Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Dodatkové ochranné osvedčenia » Informácia pre žiadateľa

Informácia pre žiadateľa

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") udeľuje dodatkové ochranné osvedčenia (ďalej len "osvedčenia") na liečivá a na výrobky na ochranu rastlín podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.  469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín.

Žiadosť o udelenie osvedčenia (ďalej len "žiadosť") musí obsahovať vyplnené tlačivo žiadosti a kópiu povolenia uviesť liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike. V prípade, že povolenie uviesť liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike nie je prvým takýmto povolením vydaným v spoločenstve, žiadosť musí obsahovať aj akýkoľvek dokument, ktorý preukáže, že povolenie v spoločenstve bolo vydané, dátum jeho vydania a totožnosť liečiva, resp. výrobku na ochranu rastlín.

Žiadosť na úrade podáva majiteľ základného patentu alebo jeho právny nástupca. Základným patentom je patent, ktorý chráni liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín ako taký, prípravok na ochranu rastlín, spôsob výroby liečiva, resp. výrobku na ochranu rastlín alebo použitie liečiva, resp. výrobku na ochranu rastlín, a ktorý jeho majiteľ určil na účely konania o udelení osvedčenia.

Žiadosť musí byť podaná v lehote šiestich mesiacov odo dňa získania prvého povolenia uviesť liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike. V prípade, že povolenie bolo vydané pred udelením základného patentu, musí byť žiadosť podaná v lehote šiestich mesiacov odo dňa udelenia patentu.

Žiadateľ je povinný zaplatiť za podanie žiadosti príslušný správny poplatok. Správny poplatok je splatný do 15 dní odo dňa prijatia informácie o pridelení čísla žiadosti.

Úrad udelí osvedčenie na akékoľvek liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín, ktorý pred uvedením na trh podlieha správnemu povoľovaciemu konaniu, za predpokladu, že ku dňu podania žiadosti sú v Slovenskej republike splnené nasledovné požiadavky:

  1. liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín je chránené platným patentom (slovenským alebo európskym s určením pre Slovenskú republiku),
  2. liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín získal platné povolenie uviesť predmetné liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín na trh ako liek alebo ako prípravok na ochranu rastlín,

  3. na liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín nebolo v predchádzajúcom období udelené dodatkové ochranné osvedčenie,
  4. povolenie podľa bodu b) je prvým povolením uviesť liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín na trh ako liek alebo prípravok na ochranu rastlín.

Osvedčenie platí počas doby rovnajúcej sa časovému úseku, ktorý uplynul odo dňa podania prihlášky základného patentu po deň prvého povolenia uviesť liečivo resp. výrobok na ochranu rastlín na trh v spoločenstve, skrátenému o päť rokov, najdlhšie však počas piatich rokov odo dňa účinnosti osvedčenia.

S cieľom výpočítať dobu platnosti osvedčenia je deň prvého povolenia, v zmysle článku 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá, dňom, kedy bolo rozhodnutie o povolení na uvedenie na trh v spoločenstve oznámené držiteľovi. Osvedčenie nadobúda účinnosť po uplynutí zákonnej doby platnosti základného patentu.

Súdny dvor rozsudkom zo 6. októbra 2015 vo veci C-471/14 rozhodol, že článok 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá sa má vykladať v tom zmysle, že „deň prvého povolenia na uvedenie na trh v Únii" je dátum oznámenia rozhodnutia o povolení na uvedenie na trh tomu, komu je určené. Preto bude Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej "úrad") pri výpočte doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia v prípade novopodaných žiadostí o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia, ako aj žiadostí, ktoré sú v konaní, postupovať v zmysle uvedeného. V prípade udelených platných dodatkových ochranných osvedčení úrad, na základe podanej žiadosti, prepočíta ich platnosť.

Za udržiavanie platnosti osvedčenia je majiteľ povinný platiť každoročný udržiavací poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch.

Správne poplatky sa hradia v eurách prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovým poukazom na depozitný účet úradu vedený v Štátnej pokladnici. Na platobnom doklade uveďte:

Názov účtu: Depozitný účet ÚPV SR BB
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0006 0750
BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol:

Variabilný symbol je identifikáciou platby. Variabilný symbol je vždy tvorený desaťmiestnym číselným kódom. Tento kód začína zľava jednomiestnym prefixom 4, po ktorom nasleduje deväťmiestne číslo prihlášky, ktoré prideľuje úrad.
(Napr.: 4002151998 je variabilný symbol pre žiadosť zn. spisu PDO 215-98, 4000342002 je variabilný symbol pre žiadosť zn. spisu PDO 34-2002).
Podrobnejšie informácie o zložení variabilného symbolu.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky