu

Žiadosť o udelenie patentu sa predkladá v dvoch vyhotoveniach spravidla na tlačive vydanom úradom, ktoré je k dispozícii na internetovej stránke a v podateľni úradu.

Opis vynálezu

Opis vynálezu má obsahovať:

 1. názov vynálezu, tak ako je uvedený v žiadosti o udelenie patentu. Názov má byť stručný a presný, nemal by obsahovať viac ako 8 až 10 slov;
 2. oblasť techniky, ktorej sa vynález týka;
 3. charakteristiku doterajšieho stavu techniky, pokiaľ možno s uvedením materiálov, z ktorých tento stav vyplýva. Mená, prípadne názvy konkrétnych výrobcov, firemné označenia a hanlivé údaje o známych výrobkoch alebo postupoch sa v opise neuvádzajú;
 4. vysvetlenie podstaty vynálezu definovanej v patentových nárokoch. Táto časť opisu vynálezu má obsahovať i opis pojmov používaných na vysvetlenie podstaty vynálezu. Toto vysvetlenie má byť dostatočné na pochopenie technického problému a jeho riešenia. Súčasne by malo byť poukázané na výhody (príp. aj na nevýhody) vynálezu vzhľadom na doterajší stav techniky. Na vysvetlenie podstaty vynálezu sa majú používať rovnaké termíny ako v patentových nárokoch;
 5. stručný opis obrázkov znázornených na výkresoch (ak sú súčasťou prihlášky); opis rezov, pohľadov a schém;
 6. opis najmenej jedného príkladu uskutočnenia vynálezu. Počet a druh príkladov má byť volený tak, aby pomáhali vysvetliť a preukázať uskutočniteľnosť vynálezu. Má ich byť toľko, aby dostatočne pokrývali rozsah ochrany, ktorý vyplýva z patentových nárokov. V prípade genetických prihlášok má byť súčasťou opisu zoznam sekvencií. Ak patentová prihláška obsahuje výkresy, tak sa v tejto časti opisu uvedú pri jednotlivých znakoch vynálezu vzťahové značky, ktorými sú tieto znaky označené na výkrese. Ako vzťahové značky sa spravidla používajú arabské číslice; ak je ich viac, odporúča sa pripojiť ich zoznam na samostatnom liste;
 7. spôsob priemyselnej využiteľnosti vynálezu, ak už priamo nevyplýva z predchádzajúcich častí opisu vynálezu.

Jednotlivé časti opisu vynálezu, ktoré sa uvádzajú za názvom vynálezu, sa označujú nadpismi: Oblasť techniky, Doterajší stav techniky, Podstata vynálezu, Prehľad obrázkov na výkresoch, Príklady uskutočnenia vynálezu, Priemyselná využiteľnosť. Nadpisy sa uvádzajú od ľavého okraja nad vlastným textom s jednoriadkovou medzerou.

Zvláštnosti opisu niektorých vynálezov

Vynálezy, týkajúce sa:

 1. mechanických zmesí majú byť v opise vymedzené kvalitatívnym a kvantitatívnym obsahom jednotlivých zložiek;
 2. látok získaných fyzikálno-chemickým spôsobom majú byť v opise vymedzené kvalitatívnym zložením a kvantitatívnym obsahom zložiek, prípadne fyzikálnou štruktúrou;
 3. látok chemicky vyrobených, t. j. zlúčenín vrátane vysokomolekulárnych, prípadne biologicky aktívnych látok, majú byť v opise vymedzené názvom zlúčeniny podľa platnej chemickej nomenklatúry, štruktúrnym vzorcom zlúčeniny, prípadne všeobecným vzorcom;
 4. liečiv majú v opise okrem fyzikálno-chemických vlastností obsahovať i výsledky farmakologických, prípadne klinických skúšok;
 5. biologicky aktívnych látok majú v opise okrem fyzikálno-chemických vlastností obsahovať tiež výsledky skúšok biologickej účinnosti;
 6. látok získaných premenou atómového jadra umelo vyvolanými jadrovými reakciami majú byť v opise vymedzené vlastnosťami, ktoré sú nevyhnutné na ich jednoznačnú identifikáciu.

Patentové nároky

Časť patentovej prihlášky obsahujúca patentové nároky má začínať na samostatnom liste s označením PATENTOVÉ NÁROKY.

Predmet, na ktorý sa požaduje ochrana sa definuje najmenej v jednom patentovom nároku technickými znakmi vynálezu. Technickými znakmi vynálezu sa rozumejú napr. konštrukčné prvky zariadenia a ich vzájomné prepojenie v statickom stave, kvalitatívne a kvantitatívne zloženie zmesi, štruktúrny vzorec chemickej zlúčeniny a pod. Pokiaľ to charakter vynálezu nevylučuje, patentové nároky majú obsahovať:

     úvodnú časť zahŕňajúcu názov vynálezu a technické znaky, ktoré sú nutné na určenie predmetu vynálezu a ktoré sú vo vzájomnej kombinácii súčasťou doterajšieho stavu techniky,

     a

     význakovú časť uvedenú slovami „...vyznačujúci sa tým, že...“, a obsahujúcu výlučne technické znaky, na ktoré sa v spojení so znakmi, ktoré sú uvedené v úvodnej časti, požaduje ochrana.

Pri splnení podmienky jednotnosti vynálezu môže byť v patentovej prihláške uvedených viac nezávislých patentových nárokov. Ku každému nezávislému patentovému nároku môžu byť uvedené patentové nároky týkajúce sa zvláštnych (výhodných) uskutočnení vynálezu (závislé patentové nároky).

Každý patentový nárok, ktorý obsahuje všetky znaky iného patentového nároku (závislý patentový nárok), má vo svojej úvodnej časti obsahovať odkaz na tento iný patentový nárok a vo význakovej časti ďalšie technické znaky, na ktoré sa požaduje ochrana.

Počet patentových nárokov má byť primeraný povahe vynálezu, na ktorý sa požaduje ochrana. Ak je viac patentových nárokov, číslujú sa priebežne arabskými číslicami.

Patentové nároky nemajú obsahovať odkazy na opis alebo výkresy. Najmä nie sú povolené odkazy typu „ako bolo napísané v opise“ alebo „ako je znázornené na obrázku“.

Ak sú k patentovej prihláške pripojené výkresy, majú byť jednotlivé znaky uvedené v patentových nárokoch označené vzťahovými značkami. Vzťahové značky sa v patentových nárokoch uvádzajú v zátvorkách.

Každý patentový nárok má byť vyjadrený jednou vetou.

Anotácia

Anotácia sa uvádza na samostatnom liste a má byť taká stručná, ako to dovoľuje podstata vynálezu, nemala by  obsahovať viac ako 150 slov. Anotácia nemá obsahovať údaje o výhodách alebo hodnote vynálezu. Každý znak vynálezu uvedený v anotácii a zobrazený na obrázku má byť doplnený vzťahovou značkou umiestnenou v zátvorkách.

Prihlasovateľom označený obrázok, ktorý najlepšie charakterizuje vynález a ktorý má byť zverejnený spolu s anotáciou, má byť predložený na samostatnom liste.

Výkresy

Na listoch výkresov nemá využitá plocha prekročiť rozmer 26,2 x 17 cm. Listy nemajú mať žiadny rám okolo využiteľnej alebo využitej plochy. Najmenšie okraje sú:

 • horný okraj listu 2,5 cm,
 • ľavý bočný okraj 2,5 cm,
 • pravý bočný okraj 1,5 cm,
 • spodný okraj 1,0 cm.

Výkresy majú byť vyhotovené trvanlivými čiernymi, rovnomerne silnými čiarami bez použitia iných farieb a tieňovania. Rezy sa vyznačujú šrafovaním, ktoré nemá nepriaznivo ovplyvňovať rozoznateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar. Mierka výkresov a jasnosť ich grafického vyhotovenia má zaistiť, že na reprodukcii i pri zmenšení na dve tretiny budú ešte bez problémov rozoznateľné všetky podrobnosti. Pokiaľ je výnimočne mierka na výkrese uvedená, má byť znázornená graficky. Všetky číslice, písmená a vzťahové značky na výkresoch majú byť jednoduché a jednoznačné. Zátvorky, kruhy alebo úvodzovky sa pri číslach a písmenách nemajú používať. Číslice a písmená majú byť najmenej 0,32 cm vysoké.

Jeden list výkresu môže obsahovať viacero obrázkov. Jednotlivé obrázky sa spravidla uvádzajú na výšku. Obrázky sa číslujú arabskými číslicami priebežne a nezávisle od listov výkresov. Vzťahové značky sa na výkrese používajú len vtedy, ak sú uvedené v opise; to isté platí opačne.

Na výkresoch nemajú byť žiadne vysvetlivky, výnimkou sú krátke nevyhnutné údaje ako voda, para, otvorené, zatvorené, rez A-A, ako i krátke heslá v elektrických obvodoch a blokových schémach alebo postupových diagramoch, pokiaľ sú nevyhnutné na porozumenie. Tieto údaje majú byť upravené tak, aby ich bolo možné pri cudzojazyčnom preklade prelepiť bez toho, aby sa tým zakryli čiary výkresu.

Všeobecné požiadavky na podklady patentovej prihlášky

Prihláška sa predkladá vo forme, ktorá umožňuje jej elektronickú a priamu reprodukciu, má byť bez trhlín, bez záhybov a nesmie byť pokrčená. Podklady prihlášky sa predkladajú v troch vyhotoveniach na ohybnom, silnom, bielom, hladkom, matnom a trvanlivom papieri formátu A4. Strany prihlášky majú byť orientované na výšku; orientácia na šírku je prípustná, len ak ide o strany obsahujúce iba obrázky alebo tabuľky, ktoré by sa nezmestili na výšku.

Každá časť patentovej prihlášky (opis, patentové nároky a anotácia) má začínať na novom liste. Všetky listy majú byť navzájom spojené tak, aby ich bolo možné ľahko obracať, spojenie rozobrať a znovu navzájom spojiť.

S výnimkou žiadosti a výkresov sa ponechajú na listoch minimálne okraje:

 • horný okraj listu 2,0 cm,
 • ľavý bočný okraj 2,5 cm,
 • pravý bočný okraj 2,0 cm,
 • spodný okraj 2,0 cm.

Všetky listy opisu, patentových nárokov a anotácie sa priebežne číslujú arabskými číslicami bez ďalších znakov. Čísla strán sa uvádzajú v strede horného alebo spodného okraja strany. Žiadosť, opis, patentové nároky a anotácia sa podávajú v strojopisnom alebo tlačenom vyhotovení. Vzdialenosť medzi riadkami zodpovedá riadkovaču písacieho stroja 1,5. Všetky strojopisné texty musia byť písané písmenami, ktorých veľké písmená majú najmenšiu výšku 0,21 cm a tmavú nezmazateľnú farbu. Ak sú podklady prihlášky vypracované pomocou textového editora (napr. MS WORD), odporúča sa použiť typ písma (font) Courier New, Tahoma alebo Times New Roman a veľkosť písma 12 až 14 bodov. Všetky znaky v odseku by mali mať rovnakú veľkosť písma. Pri písaní textu by sa nemala používať kurzíva a tučné písmo a text by sa nemal podčiarkovať. Odseky by mali byť oddelené riadkovaním najmenej dvakrát väčším, ako je riadkovanie vo vnútri odseku. Text prihlášky sa odporúča usporiadať do jedného stĺpca. Tabuľky, chemické štruktúrne a všeobecné vzorce, vzťahy a rovnice sa uvádzajú na samostatných riadkoch. Opis, patentové nároky a anotácia nemajú obsahovať žiadne výkresy. Môžu však obsahovať chemické a matematické vzorce a tabuľkové údaje.

Použité matematické, fyzikálne a elektrotechnické značky a jednotky, ako i odborná terminológia musia zodpovedať technickým normám, ak takéto normy neexistujú, musia zodpovedať značkám, jednotkám a terminologickým pojmom všeobecne uznávaným v príslušnej oblasti techniky. Terminológia a vzťahové značky musia byť jednotné v celej patentovej prihláške.

Pri vypracovávaní podkladov patentovej prihlášky sa odporúča v maximálnej možnej miere rešpektovať odporúčania štandardu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „WIPO“) s označením Standard ST.22, ktorý sa týka úpravy patentových prihlášok s cieľom uľahčiť ich spracovanie optickým rozpoznaním znakov. Originálny text štandardu ST.22 je k dispozícii na internetovej stránke WIPO a jeho slovenský preklad na internetovej stránke úradu.

Dátum poslednej revízie textu: 2. januára 2018.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky